FAQ

Pytania ogólne

Aby ubiegać się o konto WealthSeed, musisz spełnić następujące wymagania:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać ważny dowód osobisty lub paszport;
 • mieć dowolne obywatelstwo (z wyłączeniem obywatelstwa USA);
 • mieć adres zamieszkania w UE;
 • mieć kraj rezydencji podatkowej w UE.

Za pośrednictwem naszej aplikacji zlecenia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 W godzinach otwarcia rynku Twoje zlecenia będą automatycznie wysyłane do realizacji.

Poza godzinami handlu, Twoje zlecenia będą przez nas przyjęte i przesłane do realizacji, gdy tylko rynek zostanie otwarty.

W przypadku zagranicznych akcji i funduszy ETF godziny handlu to 8.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku (oprócz 24.12.2021, 31.12.2021, 15.04.2022, 18.04.2022, 26.12.2022).

W przypadku funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy wchodzących w skład zarządzanych portfeli inwestycyjnych), gdzie nie mają zastosowania ogólne godziny handlu na rynku, zlecenia w aplikacji przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a następnie przekazywane do  agenta transferowego, czyli firmy zewnętrznej obsługującej operację.

Obsługujemy kluczowe waluty handlowe: USD i EUR, oraz PLN – lokalną walutę na naszym rodzimym rynku.

Transfer środków pomiędzy kontami w tych walutach odbywa się po bardzo atrakcyjnym kursie wymiany.

Na platformie WealthSeed możesz inwestować w:

 • akcje przedsiębiorstw z całego świata;
 • fundusze ETF z całego świata;
 • tradycyjne fundusze inwestycyjne;
 • fundusze BlackRock® – w indywidualnie dopasowanych do Twoich potrzeb zarządzanych portfelach inwestycyjnych (dostępne wkrótce).

Na rachunku inwestycyjnym w WealthSeed nie ma wymaganego minimalnego salda.

W przypadku akcji i ETFów nie ma minimalnej kwoty inwestycji.

W przypadku zarządzanych portfeli inwestycyjnych minimalna kwota inwestycji wynosi 100 PLN.

W przypadku funduszy inwestycyjnych minimalna kwota inwestycji jest określana przez TFI w ramach statutu/prospektu danego funduszu, oddzielnie dla pierwszego i każdego następnego zakupu. Dla wielu funduszy minimalna kwota pierwszej inwestycji ustalana jest na niskim poziomie – już od ok. 100 PLN. Kwoty kolejnych inwestycji mogą być jeszcze niższe.

WealthSeed udostępnia potencjalnym klientom dwie metody weryfikacji tożsamości:

 1. Przez bankowość elektroniczną.

  1. Jak to działa? Ta metoda wykorzystuje usługę moje ID  świadczoną przez Krajową Izbę Rozliczeniową i wymaga od potencjalnego klienta zalogowania się do bankowości elektronicznej w swoim banku oraz wyrażenia zgodny na przekazanie przez bank wybranych danych osobowych (np. numer PESEL lub numer dowodu tożsamości) koniecznych do potwierdzenia tożsamości przez WealthSeed. Cały proces trwa dosłownie kilka minut.
  2. Kto może tak potwierdzić tożsamość? Ta metoda weryfikacji jest dostępna dla klientów posiadających konta w następujących bankach: Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Bank Millenium, VeloBank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BPS i Grupa BPS, SGB-Bank i Grupa SGB, Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

 

 1. Przez wideo-weryfikację

  1. Jak to działa? Ta metoda wymaga wykonania zdjęć dokumentu tożsamości (np. dowód lub paszport) oraz nagrania krótkiego selfie-wideo, które pomaga potwierdzić, że rejestrująca się osoba jest żywym człowiekiem.  Weryfikacja tą metodą wykorzystuje usługi świadczone przez brytyjską firmę wyspecjalizowaną w zdalnej weryfikacji tożsamości: Onfido Ltd.
  2. Kto może tak potwierdzić tożsamość? Ta metoda weryfikacji wymaga ściągnięcia aplikacji mobilnej WealthSeed, ale co do zasady, jest dostępna dla wszystkich obywateli polski oraz wielu innych krajów.

Na rachunku inwestycyjnym w WealthSeed nie ma wymaganego minimalnego salda.

W przypadku akcji i ETFów nie ma minimalnej kwoty inwestycji.

W przypadku zarządzanych portfeli inwestycyjnych minimalna kwota inwestycji wynosi 100 PLN.

W przypadku funduszy inwestycyjnych minimalna kwota inwestycji jest określana przez TFI w ramach statutu/prospektu danego funduszu, oddzielnie dla pierwszego i każdego następnego zakupu. Dla wielu funduszy minimalna kwota pierwszej inwestycji ustalana jest na niskim poziomie – już od ok. 100 PLN. Kwoty kolejnych inwestycji mogą być jeszcze niższe.

Ankieta MIFID

Ankieta zawiera listę pytań dotyczących wiedzy, doświadczenia, celów i potrzeb inwestycyjnych oraz
Twojej sytuacji finansowej. Została stworzona, aby określić jakim typem inwestora jesteś. Bazując na
Twoich odpowiedziach, będziemy w stanie określić które usługi i produkty są zgodne z Twoim
profilem inwestycyjnym. Więcej szczegółów możesz uzyskać w dokumencie „Informacja na temat ankiety inwestora”.

W przypadku usługi maklerskiej oraz marketu funduszy wypełnienie nie jest wymagane, natomiast w celu świadczenia usługi portfeli zarządzanych wypełnienie jej jest konieczne.

Dla świadczenia usługi maklerskiej oraz marketu funduszy nie jest wymagana aktualizacja ankiety, natomiast w przypadku usługi zarządzanych portfeli inwestycyjnych ankieta jest ważna rok. Będziesz poinformowany o zbliżającej się dacie wygaśnięcia ankiety.

