INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: ochrona.danych@fairplacefinance.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@wealthseed.eu.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach i przy uwzględnieniu następujących podstaw prawnych:

  • Art. 6 ust. 1 lit b RODO – w sytuacji, gdy dane są niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (wzięcie udziału w  programie ambasadorskim);

  • Art. 6 ust. 1 lit c RODO – w sytuacji, gdy dane są niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez właściwe przepisy prawa (w szczególności : dokonywanie rozliczeń i dokumentowanie działań związanych z uczestnictwem w programie ambasadorskim)

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora, jakim jest możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją programu ambasadorskiego lub obrona przed nimi.


Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom:

  • świadczącym usługi udostępniania i utrzymania przestrzeni serwerowej;

  • świadczącym usługi w zakresie wsparcia działań marketingowych oraz wsparcia obsługi klientów;

  • posiadającym uprawnienia nadzorcze i kontrolne określone we właściwych przepisach prawa (w szczególności KNF, GIIF, inne organy posiadające uprawnienia kontrolne i nadzorcze).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji programu ambasadorskiego, a następnie tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa zobowiązujących Administratora do dokumentowania działań zw. z realizacją i rozliczaniem udziału w programie ambasadorskim, a także z przepisów regulujących okresy przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo :

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Ponieważ będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

Pani/Pana żądania (w tym sprzeciw przeciwko dalszemu przetwarzaniu) mogą być kierowane na adres e-mailowy: ochrona.danych@fairplacefinance.pl

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, z uwagi na wymogi przepisów związanych z dokonywaniem rozliczeń, do stosowania których Administrator jest zobligowany. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w programie ambasadorskim.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do krajów spoza obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych.

Administrator nie planuje wobec Pani/Pana danych osobowych podejmowania zautomatyzowanych decyzji (decyzji bez udziału człowieka), w tym profilowania danych.