Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookie

Webovú stránku www.wealthseed.eu (ďalej len „webová stránka“) spravuje spoločnosť Fair Place Finance S.A., so sídlom na ul. Inżynierska 1/3, 93-569 v Lodži (ďalej len „WealthSeed“ alebo „kontrolór“), pôsobiaca pod obchodným názvom „WealthSeed“.

Dôvera a bezpečnosť patria medzi najzákladnejšie hodnoty našej spoločnosti. Vo WealthSeed veríme, že ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je nenahraditeľnou hodnotou, ktorá prispieva k rozvoju vzájomnej dôvery. WealthSeed preto dodržiava všetky zákonné ustanovenia zabezpečujúce najvyššiu kvalitu ochrany osobných údajov a neustále sa snaží v tomto smere zlepšovať svoje fungovanie. Vaše osobné údaje spracúvame na základe platných ustanovení právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)[1] a na základe iných všeobecne platných zákonov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) určujú pravidlá spracovania osobných údajov používateľov webovej stránky (ďalej len „používatelia“) s ohľadom na ich používanie webovej stránky www.wealthseed.eu.


1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Fair Place Finances S.A. so sídlom ul. Inżynierska 1/3, 93-569 v Lodži. Vo veciach týkajúcich sa ochrany vášho súkromia nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: ochrona.danych@wealthseed.eu.


2. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré sú identifikované alebo identifikovateľné odkazom na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby, vrátane IP adresy, údaje o polohe, internetového identifikátora a všetky informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobnej technológie.


3. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

3.1. Údaje poskytnuté používateľom

Ak chcete využívať služby ponúkané WealthSeed, môžete požiadať o bezplatnú registárciu účtu („Onboarding“). Poskytnuté údaje sa použijú na overenie identity a (po dokončení celého overovacieho postupu) na uzavretie zmlúv s WealthSeed.

Ak nám chcete položiť otázku prostredníctvom nášho kontaktného formulára, uveďte svoje identifikačné údaje (meno) a kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo). Údaje použijeme na zodpovedanie položenej otázky a za predpokladu, že ste udelili súhlas, na zasielanie informácií.

Za účelom zvýšenia transparentnosti ochrany súkromia sú používateľom poskytujúcim svoje údaje prostredníctvom webovej stránky poskytnuté informácie o spôsoboch spracovania týchto údajov najneskôr pri ich zozbieraní. Používatelia k údajom majú prístup vždy, keď nám ich sprístupnia.

3.2. Automatické zaznamenávanie osobných údajov

Aby sme vám mohli poskytnúť potrebné informácie na našej webovej stránke, WealthSeed spracúva aj nasledujúce údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia;
 • Dátum a čas prístupu používateľa na webovú stránku;
 • Zdroje webovej stránky, ku ktorým má používateľ prístup (cesta/URL webovej stránky);
 • Identifikačné čísla uložené vo vašom zariadení, aby sme ich mohli rozpoznať na našej webovej stránke. Identifikačné čísla sú uložené v takzvaných súboroch cookie;
 • Identifikátory zariadení, ktoré zahŕňajú jednotlivé funkcie vášho mobilného zariadenia. Identifikátory zariadenia nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie na našej webovej stránke. Príklady identifikátorov zariadení zahŕňajú „Ad-ID“ operačného systému iOS a „Advertising Identifier“ operačného systému Android.


4. Kedy (a na aké účely) spracúvame vaše osobné údaje?

4.1. Uzatváranie zmlúv a získavanie informácií pred uzavretím zmluvy na základe výslovnej žiadosti používateľa

Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete, sa spracúvajú počas:

a/ Vyplnenie registračnej prihlášky;

b/ Odpovedanie na otázky kladené prostredníctvom kontaktného formulára a pri zasielaní marketingových informácií za predpokladu, že užívateľ udelí súhlas.

Účely a právne základy spracúvania a ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov sú používateľovi poskytnuté najneskôr pri vyzbieraní jeho údajov – poskytnutím oznámení o ochrane osobných údajov v súlade s čl. 13 GDPR.

