Regulamin Programu Promocyjne Oprocentowanie Konta 10%

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, warunki uczestnictwa oraz pozostałe zasady promocji o nazwie: PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE KONTA 10%.
 2. Organizatorem Promocji jest Fair Place Finance S.A., będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową WealthSeed, z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 52 , 90-249 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 16 280 000,00 PLN.
 3. Promocja polega na przyznaniu jej Uczestnikom przedmiotu Promocji, szczegółowo opisanego w Rozdziale III Regulaminu.
 4. Promocja kierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, które spełnią kryteria określone w Rozdziale IV Regulaminu.
 5. PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE KONTA 10% organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 6. Promocja nie wyklucza się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora, chyba że z regulaminów tych promocji będzie wynikało odrębne wyłączenie.
 7. Każdy Klient może skorzystać z Promocji 1 (słownie: jeden) raz.
Każdy Uczestnik powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Niniejsza Promocja nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych ani jakiejkolwiek usługi maklerskiej. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Uczestnik powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Uczestnika mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. WealthSeed nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związanych z udostępnianymi instrumentami finansowymi

II Definicje

Aplikacja – aplikacja mobilna, funkcjonująca pod nazwą handlową Wealthseed, dostępna w Google Play, App Store oraz przez stronę internetową, pozwalająca na inwestowanie w różne produkty inwestycyjne. Właścicielem Aplikacji jest Organizator. Administrator – administrator danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu RODO, czyli Organizator. Formularz kontaktowy – formularz, z którego może korzystać Klient, na potrzeby komunikacji z Organizatorem, o której mowa w Regulaminie, dostępny w Portalu Internetowym Organizatora pod adresami:  https://www.wealthseed.eu/kontakt-wealthseed/ Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem Umowę. Organizator/WealthSeed/Dom Maklerski – Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Stefana Jaracza 52, kod pocztowy 90-249, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 16 280 000,00 PLN będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową „WealthSeed”. PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE KONTA 10%/Promocja – promocja prowadzona przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.   Rachunek Inwestycyjny – prowadzony dla Klienta przez Organizatora rachunek lub rejestr, na którym zapisywane są instrumenty finansowe będące własnością Klienta i objęte Umową oraz rachunek pieniężny w PLN, EUR, USD służący do jego obsługi.   Rachunek pieniężny w PLN – część Rachunku Inwestycyjnego, na którym gromadzone są środki pieniężne w złotych polskich (PLN), który służy do obsługi rachunku lub rejestru, na którym zapisywane są instrumenty finansowe będące własnością Klienta. Regulamin – niniejszy regulamin PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10% udostępniony Klientowi na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/ Strona Internetowa Organizatora –  strona internetowa pod adresem: https://www.wealthseed.eu/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik – osoba fizyczna, która została Klientem Organizatora i spełniła warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, w okresie obowiązywania PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10%. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Organizatorem, określająca zasady na jakich Organizator świadczy usługi, do której zawarcia dochodzi w procesie rejestracji Klienta w Aplikacji Wealthseed, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich dostępnym na Stronie Internetowej Organizatora w zakładce Dokumenty dla Klientów.

III Przedmiot PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10%

 1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie środków Uczestnika zgromadzonych na Rachunku pieniężnym w PLN w wysokości i okresie oraz według zasad szczegółowo opisanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego Rozdziału III oraz Rozdziale V Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w PROMOCYJNYM OPROCENTOWANIU KONTA 10% umożliwia każdemu Uczestnikowi skorzystanie z promocyjnego oprocentowania wg stawki 10% w stosunku rocznym środków zgromadzonych przez Uczestnika na Rachunku pieniężnym w PLN do wysokości salda środków 3 000 PLN włącznie, przez okres 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia wniosku rejestracyjnego w Aplikacji. Nadwyżka salda środków powyżej 3 000 PLN będzie oprocentowana wg standardowych warunków określonych w Tabeli Opłat i Prowizji Organizatora.

IV Warunki uczestnictwa

 1. PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE KONTA 10% jest skierowane do wszystkich nowych Klientów Organizatora, uprzednio niezarejestrowanych w Aplikacji, którzy łącznie spełnią w okresie obowiązywania Promocji warunki opisane w tym Rozdziale.
 2. Aby móc stać się Uczestnikiem PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10% należy:
  1. zostać Klientem Organizatora, tj. złożyć wniosek rejestracyjny i podpisać Umowę z Organizatorem w okresie obowiązywania Promocji;
  2. zaakceptować Regulamin PROMOCYJNIE OPROCENTOWANEGO KONTA 10%, udostępniony Klientowi w Aplikacji;
  3. wpłacić środki na w Rachunek pieniężny w PLN w okresie trwania promocyjnego oprocentowania.
 3. Przystępując do Promocji w ramach Aplikacji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu, co oznacza, że zapoznał się z jego treścią udostępnioną mu podczas rejestracji w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/ oraz że zaakceptował jego warunki. Uczestnik po skorzystaniu z Promocji nie może powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji warunków Regulaminu
 4. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, jak również inne osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym.

