Wstępny szacunek inflacji za listopad 2022r.

Według szybkiego szacunku inflacja w listopadzie br. wyniosła 17,4% (17,9% w październiku br.). To pierwszy spadek rocznej zmiany od lutego br., a także wynik sporo lepszy od konsensusu rynkowego, który oczekiwał odczytu w wysokości około 18,0%.

Inflacja W Polsce

Spadek rocznej dynamiki inflacji zawdzięczamy głównie spadkowi cen nośników energii (zmiana miesięczna w listopadzie to -0,1% i spadek dynamiki rocznej z 41,6% w październiku na 36,8% listopadzie), oraz cenom paliw do prywatnych środków transportu (zmiana miesięczna w listopadzie to -1,2% i spadek dynamiki rocznej z 19,5% w październiku na 15,5% listopadzie).

Natomiast ceny żywności nieznacznie dodały do rocznej dynamiki inflacji rosnąc w listopadzie o 1,6% (przy zmianie dynamiki rocznej cen żywności z 22,0% w październiku na 22,3% listopadzie).

Inflację bazową szacujemy na 11,3% rok do roku (wzrost z 11,0% w październiku i jest to kolejna „górka” inflacji bazowej w tym cyklu). Zatem inflacja bazowa dodała do zmiany rocznej dynamiki inflacji około 0,2 punktu procentowego, ale zdecydowanie mniej niż łącznie nośniki energii i paliwa do prywatnych środków transportu (które łącznie odjęły od rocznej dynamiki około 0,9 punktu procentowego)

Spadek rocznej dynamiki inflacji to pozytywny sygnał, ale przed nami jeszcze podwyżki cen gazu, energii elektrycznej i prawdopodobne zmiany tarczy inflacyjnej, co łącznie podbije roczną dynamikę inflacji w okolice 19-20% na początku przyszłego roku.

W.1 Roczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), oraz inflacji bazowej w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 0,7%, czyli najmniej od sierpnia br.

W.2 Miesięczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej) w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na około +0,7% w październiku br. (najmniej od trzech miesięcy). Dokładne wyliczenia NBP opublikuje w połowie listopada br.

W.3 Miesięczne zmiany inflacji bazowej (po wyłącznie cen żywności i energii) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, NBP.

Ceny „żywności i napojów bezalkoholowych” w szybkim szacunku wzrosły 1,6% w listopadzie br. – bardziej niż za wzorcem sezonowym, ale zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej. W poprzednim roku miesięczne zmiany inflacji żywności przyspieszyły w końcówce roku. Wieloletnia średnia miesięczna zmiana tej serii w listopadzie to jedynie +0,42%.

W.4 Miesięczna zmiana serii Żywność i napoje bezalkoholowe w 2022 roku na tle średniej ścieżki za lata 2000-2021 (wzorzec sezonowy).

Źródło: opracowanie własne, GUS

GUS w szybkim szacunku podaje też zmiany cen „Nośników energii”, oraz zmiany cen „Paliw do prywatnych środków transportu”.

Nośniki energii” (czyli m.in. energia elektryczna, gaz, opał (węgiel), energia cieplna) w szybkim szacunku spadły w listopadzie br. o -0,1% względem października br., a zmiana roczna wyniosła 36,8%.

W.5 Miesięczna zmiana cen Nośniki energii, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.6 Roczna zmiana cen Nośniki energii na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Paliwa do prywatnych środków transportu” (czyli głównie olej napędowy i benzyna) w szybkim szacunku spadły w listopadzie br. o 1,2% a zmiana rok do roku wyniosła 15,5%.

W.7 Miesięczna zmiana cen Paliwa do prywatnych środków transportu, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.8 Roczna zmiana cen Paliwa do prywatnych środków transportu na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.