Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jakie są rodzaje zleceń giełdowych?

Jedną z podstawowych rzeczy, jaką powinien poznać początkujący inwestor jest to, jakie zlecenia giełdowe może złożyć na giełdzie. Zlecenie giełdowe jest przede wszystkim informacją o tym, na jakich dokładnie warunkach inwestor chce kupić lub sprzedać konkretny instrument.

Jakie są rodzaje zleceń giełdowych

Spis treści

Co musi zawierać zlecenie giełdowe?

Przede wszystkim, zlecenie giełdowe zawiera takie informacje jak:

 • rodzaj oferty — kupno lub sprzedaż;

 • nazwę bądź kod instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie;

 • typ zlecenia;

 • limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny (np. zlecenia PKC czy PCR);

 • ilość instrumentów;

 • termin ważności zlecenia;

 • dodatkowe warunki realizacji, jeśli mogą również takowe zawierać.

Jakie mamy typy zleceń giełdowych?

Ze względu na typ zlecania możemy wyróżnić:

 • zlecenie z limitem ceny;
 • zlecenie po każdej cenie (PKC);
 • zlecenie po cenie rynkowej (PCR);
 • zlecenie ze zmiennym limitem realizacji (PEG);
 • zlecenie stop loss;
 • zlecenie stop limit.

Zlecenia z limitem ceny

Jest to najprostszy oraz jeden z najczęściej używanych rodzajów zleceń przez inwestorów. Dla zleceń kupna ustawiony limit wskazuje maksymalną cenę, po której inwestor jest w stanie zakupić papiery. Natomiast w przypadku zleceń sprzedaży, określa minimalną cenę, po jakiej inwestor gotowy jest sprzedać posiadane akcje. Po przekroczeniu przez cenę rynkową limitu określonego w zleceniu, oczekuje ono na realizację w systemie giełdowym (oczekuje w arkuszu zleceń — zestawienie ofert kupna i sprzedaży odpowiednich papierów wartościowych spółek notowanych na giełdzie; arkusz jest aktualizowany w czasie rzeczywistym i pozwala podejmować decyzje inwestorom), aż do momentu anulowania lub utraty ważności. Limit określony w zleceniu może być modyfikowany, jeśli zlecenie nie zostało zrealizowane lub nie utraciło ważności.

Zlecenie PKC, czyli po każdej cenie (market order)

Jest drugim, bardzo popularnym zleceniem składanym przez inwestorów. W tym zleceniu inwestora interesuje szybki czas zakupu lub sprzedaży, bardziej od ceny instrumentu. Najczęściej to zlecenie zapewnia natychmiastową i pełną realizację naszej oferty, ale obarczone jest pewnymi istotnymi zagrożeniami, zwłaszcza w przypadku spółek o niskiej płynności. W tym zleceniu inwestor nie ma możliwości kontroli kursu realizacji zlecenia. Może się zdarzyć tak, że ceny kupna lub sprzedaży mogą znacznie się różnić od ceny, która była na rynku w momencie składania zlecenia.

Zlecenie PCR - po cenie rynkowej

Zlecenie to jest bardzo podobne do zlecenia PKC, lecz istotnie się różni. Zlecenie PKC jest realizowane po dowolnej, aktualnie najkorzystniejszej cenie kupna lub sprzedaży. Jeśli nie uda się go zrealizować w całości po tej cenie, to jest ono zamieniane na zlecenie z limitem, który jest równy cenie tej już zrealizowanej części transakcji. Jest to znacznie bezpieczniejszy rodzaj zlecenia natychmiastowego, gdyż mamy pewność, że cena nie będzie mniej korzystna niż ta aktualnie dostępna na rynku.

Zlecenie ze zmiennym limitem realizacji – PEG

Zlecenie to zawsze posiada limit ceny, który jest równy limitowi najlepszego zlecenia po tej samej stronie. Dodatkowo składający zlecenie może ustalić własny, maksymalny limit dla zleceń kupna i minimalny limit dla zleceń sprzedaży, po którego przekroczeniu zmienny limit przestaje być automatycznie aktualizowany. Zlecenie PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego podstawowy (zmienny) limit ceny jest uaktualniany.

