Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Analiza fundamentalna
wprowadzenie

Zwykło się mawiać, że giełdy dyskontują przyszłość, czyli instrumenty wyceniane na nich nie przedstawiają obecnej wartości, tylko już w cenie znajduje się ich wartość, z uwzględnieniem najbliższych miesięcy, a czasem i kwartałów. Dyskontowane mogą być zarówno same wyniki finansowe spółki, jak również wycena może dotyczyć szerszego spojrzenia na rynek. Dla przykładu, jeśli spodziewane jest spowolnienie gospodarcze na świecie, to często rynki akcji tracą na wartości wcześniej, niż dane makroekonomiczne potwierdzą to spowolnienie. By potrafić się poruszać na tak trudnym rynku, musimy próbować przewidzieć przyszłość, czyli analizować to co może się wydarzyć. Większość doświadczonych inwestorów, analizując rynek i chcąc przewidzieć jego dalsze ruchy, używa analizy fundamentalnej lub analizy technicznej, które są bardzo obszernymi tematami, a ten artykuł obejmuje podstawy pierwszej z nich.

Spis treści

Czym jest analiza fundamentalna?

Jest to jedna z metod wyceny instrumentów finansowych. Opiera się na badaniu fundamentów otoczenia makroekonomicznego, przechodząc ostatecznie do dokładnej analizy samego przedsiębiorstwa. Na podstawie tej analizy buduje się model wyceny, który uwzględnia prognozy na przyszłość. Tym samym, po zakończeniu analizy powinniśmy móc odpowiedzieć na pytanie – jaka jest wartość fundamentalna przedsiębiorstwa.

Etapy analizy fundamentalnej spółki

By poprawnie ocenić, jaka jest wartość fundamentalna analizowanego przedsiębiorstwa, musimy przejść przez kilka jej etapów. Rozpoczynając od szerokiego spojrzenia na rynek i branżę, w której spółka się znajduje i kończąc na dokładnym przeanalizowaniu danych finansowych spółki.

Analiza makroekonomiczna

Rozpoczynając analizę fundamentalną akcji, powinniśmy skoncentrować się na ogólnej sytuacji rynkowej. Ze względu na to, iż rynki finansowe są ze sobą bardzo powiązane, nie wystarczy analiza samej sytuacji ekonomicznej kraju, powinno się przeprowadzić badanie kondycji regionu i spojrzeć się globalnie. Jest to ważne, ponieważ ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której rosłyby akcje na rynku np. polskim, podczas gdy w gospodarce globalnej przewidywana byłaby recesja. By poprawnie przeprowadzić analizę makroekonomiczną, powinniśmy wziąć pod uwagę co najmniej poniższe czynniki:

  • ogólną sytuację ekonomiczną,

  • bieżącą kondycję gospodarczą (najważniejsze wskaźniki jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, zadłużenie),

  • sytuację społeczno-polityczną danego kraju, regionu.

Analiza sektorowa

Po przeprowadzeniu analizy makro, powinniśmy skoncentrować się na badaniu samej branży. W zależności od sytuacji ekonomicznej, w danej chwili mogą być premiowane konkretnego rodzaju spółki, np. w sytuacji dużego osłabienia rodzimej waluty, powinny zyskiwać przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem, zaś tracić powinni importerzy. Dodatkowo, dany sektor może być wyżej wyceniany przez inne czynniki, na przykład programy finansowe dla szczególnej branży, ulgi podatkowe, może to również powodować sama globalna moda na konkretny sektor. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy rośnie dany sektor na największych giełdach na świecie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ta branża również rosnąć na innych giełdach lokalnych.

Analiza SWOT

Wśród analiz jest to pierwsze zetknięcie się z samym przedsiębiorstwem. W tym badaniu budujemy sobie ogólne spojrzenie na spółkę, porównując ją na tle sektora. Na tym etapie analizy koncentrujemy się na sile (Strengths), słabościach (Weaknesses), szansach (Opportunities) oraz zagrożeniach (Threats) dla spółki. Po przeprowadzeniu tej analizy powinniśmy mieć jasny pogląd czym zajmuje się spółka i co jest jej głównym źródłem przychodów, jakie ma podejście biznesowe na tle konkurencji, jakie ma plany na przyszłość, jaka jest jej kadra zarządzająca i czy do tej pory realizowała prognozy.

Analiza finansowa

To najbardziej pracochłonna i rozległa część analizy fundamentalnej. By poprawnie ją przeprowadzić, musimy umieć czytać raporty finansowe przedsiębiorstwa. Należy potrafić wyłapać pozycje, które mogą nieco zamazywać rzeczywisty obraz firmy, jak również potrafić wyciągnąć zdarzenia jednorazowe, które mogą tylko krótkoterminowo wpływać na taki, a nie inny obraz finansów firmy. Samo badanie finansów koncentruje się na trzech raportach, tj.:

  • bilansie,
  • rachunku zysków i strat,
  • raporcie przepływów pieniężnych (cash flow).

Po analizie powyższych raportów, powinniśmy mieć już niemal kompletną wiedzę na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dla pełnego obrazu stosuje się jeszcze analizę wskaźnikową, gdzie wyciągając poszczególne dane z raportów finansowych, liczymy wskaźniki finansowe, takie jak wskaźniki płynności, wskaźniki zadłużenia, rentowności itd.

Trzeba pamiętać, że wszystkie te dane powinny być weryfikowane w dłuższym horyzoncie niż tylko dane bieżące. Pozwoli nam to ocenić nie tylko obecną sytuację w firmie, ale również trendy w niej zachodzące.

Wycena akcji

Wśród różnych metod wyceny akcji możemy wyróżnić:

  • metodę księgową,
  • metodę mnożnikową,
  • metodę dochodową,
  • metodę mieszaną.

Z perspektywy akcjonariusza, wartość spółki to nic innego jak to co w przyszłości firma będzie mu w stanie dać, uwzględniając przy tym czynniki ryzyka. Najbardziej powszechnie stosowną metodą do wyceny akcji, przez analityków, jest metoda dochodowa, bazująca na wycenie na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow). Metoda ta opiera się na wyliczeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie jej obecnej wartości oraz prognozowanych przepływów do niej. Celem analizy metodą DCF jest określenie czy obecna wycena przedstawia jej faktyczną wartość. Sama analiza wymaga od nas umiejętności jej przeprowadzenia i jest to temat obszerny, zwykle stosuje się już przygotowane specjalnie arkusze kalkulacyjne, które umożliwiającą wprowadzenie określonych danych.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że każda analiza, nawet ta najbardziej dokładna, może się mylić. Wynika to z nieznajomości tego co może się zdarzyć w przyszłości, a rynki kapitałowe mogą być bardzo zmienne, w wyniku wielu nieprzewidywalnych czynników losowych, zaczynając od gospodarczych czy politycznych, a kończąc na katastrofach naturalnych itd. Giełdy reagują bardzo dynamicznie na to co się dzieje na rynku finansowym. Od czynników nieprzewidzianych się nie uchronimy, natomiast dobrze wykonana analiza fundamentalna spółki pomaga określić wycenę spółki w normalnym otoczeniu rynkowym. A to w rezultacie, w większości przypadków, pomaga nam na rzetelną oceną czy dana spółka powinna być składnikiem budowanego przez nas portfela inwestycyjnego.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.