Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym jest i jak rozliczyć PIT-8C?

Co to jest PIT-8C?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – to stwierdzenie Benjamina Franklina i pomimo upływu lat, wciąż pozostaje nad wyraz trafne. Nie czuję się kompetentna, aby prowadzić dywagacje na temat śmierci, więc poniżej zajmę się tą drugą kwestią. A w zasadzie to zajmę się podatkami, które musimy rozliczyć z fiskusem, w odniesieniu do niektórych przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych, takich jak choćby akcje czy inne papiery wartościowe.

Ponieważ sytuacja ekonomiczna zarówno w Polsce, jak i na świecie zmienia się bardzo szybko, to i sposób, w jaki chcemy zainwestować nasze wolne środki, tak samo się zmienia. Coraz częściej skłaniamy się do inwestowania w instrumenty finansowe takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na zagranicznych giełdach, w zagraniczne papiery wartościowe. I właśnie informacje dotyczące operacji dokonywanych na giełdach (a w zasadzie przychodów i kosztów, które ponieśliśmy w związku z tymi operacjami), otrzymamy w informacji PIT-8C. Formularz PIT-8C otrzymujemy od domu maklerskiego, który realizuje zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w naszym imieniu.

Spis treści

Kiedy otrzymamy PIT-8C i do czego ta informacja jest nam potrzebna?

Dom maklerski przekazuje informację PIT-8C do urzędu skarbowego, do końca stycznia. Z kolei do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym – podatnikom (czyli klientom), którzy na podstawie danych sporządzają własną deklarację podatkową.

Informacje zawarte w formularzu PIT-8C posłużą nam do samodzielnego obliczenia podatku należnego fiskusowi, który to podatek wykażemy w deklaracji PIT-38. W PIT-38 rozliczamy, między innymi, przychody z zysków, z kapitałów pieniężnych uzyskanych przez nas z gry na giełdzie. Deklarację tę musimy złożyć do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Dochód taki opodatkowany jest, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%.

Czego nie znajdziemy w PIT-8C?

Do niedawna na formularzu PIT-8C można było znaleźć informacje dotyczące naszych przychodów z zainwestowanego kapitału oraz informacje dotyczące przychodów osiąganych z innych źródeł. Natomiast już od roku 2019, na druku PIT-8C znajdziemy jedynie wykazane przychody i koszty, które związane są z rozliczeniem przychodów z kapitałów pieniężnych (dochody z innych źródeł znajdziemy w PIT-11).

W PIT-8C również nie znajdziemy informacji o przychodach z realizacji praw z papierów wartościowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze, lub nieodpłatne świadczenie. Są one zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Takiego rodzaju przychód może być potraktowany jako przychód z umowy o prace, umowy zlecenia lub też przychód z innego źródła i powinien być wskazany w innej deklaracji np. PIT-11.

Pomimo tego, że formularz PIT-8C zawiera informacje dotyczące przychodów i kosztów, które ponieśliśmy w związku obrotem papierami wartościowymi, to jednak w informacji PIT-8C od WealthSeed, jako domu maklerskiego prowadzącego nasz rachunek inwestycyjny, nie znajdziemy informacji o wysokości przychodów ani kosztów z transakcji prywatnych, czyli nienotowanych na GPW i innych giełdach, a zatem takich, które nie mają charakteru transakcji na papierach wartościowych. Nie znajdziemy w PIT-8C również informacji dotyczących dochodów z lokowania środków w funduszach inwestycyjnych, wypłaconych dywidend czy odsetek od obligacji. Podatek jest w takim wypadku pobierany ryczałtowo przez płatnika i nie musimy go dodatkowo sami rozliczać (poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi niektórych zagranicznych dywidend oraz inwestycji w niektóre zagraniczne fundusze, które omówię poniżej).

Nie znajdziemy również informacji dotyczących przychodów ani kosztów z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce, w zamian za wkład niepieniężny, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Są czynności, których dom maklerski, taki jak WealthSeed, nie realizuje w naszym imieniu, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, WealthSeed w naszym imieniu realizuje zlecenia kupna i sprzedaży jedynie instrumentów finansowych.

Jakie informacje w formularzu PIT-8C otrzymamy od firmy inwestycyjnej?

WealthSeed przesyła swoim klientom informację PIT-8C. Wykazując w niej uzyskane przez nich kwoty ze zbycia papierów wartościowych (jako przychodów opodatkowanych PIT) oraz wydatki poniesione przez nich na nabycie papierów wartościowych (w tym prowizji i ewentualnych innych opłat, np. za prowadzenie rachunku), jako koszty uzyskania przychodów.