V Zasady naliczania i wypłaty oprocentowania

 1. Uczestnikowi oprocentowanie, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 Regulaminu będzie naliczane i wypłacane wg standardowych zasad określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich Organizatora tj.:
  1. oprocentowanie naliczane jest od salda środków zgromadzonych na Rachunku pieniężnym w PLN na koniec dnia kalendarzowego;
  2. do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a odsetki są obliczane za rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków na Rachunku pieniężnym w PLN;
  3. uznanie Rachunku pieniężnego w PLN Uczestnika kwotą naliczonych odsetek (kapitalizacja odsetek) następuje w ostatnim dniu każdego miesiąca, przy czym uznanie odsetkami naliczonymi za ten dzień następuje w ostatnim dniu następnego miesiąca;
  4. od odsetek kapitalizowanych potrącany jest należny podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

VI Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestnika PROMOCYJNIE OPROCENTOWANEGO KONTA 10% jest Organizator. Obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 RODO został zrealizowany na etapie zwierania Umowy z Klientem, której pełna treść znajduje się pod adresem: https://www.wealthseed.eu/do-ws.pdf .

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej PROMOCYJNIE OPROCENTOWANEGO KONTA 10% na zasadach określonych w Regulaminie, a w zakresie związanym ze świadczeniem usług maklerskich lub usług płatniczych w sposób wskazany w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich Organizatora oraz Umowie Ramowej o Świadczenie usług płatniczych, których treść dostępna jest na stronie Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/.
 2. Organizator przyjmuje reklamacje Uczestnika w następujący sposób:
  1. w formie pisemnej, przysłanej na adres siedziby Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera;
  2. telefonicznie pod nr telefonu: 42 612 11 82;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres reklamacje@wealthseed.eu – o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Uczestnika w Umowie zawartej z Organizatorem lub w odrębnej dyspozycji Uczestnika.
 3. Na żądanie Uczestnika, Organizator przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany do adres mailowy lub za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Organizator występuje do Uczestnika z żądaniem dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamację, która nie zawiera danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację, pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Organizatora terminu 30 dni, określonego w Rozdziale VII ust 6, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.
 8. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w złożoną przez Uczestnika listownie w wersji papierowej.
 9. Na wniosek Uczestnika, Organizator może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Umowie lub we wniosku.
 10. W odpowiedzi na reklamację, Organizator w jej treści zawiera w szczególności:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne reklamacji, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Uczestnika;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska w sprawie skierowanych zastrzeżeń, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi, ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
 11. W przypadku uznania reklamacji w całości lub części za zasadną, Organizator określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację, eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji, naprawia szkodę lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby nie doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 12. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Uczestnik może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi od Organizatora.
 13. Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału VII ust. 1 – 12.
 14. Uczestnik w odwołaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 12, może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
 15. Odpowiedź Organizatora na odwołanie Uczestnika od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w Regulaminie.
 16. Uczestnicy (konsumenci) mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

VII Postępowania końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednio zastosowanie mają:
  1. Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich Organizatora;
  2. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca u Organizatora;
  3. Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Płatniczych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian lub odwołania PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10% w każdym czasie i bez podawania przyczyny, o czym poinformuje osoby zainteresowane udziałem w Promocji poprzez zamieszczenie właściwego komunikatu na stronie internetowej Organizatora, co najmniej na 1 dzień (24 h) przed planowanymi zmianami. Zmiana lub odwołanie Regulaminu nie będą jednak mogły ograniczać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA KONTA 10% o czym poinformuje na Stronie Internetowej Organizatora.
 4. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie oraz z informację o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Uczestnik, w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji do czasu wejścia w życie zmian.
 6. Jeżeli Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Promocji do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu, zmieniona treść Regulaminu staje się wiążąca dla Uczestnika i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Promocji jest sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296. z późn. zm.).
 8. Uczestnik może skorzystać z platformy ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z Promocją. Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Uczestnika skargi uprawnionemu podmiotowi, który zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów.
 9. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony Uczestnika jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.