Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jak są opodatkowane przychody uzyskiwane w ramach produktu
Globalna Usługa Maklerska?
Podatek PIT

Należy odróżnić trzy sytuacje, które mogą mieć miejsce w przypadku usługi świadczonej przez WealthSeed:

  • Zakup/sprzedaż papieru wartościowego;
  • Otrzymanie dywidendy;
  • Otrzymanie świadczenia w związku ze składanym zleceniem

Poniższe informacje mają ogólny, czysto informacyjny charakter i nie stanowią porady ani opinii prawnej bądź podatkowej. Skontaktuj się z osobami z odpowiednimi uprawnieniami, np. doradcą podatkowym, w celu uzyskania opinii w poniższym zakresie.

Spis treści

Zyski kapitałowe

Zasadniczo, osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegają opodatkowaniu w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych (np. sprzedażą, umorzeniem, etc.) Tym samym, możesz mieć obowiązek zapłaty podatku za dany rok, tylko jeśli w tym roku dokonałeś zbycia papierów wartościowych. Jako przychód powinieneś rozpoznać cenę uzyskaną z transakcji, a jako koszty – cenę zapłaconą z tytułu zakupu papierów i powiązane bezpośrednie koszty (np. koszty prowizji). Różnica pomiędzy przychodem i kosztem będzie stanowić dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce (obecnie wg stawki 19%).

Powyższe informacje otrzymasz od WealthSeed na formularzu PIT-8C, który będziesz mógł wykorzystać do złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku po zakończeniu danego roku podatkowego.

Osoby posiadające rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska, powinny zweryfikować zasady opodatkowania zgodnie z lokalnymi przepisami prawa kraju swojej rezydencji. Zasady mające zastosowanie w kraju innym niż Polska mogą znacznie różnić się od zasad mających zastosowanie w Polsce.

Dywidendy

W przypadku dywidend otrzymywanych od zagranicznych spółek z tytułu papierów wartościowych, które nie są notowane na rynku w Polsce, osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi powinny zapłacić 19% podatek PIT w Polsce.

Ze względu na zagraniczne źródło, takie dywidendy nie będą podlegały automatycznemu poborowi polskiego podatku dokonywanemu przez dom maklerski. Klient powinien samodzielnie wykazać otrzymane „zagraniczne” dywidendy we właściwym zeznaniu podatkowym i co do zasady zapłacić od nich 19% polski podatek PIT.

W analizowanej sytuacji może również dochodzić do poboru zagranicznych podatków w Niemczech lub państwach pochodzenia (siedziby) podmiotów wypłacających dywidendy. Takie podatki, co do zasady, mogą w odpowiedni sposób pomniejszać kwotę polskiego podatku należnego z tytułu dywidendy.

Osoby posiadające rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska, powinny zweryfikować zasady opodatkowania zgodnie ze swoimi lokalnymi przepisami prawa. Zasady mające zastosowanie w kraju innym niż Polska mogą znacznie różnić się od zasad mających zastosowanie w Polsce.

Świadczenia

Według polskiego prawa nagrody/premie o wartości do 2 000 PLN, otrzymywane w związku z zakupem usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT. Świadczenia otrzymywane w związku ze składaniem zleceń na platformie WealthSeed, stanowią nagrody/premie w związku ze świadczeniem usług maklerskich (tj. wykonywania zleceń nabycia/zbycia instrumentów finansowych na rynku Gettex). Powinny zatem kwalifikować się na przedmiotowe zwolnienie i podatek PIT nie powinien być należny od przedmiotowych świadczeń w Polsce (w razie niezastosowania zwolnienia, podatek wynosiłby, co do zasady, 10%)

Osoby posiadające rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska, powinny dodatkowo zweryfikować zasady opodatkowania otrzymywanych świadczeń w świetle lokalnych przepisów prawa kraju swojej rezydencji.

Michał Antoniak
Michał Antoniak
4 lata pracy jako kierownik działu prawnego w nowotworzonym banku i firmie inwestycyjnej. Silne doświadczenie prawnicze i podatkowe zdobyte w firmie z wielkiej czwórki (10+ lat w PwC).
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.