Regulamin Promocji Darmowa Inwestycja 2.0

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, warunki uczestnictwa oraz pozostałe zasady promocji o nazwie DARMOWA INWESTYCJA 2.0.
 2. Organizatorem Promocji jest Fair Place Finance S.A., będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową WealthSeed, z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 52, 90-249 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 16 280 000,00 PLN.
 3. Promocja kierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, które spełnią warunki określone w Rozdziale IV Regulaminu.
 4. DARMOWA INWESTYCJA 2.0 organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r. Promocja nie wyklucza się z innymi promocjami Organizatora, chyba że z regulaminów tych promocji będzie wynikało odrębne wyłączenie.
 5. Każdy Klient może skorzystać z Promocji 1 (słownie: jeden) raz.
 6. DARMOWA INWESTYCJA 2.0 stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł, nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991, Nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Informacja jest jedynie opinią Organizatora i nie stanowi porady podatkowej.

 

Każdy Uczestnik powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Niniejsza Promocja nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych ani jakiejkolwiek usługi maklerskiej. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Uczestnik powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Uczestnika mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. WealthSeed nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związanych z udostępnianymi instrumentami finansowymi.

 

II Definicje

Aplikacja – aplikacja mobilna funkcjonująca pod nazwą handlową Wealthseed, dostępna w Google Play, App Store oraz przez Stronę Internetową Organizatora, pozwalająca na inwestowanie w różne produkty inwestycyjne. Właścicielem Aplikacji jest Organizator.

 

Administrator – administrator danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu RODO, czyli Organizator.

 

DARMOWA INWESTYCJA 2.0/Promocja – promocja prowadzona przez Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Formularz kontaktowy – formularz, z którego może korzystać Klient, na potrzeby komunikacji z Organizatorem, o której mowa w Regulaminie, dostępny w na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  https://www.wealthseed.eu/kontakt-wealthseed/

 

Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem Umowę.

 

Nagroda – sfinansowanie przez Organizatora nabycia przez Uczestnika wybranego Papieru Wartościowego o wartości do 200,00 PLN oraz kosztów nabycia Papieru Wartościowego na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Organizator / WealthSeed – Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Stefana Jaracza 52, kod pocztowy 90-249, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 16 280 000,00 PLN będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową „WealthSeed”.

 

Papier Wartościowy – znajdujący się w ofercie Organizatora papier wartościowy
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) udostępniony do nabycia Uczestnikowi
w ramach przydzielonej przez Organizatora puli papierów wartościowych.

 

Regulamin – niniejszy regulamin DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 udostępniony Klientowi na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/regulamin-darmowe-inwestowanie/

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa pod adresem: https://www.wealthseed.eu/

 

Uczestnik – osoba fizyczna, która została Klientem Organizatora i spełniła wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie w okresie obowiązywania DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0.

 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem określająca zasady na jakich Organizator świadczy Usługi, do której zawarcia dochodzi w procesie rejestracji Klienta w Aplikacji, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich dostępnym na Stronie Internetowej Organizatora w zakładce Dokumenty dla Klientów.

 

III Przedmiot DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0

 1. Przedmiotem Promocji jest otrzymanie przez Uczestnika Nagrody w zamian za spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa Rozdziale IV Regulaminu.
 2. Nagroda będzie mogła być przeznaczona wyłącznie na zakup wybranego przez Uczestnika Papieru Wartościowego na zasadach określonych w ust. 3 poniżej,
  w ramach przydzielonej Uczestnikowi Puli w sposób określony w Rozdziale V Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 umożliwia każdemu Uczestnikowi jednokrotne nabycie 1 (słownie: jednego) wybranego Papieru Wartościowego spośród przydzielonej Uczestnikowi puli Papierów Wartościowych (dalej: „Pula”) zdefiniowanych w Tabeli A w ust. 4 niniejszego Rozdziału:
  1. Papier Wartościowy jest przyznawany spośród 4 (słownie: czterech) Puli – A, B, C
   i D z których każda zawiera kilkanaście różnych Papierów Wartościowych;
  2. wartość Papieru Wartościowego będzie zależna od Puli, do której Uczestnik zostanie przydzielony. Szczegółowy opis przydzielania do Puli został opisany
   w V Rozdziale Regulaminu. Uczestnik będzie mógł nabyć Papier Wartościowy od minimalnej wartości ok. 50,00 PLN do maksymalnej wartości ok. 200,00 PLN. Wartość Papierów Wartościowych dostępnych w Puli została określona na dzień wyceny 24.01.2023 r. i nie będzie aktualizowana w trakcie trwania Promocji;
  3. koszt nabycia Papieru Wartościowego zostanie sfinansowany przez Organizatora w dniu, w którym Uczestnik spełni ostatni z warunków otrzymania Nagrody wymienionych w Rozdziale IV Regulaminu.
 4. W Tabeli A, dostępnej poniżej, przedstawiono zakres wartości Papierów Wartościowych w każdej Puli na dzień wyceny. Ostateczna wartość dostępnych Papierów Wartościowych w każdej Puli może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od zmian cen indywidualnych Papierów Wartościowych z dnia dokonania nabycia Papieru Wartościowego.