Zlecenie stop loss

Ważnym zleceniem, które powinni poznać początkujący inwestorzy, jest zlecenie stop loss. Jest to zlecenie ograniczające maksymalną stratę dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wyznaczonego przez inwestora poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie PKC, które sprzedaje dany walor. Inwestor składający zlecenie stop loss, zabezpiecza się przed stratami, w przypadku spadku wartości zakupionych instrumentów.

Zlecenie stop limit

Podobnym zleceniem do zlecenia stop loss, jest zlecenie stop limit. To zlecenie również ogranicza straty inwestora, jednakże różnicą w tym zleceniu jest to, że w przypadku osiągnięcia wyznaczonego limitu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem ceny, zamiast PKC. Zlecenie tego typu zawiera dwa limity ceny, tzw. limit aktywacji i limit realizacji. W przypadku aktywacji zlecenia stop limit, inwestor ma większą pewność co do ceny sprzedaży niż w przypadku zlecenia stop loss, gdzie aktywuje się zlecenie PKC.

Jaki można ustawić termin ważności zlecenia?

Kolejną, istotną częścią zlecenia giełdowego jest termin ważności. Domyślnie każde zlecenie ma ustawiony termin na dzień bieżący (WD), czyli do końca sesji giełdowej, na której zostało złożone. Jeśli zlecenie nie dojdzie do realizacji, to w danym dniu zostanie usunięte.

Ustal strategię

 • WDD — ważność do określonego dnia – inwestor wybiera datę, po której przekroczeniu zlecenie oczekujące zostaje usunięte (max. 365 dni);

 • WDC — ważność do określonego czasu – oprócz daty wygaśnięcia zlecenia, inwestor może również wybrać godzinę w trakcie trwania sesji, po której oczekujące zlecenie zostanie anulowane;

 • WDA — ważne na czas nieograniczony – zlecenie oczekujące z takim terminem ważności nie wygasa z czasem, ale ważne jest nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdzie;

 • WNF — ważne na fixing – jest to zlecenie ważne do najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia lub równoważenia notowań;

 • WLA — wykonaj lub anuluj – jest to parametr dotyczący sposobu realizacji zlecenia; musi ono zostać zrealizowane w całości, w momencie przekazania do arkusza zleceń, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to zostaje anulowane;

 • WIA — wykonaj i anuluj – to zlecenie również musi zostać zrealizowane natychmiast po przekazaniu do arkusza (podobnie jak WLA), jednak niekoniecznie w całości; część zlecenia, która nie została zrealizowana, zostaje anulowana.

Trzeba pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy zlecenia mogą stracić ważność automatycznie, bez względu na to, jaki parametr został ustawiony przez inwestora.

Takimi sytuacjami są:

 • ostatni dzień notowania akcji z prawem do dywidendy;
 • ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru;
 • ostatni dzień notowania akcji przed splitem (zmianą wartości nominalnej akcji).

Jakie mamy dodatkowe warunki realizacji
zlecenia giełdowego?

Do dodatkowych warunków realizacji zlecenia należą:

 • WUJ — wielkość ujawniania – w przypadku większych zleceń możemy wybrać, jaka część wolumenu danego zlecenia będzie ujawniana i przyjęta do realizacji (w przypadku zlecenia WUJ — wartość zlecenia nie może być mniejsza niż 50 000 PLN lub 10 000 EUR); po realizacji części ujawnianej, kolejna część pokaże się w arkuszu zleceń; minimalna wielkość WUJ to 10 akcji;

 • MWW — minimalna wielkość wykonania – parametr określa minimalną część zlecenia, jaka musi zostać zrealizowana natychmiast; jeśli sytuacja na rynku nie pozwala zrealizować wielkości minimalnej, to zlecenie traci ważność, np. zlecenie 1 000 akcji spółki z parametrem MWW 300 oznacza, że przynajmniej 300 akcji musi być kupione natychmiast lub zlecenie straci ważność.
Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.