Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : ochrona.danych@wealthseed.eu

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu :

  • realizacji zamówienia na wysyłkę Przewodnika „Inwestowanie dla Początkujacych”, podstawą przetwarzania jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania w celu realizacji umowy oraz w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę, podstawą przetwarzania jest w tym przypadku wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Pani/Pana dane mogą być ujawniane odbiorcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług marketingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i ewaluacji przedsięwzięcia, jakim jest organizowany przez Administratora wykład ekspercki  (nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wydarzenia). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przesyłania informacji marketingowych  – dane będą przetwarzane  do czasu cofnięcia Państwa zgody na otrzymywanie takich informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo :

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • w sytuacji gdy przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie – przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, będzie w pełni legalne.
  • Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy : ochrona.danych@wealthseed.eu

Podanie danych osobowych przetwarzanych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne przesłania Przewodnika „Inwestowanie dla Początkujacych”.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Wasze prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie będą też one podlegały profilowaniu.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

© 2022 All rights reserved

WealthSeed jest znakiem towarowym Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, ul Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi pod numerem KRS 0000481261, z numerem NIP 7252071598 oraz numerem REGON 101691279, o kapitale zakładowym 8 200 000 PLN, prowadzącą działalność maklerską podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.