Tabela A

Nazwa Puliwartość Papieru Wartościowego
Pula D~ 50.00 PLN
Pula Cdo 100,00 PLN
Pula Bdo 150,00 PLN
Pula Ado 200,00 PLN

 

IV Warunki uczestnictwa i otrzymania Nagrody

 1. DARMOWA INWESTYCJA 2.0 jest skierowana do wszystkich nowych Klientów Organizatora, uprzednio nie zarejestrowanych w Aplikacji, którzy łącznie spełnią warunki opisane w ust. 2 poniżej.
 2. Aby stać się Uczestnikiem DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 i otrzymać Nagrodę należy:
  1. zostać Klientem Organizatora, tj. wypełnić wniosek rejestracyjny i podpisać Umowę
   z Organizatorem w okresie obowiązywania Promocji;
  2. dokonać transakcji zakupu akcji lub ETF-u, lub funduszu inwestycyjnego znajdujących się w ofercie Organizatora za dowolną kwotę w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku rejestracyjnego w Aplikacji;
  3. zaakceptować Regulamin DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 udostępniony Klientowi przed skorzystaniem z Promocji w Aplikacji oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/regulamin-darmowe-inwestowanie/ .
 3. Uczestnik odbiera Nagrodę poprzez dokonanie wyboru i nabycie Papieru Wartościowego z przydzielonej Puli przez Organizatora.
 4. Uczestnik może odebrać Nagrodę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku rejestracyjnego w Aplikacji.
 5. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, jak również inne osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym.

 

V Zasady przydzielania dostępnych Papierów Wartościowych dla Uczestników DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0

 1. Uczestnik zostaje przydzielony do określonej Puli w zależności od kolejności złożenia formularza rejestracyjnego w Aplikacji, zgodnie z poniższą predefiniowaną kolejnością przedstawioną w Tabeli B.

Tabela B

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

1

D

14

D

27

D

40

D

2

D

15

B

28

D

41

D

3

D

16

D

29

D

42

D

4

D

17

D

30

D

43

D

5

C

18

D

31

D

44

D

6

D

19

D

32

D

45

C

7

D

20

D

33

D

46

D

8

D

21

D

34

D

47

D

9

D

22

D

35

B

48

D

10

D

23

D

36

D

49

D

11

D

24

D

37

D

50

D

12

D

25

A

38

D

 

 

13

D

26

D

39

D

 

 

 1. W przypadku kolejnych Uczestników Programu, predefiniowana powyżej kolejność przypisywania Pul jest powtarzana, tzn. Uczestnik numer 51 zostanie przypisany do tej samej Puli co Uczestnik numer 1, czyli do Puli D, itd. Powyższy proces powtarza się cyklicznie.

 

VI Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestnika DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 jest Organizator. Obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 RODO został zrealizowany na etapie zwierania Umowy z Klientem, której pełna treść znajduje się pod adresem: https://www.wealthseed.eu/do-ws.pdf

 

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 na zasadach określonych w Regulaminie, a w zakresie związanym ze świadczeniem usług maklerskich lub usług płatniczych w sposób wskazany w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich Organizatora oraz Umowie Ramowej o Świadczenie usług płatniczych, których treść dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/.
 2. Organizator przyjmuje reklamacje Uczestnika w następujący sposób:
  1. w formie pisemnej, przysłanej na adres siedziby Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera;
  2. telefonicznie pod nr telefonu: 42 612 11 82;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres reklamacje@wealthseed.eu – o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Uczestnika w umowie zawartej z Organizatorem lub w odrębnej dyspozycji Uczestnika.
 3. Na żądanie Uczestnika, Organizator przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany do adres mailowy lub za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Organizator występuje do Uczestnika z żądaniem dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamację, która nie zawiera danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację, pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Organizatora terminu 30 dni, określonego w Rozdziale VI ust. 6, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.
 8. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w złożoną przez Uczestnika listownie w wersji papierowej.
 9. Na wniosek Uczestnika, Organizator może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Umowie lub we wniosku.
 10. W odpowiedzi na reklamację, Organizator w jej treści zawiera w szczególności:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne reklamacji, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Uczestnika;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska w sprawie skierowanych zastrzeżeń, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi, ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
 11. W przypadku uznania reklamacji w całości lub części za zasadną, Organizator określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację, eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji, naprawia szkodę lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby nie doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 12. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Uczestnik może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi od Organizatora.
 13. Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału VII ust. 1 – 12.
 14. Uczestnik w odwołaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 12, może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
 15. Odpowiedź Organizatora na odwołanie Uczestnika od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w Regulaminie.
 16. Uczestnicy (konsumenci) mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

 

VIII Postępowania końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednio zastosowanie mają:
  1. Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich Organizatora;
  2. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca u Organizatora;
  3. Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Płatniczych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian lub odwołania DARMOWEJ INWESTYCJI 2.0 w każdym czasie i bez podawania przyczyny, o czym poinformuje osoby zainteresowane udziałem w Programie poprzez zamieszczenie właściwego komunikatu na Stronie Internetowej Organizatora, co najmniej na 1 dzień (24 h) przed planowanymi zmianami. Zmiana Promocji lub jej odwołanie nie będą mogły jednak ograniczać praw nabytych przez Uczestnika do dnia wejścia w życie zmian lub odwołania Promocji w czasie trwania Promocji.
 3. Organizator zastrzegą sobie prawo do przedłużenia DARMOWEGO INWESTOWANIA 2.0 o czym poinformuje na stronie internetowej Organizatora. 
 4. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie oraz z informację o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Uczestnik, w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji do czasu wejścia w życie zmian.
 6. Jeżeli Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Promocji do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu, zmieniona treść Regulaminu staje się wiążąca dla Uczestnika
  i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Promocji jest sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296. z późn. zm.).
 8. Uczestnik może skorzystać z platformy ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z Promocją. Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Uczestnika skargi uprawnionemu podmiotowi, który zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów.
 9. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony Uczestnika jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.