Akcje i ETF

Akcje i fundusze ETF z rynków zagranicznych są kwotowane w EUR i tylko w tej walucie można nabywać te instrumenty.

WealthSeed realizuje zlecenia dla instrumentów zagranicznych poprzez swojego Partnera udostępniając instrumenty z takich giełd jak: Deutsche Boerse, Euronext, London Stock Exchange, New York Stock Exchange.

Dostępne są zlecenia po cenie rynkowej oraz z limitem ceny. Zlecenie może być ważne przez jeden dzień sesyjny.

Modyfikacja możliwa jest dla zlecenia aktywnego i można ją wykonać z ekranu historii zleceń.

Zlecenie może być zamknięte w wyniku utraty jego ważności.

Rozliczenie transakcji trwa 2 dni robocze, więc gotówka będzie dostępna 2 dnia roboczego po realizacji zlecenia.

Dla instrumentów zagranicznych nie ma możliwości złożenia zlecenia z dłuższym terminem ważności.

Tak od 01.12.2022 udostępniamy dostęp do polskiej giełdy.

Nie jest to możliwe, przed złożeniem zlecenia należy wykonać ewentualne przewalutowanie środków.

Tak, ceny są dostępne w czasie rzeczywistym.

Ceny instrumentów są zgodne z cenami na giełdzie, na której WealthSeed wykonuje zlecenia dla klientów. Instrumenty mogą być notowane na wielu rynkach, dlatego ceny na każdym z nich mogą się nieco od siebie różnić.

Szczegóły realizacji można sprawdzić wchodząc w szczegóły zlecenia. WealthSeed również wysyła raport z wykonanych zleceń na wskazany adres email.

W przypadku akcji i ETFów, na platformie WealthSeed nie ma minimalnej wartości zlecenia.

Zlecenia są przyjmowane 24/7.

 W godzinach otwarcia rynku Twoje zlecenia będą automatycznie wysyłane do realizacji.

Poza godzinami handlu, Twoje zlecenia będą przez nas przyjęte i przesłane do realizacji, gdy tylko rynek zostanie otwarty.

W przypadku zagranicznych akcji i funduszy ETF godziny handlu to 8.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku (oprócz 24.12.2021, 31.12.2021, 15.04.2022, 18.04.2022, 26.12.2022).

Koszt transakcji przekraczający wartość blokady może wynikać z ceny realizacji, jeśli zlecenie było złożone po cenie rynkowej. Ten koszt może być również zwiększony z tytułu obowiązujących podatków i innych kosztów zależnych od danego rynku.

Księgowanie dywidendy może trwać kilka dni roboczych po dniu wypłaty dywidendy.

Rozliczenie transakcji trwa dwa dni robocze, więc gotówka będzie dostępna drugiego dnia roboczego po realizacji zlecenia.

Informacje o ETFach są dostępne w dokumencie KIID – mogą być one w języku angielskim.

KIID jest to dokument informacyjny zawierający m.in. informacje o polityce inwestycyjnej, profilu ryzyka i kosztach związanych z instrumentem.

Koszt zarządzania ETF jest uwzględniony w wycenie instrumentu, tak więc nie będzie pobierany z Twojego rachunku w formie dodatkowych opłat.

Nie ma tego typu usługi. Jedyną możliwością zajęcia ekspozycji na spadek instrumentów jest nabycie odpowiedniego ETFa, którego strategią jest wzrost wyceny wraz ze spadkiem instrumentu/indeksu bazowego.

Jest to instrument lub szereg instrumentów, na których opiera się strategia danego ETFu.

Fundusze inwestycyjne

Obecnie dostępne są fundusze w PLN, jednakże WealthSeed planuje rozszerzyć zakres funduszy o inną walutę.

Potwierdzenie realizacji zlecenia powinno pojawić się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia.

Minimalna wartość jest określona w statucie funduszu – ta informacja jest dostępna w szczególach każdego funduszu.

Zlecenie można złożyć 24/7.

Nie, zostanie nabyta lub zbyta odpowiednia ilość jednostek zgodnie z wartością ustaloną w zleceniu.

Środki po zrealizowaniu zlecenia odkupu będą dostępne po przekazaniu ich przez fundusz, co może być uzależnione od funduszu.

WealthSeed udostępnia w szczegółach każdego funduszu prospekt informacyjny oraz KIID. W tych dokumentach można sprawdzić wszystkie informacje o danym funduszu.

KIID jest to dokument informacyjny zawierający m.in. informacje o polityce inwestycyjnej, profilu ryzyka oraz kosztach związanych z instrumentem.

Prospekt informacyjny to dokument na temat funduszu inwestycyjnego, dotyczący m.in. praw uczestników funduszu, warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, polityki inwestycyjnej, ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu oraz podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym. Zawiera w szczególności statut funduszu.

Koszt zarządzania jest uwzględniony w wycenie instrumentu, tak więc nie będzie pobierany z Twojego rachunku w formie dodatkowych opłat.

Rachunek pieniężny i wymiana walut

Zawierając umowę z WealthSeed otworzymy dla Ciebie bezpłatne rachunki w PLN, EUR oraz USD.

Możesz wykonać dowolny przelew wychodzący na swój rachunek oraz dowolny przelew na rachunek obcy, pod warunkiem, że będzie to rachunek w instytucji krajowej.

Zadajemy Ci to pytanie, aby wypełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów, według których musimy upewnić się czy przelew jaki realizujesz za pośrednictwem WealthSeed odnosi się do Twoich inwestycji.

Obecnie WealthSeed umożliwia przewalutowanie środków dla par walutowych: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD.