Wykaz dokumentów potwierdzających adres Klienta

Za dokumenty potwierdzające adres Klienta uznaje się dokumenty nie starsze niż 3 miesiące:

1)            każdy aktualny dokument wydany przez organ państwowy pod warunkiem wyraźnego wskazania adresu zamieszkania Klienta nie starszy niż 3 miesiące;

2)            zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę nie starsze niż 3 miesiące;

3)            dowód prowadzenia działalności gospodarczej nie starsze niż 3 miesiące;

4)            polisę ubezpieczenia zdrowotnego nie starszą niż 3 miesiące;

5)            ważną europejską kartę pobytu;

6)            certyfikat rezydencji podatkowej nie starszy niż 3 miesiące;

7)            ważną wizę stałego pobytu;

8)            rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące;

9)            ważne prawo jazdy wydane przez właściwy organ (wzór do 03.03.2019)

Również inne dokumenty mogą być uznane przez WealthSeed jako wiarygodne źródło potwierdzające adres zamieszkania. Dokumenty inne niż wskazane powyżej będą każdorazowo weryfikowane przez WealthSeed w celu ustalenia czy są wystarczające do potwierdzenia stałego miejsca zamieszkania.