4.2. Používanie webovej stránky – súbory cookie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú aj na zostavenie najlepšej možnej ponuky produktov prispôsobených vašim potrebám. Chceli by sme, aby každá návšteva stránky www.wealthseed.eu bola pre používateľov čo najtransparentnejšia a najpríjemnejšia. Z tohto dôvodu spracovávame informácie, ktoré môžu predstavovať osobné údaje, vo forme súborov cookie. Právnym základom spracovania údajov je čl. 173 zákona o telekomunikáciách [2] a čl. 6 sek. 1 písmeno a GDPR, čo znamená váš súhlas. Svoj súhlas dávate potvrdením používania súborov cookie počas návštevy webovej stránky.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení prehliadača. Priamo na Webovej stránke sa Používatelia môžu rozhodnúť aj o tom, či budú použité iné ako nevyhnutné súbory cookie.

Webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie:

 • „Session cookies“ – sú to dočasné súbory uložené v zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási z webovej stránky alebo neuzavrie softvér (internetový prehliadač). Používame ich z technických dôvodov, napríklad na zabezpečenie lepšej navigácie na webovej stránke, na to, aby sme vám umožnili upraviť si preferencie používania webovej stránky a aby sme si „zapamätali“ prihlásených používateľov;
 • „Trvalé cookies“ – sú to súbory uložené v zariadení používateľa po dobu stanovenú prevádzkovateľom v parametroch súboru cookie alebo dovtedy, kým ich používateľ manuálne neodstráni. Súbory cookie tohto typu sa ukladajú na pevný disk používateľa, aby sa zistilo, ktorí používatelia sú na Webovej stránke noví a ktorí ju už navštívili;
 • „Súbory cookie tretích strán“ – sú to súbory cookie z partnerských webových stránok vlastníka webových stránok a podliehajú zásadám ochrany osobných údajov príslušných partnerských webových stránok. Používame ich, aby sme vám prostredníctvom moderných nástrojov poskytli najlepšiu možnú ponuku prispôsobenú vašim potrebám a preferenciám.


4.3. Zasielanie obchodných informácií

Ak s tým súhlasíte, budeme vám zasielať obchodné informácie elektronickými prostriedkami. Vďaka tomu budete dostávať najnovšie informácie o našej ponuke a budete môcť využívať rôzne možnosti, ktoré ponúkame. Svoj súhlas budete mať právo kedykoľvek odvolať zaslaním krátkej e-mailovej správy v znení napríklad: „Odvolávam svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií“ na adresu: ochrona.danych@wealthseed.eu. Vašej žiadosti bude vyhovené okamžite a bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Právnym základom spracúvania je čl. 6 sek. 1 písm. a GDPR a čl. 10 zákona o poskytovaní elektronických služieb[3].

4.4. Platnosť poskytovaných služieb a uplatňovanie a obhajoba nárokov

Dúfame, že naša spolupráca s Vami bude harmonická a neprerušovaná. Ak však dôjde k akémukoľvek sporu, vaše údaje môžu byť použité na obranu proti akýmkoľvek možným nárokom alebo na ich efektívne uplatňovanie. Môže sa tiež ukázať potrebné preukázať, že služba bola poskytnutá správne.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem WealthSeed, ktorý spočíva v možnosti uplatniť nároky, brániť sa proti nárokom a preukázať, že služby boli poskytnuté správne (čl. 6 ods. 1, písmeno f, GDPR).

V takom prípade máte právo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel, avšak dôvody na takúto námietku musia vyplývať z vašej osobitnej situácie.


5. Príjemcovia údajov

Príjemcami vašich údajov môžu byť subjekty, ktorým sme povinní údaje sprístupniť na základe platných zákonov, ako aj subjekty, ktoré podporujú naše obchodné procesy: môžu to byť subjekty poskytujúce IT služby a marketingové služby, subjekty podporujúce spracovanie formulárov onboardingových žiadostí a subjekty vykonávajúce činností, ktoré podporujú regulované služby poskytované WealthSeed. Takéto subjekty s nami spolupracujú na základe samostatných zmlúv a pri spracúvaní vašich údajov sú povinné riadiť sa našimi príkazmi a pokynmi.