Formularz PIT-8C otrzymany od WealthSeed, może zawierać także informacje dotyczące przychodów i kosztów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych również, jeżeli sprzedaż nastąpiła celem ich umorzenia. Jest to przychód ze zbycia papierów wartościowych, przez które należy rozumieć akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje i inne zbywalne papiery wartościowe, które wyemitowane zostały na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

W PIT-8C od WealthSeed mogą również znaleźć się informacje dotyczące przychodów i kosztów dotyczących realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, których WealthSeed, jako dom maklerski sporządzający PIT-8C, nie rozlicza, pobierając i odprowadzając zryczałtowany podatek dochodowy. Mogą to być na przykład zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji papierów wartościowych, uprawniające do nabycia lub objęcia papierów wartościowych, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Dochodem lub stratą w tym przypadku będzie różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a wydatkami poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych, na potrzeby dokonania rozrachunku.

Czy stratę wykazaną w PIT-8C możemy odliczyć od dochodów?

Jeżeli zdarzy się, że poniesiemy stratę w wyniku naszego handlu na giełdzie w danym roku podatkowym, możemy ją rozliczyć w 100% z dochodami z inwestycji w tym samym czasie. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że nasze straty przewyższą dochody w danym roku podatkowym, możemy je w dalszym ciągu rozliczyć przez kolejne pięć lat. Jednakże należy pamiętać, że pomniejszenie dochodu w danym roku, nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jakie dochody i koszty pochodzące z giełdy polskiej i giełd zagranicznych są prezentowane w PIT-8C?

Obowiązki podatkowe są dość jasno określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, jednakże obowiązki podatkowe związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej wciąż budzą wiele wątpliwości. Polskie przepisy podatkowe nie wskazują jasno czy polski dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych i powiązany rachunek pieniężny, musi w PIT-8C wykazywać transakcje zagraniczne.

Przepisy mówiące o składaniu informacji PIT-8C, zawarte są w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT i mają dość ogólny charakter:

„3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi, oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a [czyli niebędącego polskim rezydentem podatkowym], urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 [tj. np. zysk ze sprzedaży papierów wartościowych], sporządzone według ustalonego wzoru”.

WealthSeed jako dom maklerski, który oferuje swoim Klientom inwestycje na zagranicznych giełdach również w zagraniczne papiery wartościowe, przesyła swoim Klientom informację PIT-8C wykazując w niej uzyskane przez Klienta kwoty ze zbycia papierów wartościowych (jako przychodów opodatkowanych PIT) oraz wydatki poniesione przez klienta na nabycie papierów wartościowych (w tym prowizji i ew. innych opłat, np. za prowadzenie rachunku) jako koszty uzyskania przychodów.

Z punktu widzenia polskiego fiskusa, a co za tym idzie również Klientów, lepiej, aby polski dom maklerski pokazywał w PIT-8C zagraniczne transakcje. Pozwala to na dokładną weryfikację zarówno przez klienta będącego polskim podatnikiem, jak i urzędów skarbowych, spójności danych przedstawianych przez podatników w ich indywidualnych rozliczeniach podatkowych, z danymi zawartymi w PIT-8C. W przypadku braku informacji w PIT-8C na temat zagranicznych transakcji dotyczących polskich rezydentów podatkowych, polskie organy podatkowe muszą zweryfikować czy klienci poprawnie rozliczyli się w swoich zeznaniach podatkowych. Aby to zrobić, muszą sięgnąć do danych przesyłanych do polskiego Ministerstwa Finansów przez swoje zagraniczne odpowiedniki, które działają w ramach systemu Automatycznej Wymiany Informacji (OECD Common Reporting Standard inaczej OECD CRS), systemu FATCA (w przypadku danych z USA), bądź muszą występować z bezpośrednimi zapytaniami o udostępnienie danych do swoich zagranicznych odpowiedników. Jednakże dane te spływają z dużym opóźnieniem, w porównaniu do PIT-8C i mogą być zniekształcone (występuje relatywnie dużo podmiotów pośredniczących w przekazywaniu danych), a co najważniejsze, mogą nie wskazywać beneficjentów końcowych, czyli osób fizycznych będących klientami polskiego domu maklerskiego.

W przypadku zagranicznych papierów wartościowych, oferowanych do zakupu, WealthSeed najpierw otwiera zbiorczy rachunek papierów wartościowych w zagranicznej instytucji, w swoim imieniu, aby przetrzymać papiery kupowane lub przechowywane dla swoich klientów i jednocześnie prowadzi indywidualny rachunek papierów wartościowych, na którym taki papier po zakupie jest przechowywany. Papiery i przepływy pieniężne związane z takim rachunkiem, nie podlegają raportowaniu w ramach systemów OECD CRS bądź FATCA. Organy w Polsce mogą zatem mieć duże problemy ze zidentyfikowaniem osoby, która inwestowała w zagraniczne papiery poprzez polski dom maklerski. Stosowane podejście, przez niektórych polskich płatników PIT, polegające na nieuwzględnianiu w informacjach PIT-8C zagranicznych transakcji, powoduje, że polskie organy podatkowe mają znacznie utrudnioną automatyczną weryfikację poprawności rozliczeń polskich podatników, w związku z ich transakcjami na zagranicznych papierach wartościowych. Może to w efekcie skutkować, dla nas jako klientów, nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego.

