Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym jest rynek kapitałowy?​

Rynek kapitałowy to jeden z głównych segmentów rynku finansowego (obok rynku pieniężnego oraz rynku terminowego). Po pierwsze: rynek kapitałowy to miejsce, gdzie odbywa się obrót instrumentami finansowymi np. takimi jak akcje czy obligacje. Na rynku tym każdego dnia zawierane są tysiące transakcji różnego rodzaju instrumentami. Jego głównym zadaniem jest możliwość pozyskiwania kapitału przez emitenta instrumentu finansowego oraz pomnażanie majątku nabywcy papierów wartościowych. Rynek ten jest przede wszystkim dla średnio- i długoterminowych instrumentów. Zakłada się, że czas zwrotu z inwestycji to więcej niż rok. Ze względu na globalny zasięg i łatwość dostępu stanowi on dla inwestorów atrakcyjne miejsce lokowania wolnych środków w papiery wartościowe o różnym poziomie ryzyka.

Spis treści

Jak dzielimy rynek kapitałowy?

Podstawowym kryterium podziału rynku kapitałowego jest miejsce dokonywania transakcji. Według tej kategorii rynek dzielimy na:

 • rynek publiczny,
 • rynek niepubliczny.

Rynek publiczny to taki rynek, w którym propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonych adresatów, w dowolnej formie i w dowolny sposób. Natomiast na rynku niepublicznym propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do imiennie wskazanych osób w liczbie mniejszej niż 150.

Miejsce emisji i sprzedaży

Innym kryterium podziału jest podział ze względu na miejsce emisji i sprzedaży, rynek dzielimy wtedy na:

 • pierwotny;
 • rynek wtórny.

Jeśli mamy odczynienia z rynkiem pierwotnym, to emitent papieru wartościowego sprzedaje go pierwszemu nabywcy (inwestorowi). Środki zebrane na rynku pierwotnym zasilają emitenta w nowy kapitał, który może zostać wykorzystany do finansowania inwestycji. Wszystkimi formalnościami związanymi z wprowadzeniem instrumentów nowej emisji na rynek zajmuje się biuro maklerskie, które wcześniej wybiera emitent. W takim przypadku zadaniem biura maklerskiego takie przeprowadzenie emisji, w taki sposób, aby zapewnić przedsiębiorstwu jak największe środki. Dom maklerski wspólnie z emitentem ustalają cenę emisyjną instrumentu wynikającą z wyceny wartości danego projektu. Na rynku pierwotnym papiery wartościowe trafiają do inwestorów w drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej.

Rynek wtórny jest dopełnieniem rynku pierwotnego. Na rynku tym odbywa się wymiana papierów wartościowych przez osoby inne niż ich emitent. Rynek wtórny umożliwia obrót instrumentami, które wcześniej zostały wyemitowane i wprowadzone do obrotu. W przeciwieństwie do rynku pierwotnego emitent nie pozyskuje nowego kapitału. Na rynku wtórnym wszelkie informacje, które są dostępne dla inwestorów uwzględniane są w cenie danego instrumentów.

Działalność rynku wtórnego i pierwotnego jest więc ze sobą bardzo mocno powiązana. Bez dobrze działającego rynku wtórnego posiadacze wolnych środków (oszczędności) znacznie rzadziej wykazywaliby chęci do inwestowania. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności na rynku ważne jest zebranie w jednym miejscu i czasie dużej ilości podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji. Właśnie dlatego rynki kapitałowe najczęściej można spotkać w formie rynków zorganizowanych.

Sfera obrotu

Kolejnym kryterium podziału rynku kapitałowego jest podział według sfery obrotu. Według tego kryterium rynek kapitałowy dzieli się na:

 • rynek regulowany,
 • alternatywny system obrotu.

Rynek regulowany to system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, działający w sposób stały zapewniający wszystkim uczestnikom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, przy kojarzeniu ofert nabycia i sprzedaży instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i dzieli się on na:

 • rynek giełdowy (Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz jeden segment detaliczny Catalyst),
 • rynek pozagiełdowy (BondSpot).

Alternatywny system obrotu (ASO) to funkcjonujący poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzenia ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych zgodnie z określonymi przez organizatora obrotu zasadami. Na rynku tym dochodzi do obrotu pomiędzy małymi i średnimi jednostkami. Przykładami alternatywnego sytemu obrotu są:

 • NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • segment Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • segment Catalyst prowadzony przez BondSpot.

Funkcjonowanie rynku wtórnego i pierwotnego jest więc ze sobą ściśle powiązane. Bez efektywnego rynku wtórnego posiadacze oszczędności wykazywaliby znacznie mniejszą skłonność do nabywania papierów. Dla zapewnienia płynności rynku ważne jest zgromadzenie w jednym miejscu i czasie dużej liczby podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji. Dlatego rynki kapitałowe przybierają często postać rynków zorganizowanych.

Jakie są główne funkcje rynku kapitałowego?

Rynek kapitałowy pełni funkcje:

 • mobilizacji kapitału – czyli zamiany oszczędności w inwestycje o charakterze długoterminowym,
 • stymulacyjna – rynki kapitałowe mają zachęcać do inwestycji,
 • alokacji kapitału – czyli kierowania środków pieniężnych do sektorów gospodarki, które potrafią wykorzystać zgromadzony kapitał w najbardziej efektywny sposób,
 • informacyjno-kontrolną — uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do przekazywania rzetelnych informacji,
 • transformacyjna – dotyczy możliwości zamiany jednego instrumentu na inny, co jest gwarancją ich płynności,     
 • wyceny kapitału i ryzyka – czyli dostarczenia uczestnikom obrotu informacji na temat rynkowej ceny papierów wartościowych.

Wypełnianie powyższych funkcji zapewnia sprawność, ale również efektywność działania rynku kapitałowego. Gwarantuje to znaczny rozwój firm oraz gospodarki.

W jakie instrumenty rynku kapitałowego możemy inwestować?

Rynek papierów wartościowych umożliwia inwestowanie w instrumenty różnego rodzaju: akcje, obligacje, bony skarbowe; prawa do papierów wartościowych – prawo poboru, prawo do nowych akcji lub też w specyficzne instrumenty finansowe, jakimi są instrumenty pochodne (np. warranty, kontrakty terminowe, opcje). W przypadku instrumentów pochodnych ich cena zależy od wartości tzw. instrumentu bazowego, którym może być inny papier wartościowy, indeks giełdowy, surowiec lub jakiś wskaźnik ekonomiczny.

Myśląc o rynku kapitałowym w pierwszej kolejności wyobrażamy sobie akcje i obligacje. Akcje mają charakter udziałowy, co oznacza, że kupując akcje stajemy się współwłaścicielami danego przedsiębiorstwa. Natomiast obligacje są dłużnymi instrumentami finansowymi, co można w pewnym stopniu możemy rozumieć jako pożyczkę, którą udzielają kupujący obligacji ich emitentom. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, gmina czy Skarb Państwa emitując obligacje zobowiązuje się wykupić je w określonym czasie oraz wypłacając co jakiś czas kupon (odsetki), w przypadku obligacji kuponowej. Zyskiem z inwestycji w akcje jest wypłacana przez spółkę dywidenda lub wzrost ich wartości, w przypadku obligacji zyskiem są wpłacane odsetki.

Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.