6. Systémy sledovania na účely analýzy webových stránok

6.1. Všeobecné podmienky

Chceli by sme, aby bola webová stránka navrhnutá tým najlepším možným spôsobom. To je dôvod, prečo v snahe neustále zlepšovať kvalitu používame „sledovacie“ nástroje, ktoré nám umožňujú monitorovať efektivitu sieťových ponúk. Máme v úmysle použiť nástroje na monitorovanie siete a na zhromažďovanie nasledujúcich údajov:

 • Ktoré odkazy sa používajú na presmerovanie online používateľov na webovú stránku richseed.eu;
 • Ktoré z našich webových stránok sú navštevované, kedy, ako často a v akom poradí;
 • Aké informácie používatelia hľadajú na našich webových stránkach;
 • Ktoré odkazy alebo ponuky sú prístupné používateľom našich webových stránok;
 • Koľko času používatelia strávili na danej webovej stránke;
 • Aké jazykové verzie prehliadačov užívatelia používajú;
 • Či sú používatelia zároveň zákazníkmi WealthSeed;
 • Kde sa používatelia nachádzajú;
 • Vek používateľov.


Na základe týchto informácií plánujeme vytvoriť štatistiky, ktoré nám umožnia pochopiť odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ktoré podstránky sú obzvlášť atraktívne pre používateľov našich webových stránok?
 • Ktoré produkty sú pre našich používateľov najzaujímavejšie?
 • Aké služby by sme mali ponúknuť našim používateľom?


Používame najmä automaticky zhromažďované údaje uvedené v ods. 3.2 vyššie. Na jej základe sa pomocou pseudonymov vytvárajú anonymné užívateľské profily, v ktorých sú uložené dáta.

6.2. Google Analytics

Webová stránka používa nástroj Google Analytics, online analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“) so sídlom v USA. Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať spôsob, akým používate webovú stránku. Informácie generované súborom cookie o spôsobe, akým používate webovú stránku, sa prenášajú a ukladajú na server Google. Na požiadanie tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu používania webovej stránky používateľmi s cieľom pripraviť správy o aktivite na webovej lokalite a o poskytovaní ďalších služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu pre vlastníka webovej stránky.

IP adresa získaná ako súčasť Google Analytics z vášho prehliadača nebude kombinovaná so žiadnymi inými údajmi Google.

Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou nastavení vášho prehliadača, upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžu používatelia znemožniť spoločnosti Google zhromažďovanie údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Údaje tretej strany: Google Ireland Ltd so sídlom v Dubline v Írsku na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Zmluvné podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html

Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Námietka proti spracovaniu osobných údajov:

Kedykoľvek môžete namietať proti zhromažďovaniu a spracovaniu údajov spojených s používaním webovej stránky spoločnosťou Google (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a nainštalovaním doplnku do vášho prehliadača dostupného na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


7. Doba uchovávania

V súlade s platnými právnymi predpismi spracúvame vaše osobné údaje počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie stanoveného cieľa. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje nenávratne vymazané alebo zlikvidované.

O podrobných dobách uchovávania budete informovaní v povinných informáciách prezentovaných pri zbere údajov.

Údaje zhromaždené v rámci analýzy webových stránok budú uložené po dobu stanovenú počas životnosti daného typu súborov cookie. Upozorňujeme, že používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača a odstrániť súbory cookie zo svojho zariadenia. To bude znamenať, že súhlas s používaním súborov cookie bol odvolaný.