Co prawda zdarza się, że niektóre domy maklerskie w informacji PIT-8C (w 2021 roku) nie uwzględniają dochodów z transakcji na akcjach notowanych na zagranicznych giełdach. W zamian za to udostępniają swoim klientom zestawienia transakcji z giełd zagranicznych. Trudno ocenić czy tego rodzaju posunięcie ułatwi, czy też utrudni ich klientom prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Jednakże WealthSeed, tak jak większość domów czy biur maklerskich, ujmują informacje o dochodach z obrotu akcjami na rynkach zagranicznych na formularzu PIT-8C, który przekazują swoim Klientom.

Dywidendy w informacji PIT-8C

W formularzu PIT-8C, który otrzymanym od WealthSeed, nie znajdziemy informacji o wypłaconych nam dywidendach od polskich spółek, pomimo tego, że tego rodzaju dochód również podlega opodatkowaniu. Powodem tego jest fakt, że podatku od dywidendy nie opłaca podatnik, lecz jest on odprowadzany przez płatnika (spółkę wypłacająca dywidendę akcjonariuszom lub dom maklerski pośredniczący w przekazywaniu środków na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki). To płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego odpowiednią kwotę. Dzieje się tak również w stosunku do dywidend otrzymywanych od spółek zagranicznych. Jednakże otrzymując dywidendę zagraniczną (wypłacaną ze źródła dochodów położonego poza granicami Polski), musimy mieć na uwadze to, że przepisy podatkowe kraju wypłaty mogą odmiennie regulować kwestię opodatkowania tego dochodu niż przepisy polskie. Musimy być czujni, gdyż będąc polskim rezydentem podatkowym, można korzystać ze stawki niższej, a nawet ze zwolnienia z podatku od dywidendy pobieranego u źródła. Niższe stawki za podatek od dywidendy mogą wynosić 5,10 lub 15 procent. Lecz tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż w takim wypadku musimy spółce wypłacającej dywidendę udowodnić, że jesteśmy polskim podatnikiem.

Tytuły uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych a informacja PIT-8C

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych. Jednostki funduszy inwestycyjnych nie są papierem wartościowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i charakteryzują się ograniczoną zbywalnością (dopuszczalną jedynie w celu ich umorzenia), więc zarówno wypłata z zysku funduszu, jak i wypłata środków z tytułu zbycia jednostek jest kwalifikowana podatkowo jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, opodatkowany zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. W takiej sytuacji, obowiązki płatnika ciążą na funduszu jako podmiocie dokonującym wypłat, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym „płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w (…)”. Czyli informacja o nabyciu lub zbyciu jednostek funduszy inwestycyjnych nie znajdzie się w PIT-8C, ponieważ to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych odprowadza za nas podatek i nie musimy rozliczać go samodzielnie.

Tak przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o polskie TFI. Niestety może się to zmienić w odniesieniu do zagranicznych funduszy. Zależy to przede wszystkim od tego czy dany zagraniczny otwarty fundusz jest transparentny podatkowo (fundusz jako taki nie jest podatnikiem podatku dochodowego w kraju swojej siedziby, tak jak spółki osobowe w Polsce). Warunkuje to jego status w kraju utworzenia lub rejestracji. W przypadku funduszu transparentnego analizie powinny podlegać inwestycje funduszu (np. kupowane akcje przez fundusz), a nie inwestycja w sam fundusz.

Większość funduszy, z reguły, będzie jednak traktowana jako osoby prawne — rezydenci podatkowi w swoim kraju (czyli nie będą to podmioty transparentne podatkowo). W takiej sytuacji polski rezydent podatkowy jako klient polskiego domu maklerskiego powinien sam rozliczyć zarówno potencjalne zyski ze zbycia czy też odkupu tytułów uczestnictwa w takim funduszu, jak i wypłaty z zysku (quasi-dywidendy) bądź inne wypłaty (np. zwrot opłaty za zarządzanie) dokonywane przez taki fundusz w swoim rocznym zeznaniu (np. PIT-36). Wydaje się, że taki dochód należy wykazać w innych źródłach i dodatkowo złożyć załącznik PIT-ZG dla potwierdzenia, że przedmiotowe dochody są z zagranicy.

W związku z tym zagraniczny fundusz i jego asset manager (odpowiednik polskiego TFI) oraz dom maklerski nie będą wystawiały ani PIT-8C, ani żadnej innej informacji podatkowej uwzględniającej dochody ze zbycia jednostek uczestnictwa w zagranicznych otwartych funduszach inwestycyjnych.

Podsumowanie

Podsumowując, informacja PIT-8C, którą otrzymujemy od domu maklerskiego, który prowadzi nasz rachunek inwestycyjny, zawiera w sobie większość informacji niezbędnych nam do prawidłowego rozliczenia podatku, nie jest jednakże deklaracją podatkową i musimy pamiętać, że kiedy otrzymamy formularz PIT-8C od domu maklerskiego, musimy sami rozliczyć nasz podatek z fiskusem w osobnej deklaracji podatkowej.

Izabella Dalke
Izabella Dalke
Specjalista do spraw księgowości Wealthseed
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.