Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : ochrona.danych@wealthseed.eu 

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu :

  • przygotowania odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie, podstawą jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania dla podjęcia działań przez zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – o ile wyrazicie państwo odrębną zgodę

Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług marketingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie (nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jego wysłania) lub do czasu cofnięcia Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo :

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art.. 18 RODO;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • w sytuacji gdy przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie – przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, będzie w pełni legalne.

  • Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy : ochrona.danych@wealthseed.eu 

Podanie danych osobowych przetwarzanych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania i wysłania odpowiedzi na złożone zapytanie.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Wasze prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie będą też one podlegały profilowaniu.