8. Práva súvisiace so spracovaním údajov

V súvislosti s osobnými údajmi používateľa webovej stránky máte nasledujúce práva:

 • Právo byť informovaný o spracúvaní osobných údajov – na jeho základe osoba podávajúca takúto žiadosť získava od prevádzkovateľa informácie o spracúvaní osobných údajov, najmä o účeloch a právnych základoch spracúvania, rozsahu údajov, ktoré vlastní, subjektoch komu sa osobné údaje zverejňujú a plánovaný dátum ich odstránenia;
 • Právo na opravu – na jeho základe správca odstráni prípadné nezrovnalosti alebo chyby týkajúce sa spracúvaných osobných údajov alebo doplní či aktualizuje akékoľvek neúplné alebo zmenené údaje;
 • Právo na vymazanie – na jeho základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené;
 • Právo na obmedzenie spracúvania – na jeho základe prevádzkovateľ prestane vykonávať akékoľvek operácie s osobnými údajmi, s výnimkou operácií, s ktorými dotknutá osoba súhlasila, a ich uchovávania v súlade s platnými pravidlami uchovávania alebo kým nepominú dôvody na obmedzenie spracúvania údajov (napr. dozorný orgán vydá rozhodnutie umožňujúce ďalšie spracovanie údajov);
 • Právo na prenosnosť údajov – v rozsahu, v akom sú údaje spracúvané v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo udeleným súhlasom, vám prevádzkovateľ poskytne vami poskytnuté údaje v strojovo čitateľnom formáte. Môžete tiež požiadať o zaslanie údajov inému subjektu, v prípade že prevádzkovateľ aj druhý subjekt majú na to potrebné technické prostriedky.
 • Právo namietať spracúvanie údajov na marketingové účely – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely bez potreby odôvodňovania takejto námietky;
 • Máte právo namietať aj proti spracovaniu na iné účely, závisí to však od vašej osobitnej situácie a správca to nemusí brať do úvahy.


Žiadosť týkajúcu sa uplatňovaniu práv popísaných vyššie je možné poslať e-mailom na adresu ochrona.danych@wealthseed.eu.

Používateľ môže jednoducho odvolať súhlas so spracovaním údajov v súvislosti s používaním súborov cookie zmenou nastavení používaného prehliadača.

Žiadosť by mala primerane podrobne opísať predmet žiadosti, najmä: kto žiadosť podáva, aké právo chce osoba podávajúca žiadosť uplatniť; a účely spracovania, ktorých sa žiadosť týka (napr. marketingové účely, analytické účely atď.).

Ak prevádzkovateľ na základe prijatej správy nedokáže určiť obsah vašej žiadosti alebo identifikovať osobu, ktorá žiadosť podáva, budete požiadaní o ďalšie informácie.

Odpoveď na žiadosť bude poskytnutá okamžite, najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia. V prípade, že je potrebné túto lehotu predĺžiť, prevádzkovateľ vás bude informovať o dôvodoch predĺženia.

Odpovede sa zasielajú na e-mailovú adresu, z ktorej bola žiadosť prijatá.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v prípade podozrenia, že osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s GDPR.


9. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Keďže WealthSeed spolupracuje s partnermi zabezpečujúcimi najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb a z dôvodu využívania marketingových nástrojov popísaných vyššie, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len: „EHP“).

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, t. j. mimo EHP, na základe mechanizmov potvrdzujúcich prenosy mimo EHP, vrátane štandardných zmluvných doložiek, a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktoré potvrdzuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Údaje je možné prenášať aj mimo EHP z dôvodu, že poskytovatelia podporujúci marketingové služby majú servery umiestnené mimo EHP, čo je mimo našej kontroly.


10. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Na všetky záležitosti, ktoré tu nie sú špecifikované platia príslušné ustanovenia GDPR.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 23. júla 2021.

WealthSeed si vyhradzuje právo zmeniť Zásady ochrany osobných údajov a informovať o týchto zmenách zverejnením aktualizovaného dokumentu na Webovej stránke.


 11. Otázky

 Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany osobných údajov, pošlite ich e-mailom na adresu ochrona.danych@wealthseed.eu.

Platnosť k dátumu: 23. júla 2021.


[1] Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016.

 

[2] Zbierka zákonov č. 171/2004, bod 1800, v platnom znení.

 

[3] Zbierka zákonov 144/2002, bod 1204, v platnom znení.