Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze można podzielić według kilku kryteriów, z których dwa najważniejsze to kryterium formy uczestnictwa i kryterium związane ze sposobem lokowania środków klientów.

Spis treści

Ze względu na formę uczestnictwa wyróżniamy:

Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Najpopularniejsza forma uczestnictwa, z racji mało wymagających kryteriów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Niewielka kwota, brak wymogów formalnych co do czasu ulokowania środków, nieograniczona liczba certyfikatów i łatwość wycofania środków z funduszu czyni ten rodzaj inwestowania dostępnym dla każdego również dla klienta nieposiadającego specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia. Dla niektórych wadą może być brak wpływu na sposób inwestowania powierzonych środków przez zarządzających funduszem.

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO)

Funkcjonują na podobnych zasadach jak FIO, przy czym można zastosować wobec nich wyjątki, które umożliwiają większą elastyczność. Pozwalają one, w określonych przypadkach, zastosować rozwiązania właściwe dla FIZ, takie jak zawężenie kręgu inwestorów, ograniczenie terminów i warunków wypłaty środków, wykorzystanie zasad i ograniczeń inwestycyjnych typowych dla FIZ. SFIO pozwalają lokować do 100% środków w inne fundusze otwarte czy tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)

W odróżnieniu od funduszy otwartych, emitują ograniczoną liczbę certyfikatów, a zwiększenie ilości odbywa się poprzez nową emisję. Podlegają mniej rygorystycznym ograniczeniom, co przekłada się na większą elastyczność w kwestii doboru instrumentów do portfela. Możliwy jest wtórny obrót certyfikatami, w przypadku wprowadzenia ich do notowań giełdowych przez ich emitenta. Wadą tego rozwiązania, dla części inwestorów, jest ograniczona zbywalność certyfikatów i umożliwienie wyjścia z inwestycji w terminach ściśle określonych w statucie funduszu. Również wycena aktywów dokonywana jest rzadziej, zwykle raz w miesiącu lub raz w kwartale, co może utrudniać bieżące monitorowanie inwestycji. W przypadku braku notowań giełdowych, obrót wtórny możliwy jest głównie poprzez przeniesienie własności z wykorzystaniem umów kupna-sprzedaży. Ograniczeniem, w przypadku FIZ, może być minimalna wartość nominalna certyfikatu, która opiewa na kwotę co najmniej 40 000 EUR, choć zdarzają się takie, dla których minimalna wartość inwestycji obniżona jest do 10 000 PLN.

Ze względu na kryterium sposobu lokowania środków możemy wyróżnić:

Fundusze akcyjne

Inwestują w akcje i inne instrumenty udziałowe:

 • fundusze akcji,
 • fundusze akcji zagranicznych,
 • fundusze małych i średnich spółek.

Fundusze mieszane

Inwestują zarówno w akcje, jak i papiery dłużne w różnych proporcjach:

 • fundusze zrównoważone,
 • fundusze stabilnego wzrostu,
 • fundusze aktywnej alokacji.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Inwestują w różne instrumenty, a ich celem jest wypracowanie zysku w różnych warunkach rynkowych.

Fundusze dłużne

Inwestują oraz aktywnie zarządzają dłużnymi papierami wartościowymi (obligacje i bony skarbowe, obligacje korporacyjne, listy zastawne, obligacje municypalne itp.):

 • fundusze papierów dłużnych,
 • fundusze rynku pieniężnego.

Fundusze pozostałe

Inwestujące głównie w inne, wyżej niewymienione aktywa:

 • fundusze aktywów niepublicznych,
 • fundusze nieruchomości,
 • fundusze surowcowe,
 • fundusze sekurytyzacyjne.

Inne rzadziej stosowane kryteria podziału funduszy to m.in.:

Kryterium ustalania zysku z funduszy:

 • fundusze benchmarkowe – podstawą porównania jego wyników, jest przyjęte w prospekcie funduszu, kryterium odniesienia (benchmark) jakim może być np. zmiana wartości indeksu giełdowego w określonym czasie,
 • fundusze absolute return – założeniem jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków poprzez właściwy dobór instrumentów do portfela, w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.

Kryterium opłaty wstępnej:

 • fundusze typu load,
 • fundusze typu no-load.

Fundusze typu load pobierają opłatę manipulacyjną, zwykle przeznaczoną na wynagrodzenie dystrybutorów. Opłata jest zazwyczaj ustalana jako procent od kwoty rozliczenia, może być pobierana zarówno na rozpoczęcie, jak i na zakończenie inwestycji i funkcjonuje niezależnie od opłaty za zarządzanie, podnosząc łączne koszty uczestnictwa w funduszu ponoszone przez klienta.

Kryterium wynagradzania za zarządzanie funduszem

Opłata za zarządzanie liczona jako procent od aktywów netto funduszu:

 • fundusze dłużne krótkoterminowe – do 1,5% rocznie,
 • fundusze dłużne – do 3% rocznie,
 • fundusze mieszane i akcyjne – do 5% rocznie.

Część funduszy może pobierać dodatkową prowizję od wypracowanego zysku.

Szczegółowe zasady inwestowania środków powierzonych przez klientów oraz zasady i koszty uczestnictwa, zawiera każdorazowo statut funduszu inwestycyjnego, który jest wiążącym i podstawowym, dla każdego funduszu, dokumentem, a jego obowiązkowa zawartość jest ściśle uregulowana prawnie w Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.