Kluczowe informacje dla inwestora – KID

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), twórcy produktów PRIIP zobowiązani są do sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (tzw. KIID) w celu umożliwienia klientom indywidualnym (detalicznym) zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP i ryzyk z nimi związanych, natomiast osoby doradzające w zakresie PRIIP lub go sprzedające, takie jak WealthSeed, przekazują tym inwestorom dokument KIID z należytym wyprzedzeniem, zanim ci inwestorzy zostaną związani jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą PRIIP.

Do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (PRIIP) zalicza się w szczególności instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, fundusze i certyfikaty inwestycyjne.
Klienci przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instrumenty PRIIP powinni zapoznać się z dokumentem KIID.

WealthSeed udostępnia dokumenty KIID.