Tempo podwyżek stóp procentowych hamuje

Luty na globalnych rynkach finansowych zaczynamy z „wysokiego C”. Nie od dziś wiadomo, że każde posiedzenie Fed rozpala wyobraźnię inwestorów na całym świecie. Wczorajsza decyzja o podwyżce stopy procentowej o 25 punktów bazowych była powszechnie oczekiwana, jednakże podwyższona zmienność na giełdach dała o sobie znać.  

Spis treści

Najwyższy poziom stóp procentowych od 2007 r.

Organ odpowiedzialny za prowadzenie polityki monetarnej w USA podjął decyzję o podniesieniu stopy procentowej do poziomu 4.50%-4.75%. Kroki podejmowane przez Federalny Komitet Otwartego Rynku zwiastują, że cykl podwyżek stóp procentowych powoli zbliża się do końca. Tempo zacieśniania polityki monetarnej wyraźnie hamuje, czego odzwierciedleniem jest najmniejsza od początku skala podwyżki stóp (cykl podwyżek (punkty bazowe): 25, 50, 75, 75, 75, 75, 50, 25). Rezerwa Federalna potwierdziła także plan kontynuacji procesu redukcji sumy bilansowej w dotychczasowym tempie. 

Komunikat Fed po wczorajszym posiedzeniu okazał się oszczędny w sugestie dla inwestorów. W stosunku do poprzedniej wersji zanotowano tylko kosmetyczne zmiany. Rezerwa Federalna podkreśla solidny wzrost liczby miejsc pracy w ostatnich miesiącach. Jednocześnie zwraca uwagę na zmniejszającą się dynamikę inflacji, zaznaczając jednak, że wskaźnik utrzymuje się na podwyższonym poziomie. W perspektywie kolejnych decyzji dotyczących stóp procentowych kluczową rolę odgrywać będzie rozwój sytuacji makroekonomicznej, a także oddziaływanie dotychczasowych działań Fed na aktywność gospodarczą i inflację. Wśród czynników decydujących Fed wymienia m.in. warunki na rynku pracy, presję i oczekiwania inflacyjne, a także rozwój sytuacji gospodarczej na świecie.

Jerome Powell nie zaskoczył inwestorów

Szef Fed podczas konferencji prasowej zaprezentował stanowisko zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Już na wstępie zaznaczył, że głównym celem Fed jest przywrócenie inflacji do celu. Aby osiągnąć ten cel, bank centralny będzie musiał wykonać jeszcze sporo pracy. Obniżenie inflacji najprawdopodobniej skutkować będzie spadkiem dynamiki wzrostu gospodarczego poniżej trendu. Na przestrzeni minionego roku tempo i skala zacieśniania polityki monetarnej była nadzwyczajna i nie wszystkie efekty działań są w tej chwili odczuwalne. Konieczność zachowania restrykcyjnego podejścia jest wskazana, jednak Rezerwa Federalna nie chce doprowadzić do przestrzelenia i nadmiernych podwyżek stóp procentowych.

Dotychczasowe decyzje banku centralnego zaczynają znajdować odzwierciedlenie w danych makroekonomicznych. Jerome Powell zwrócił uwagę na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w ostatnich 12 miesiącach. Ponadto udało się ograniczyć popyt konsumpcyjny, na co wskazuje umiarkowana dynamika wydatków. Pogarsza się równocześnie sytuacja na rynku nieruchomości. Silnym elementem gospodarki pozostaje rynek pracy charakteryzujący się wieloma nierównowagami. Sytuacja w segmencie jest napięta, czego odzwierciedleniem jest wysoka dynamika płac i popyt na pracę znacząco przewyższający podaż.

Bezcenną informacją jest obserwowany w ostatnich miesiącach proces dezinflacyjny przy zachowaniu dobrej kondycji rynku pracy. Fed jednak będzie potrzebował więcej dowodów na to, by mieć pewność, że inflacja znajduje się w trendzie spadkowym. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne, jednak Fed będzie przyglądać się zachodzącym procesom i zwróci baczną uwagę na zagrożenia dla obecnie obserwowanych trendów.

Dalsze decyzje Fed podejmowane będą z posiedzenia na posiedzenie i uzależnione będą od rozwoju sytuacji gospodarczej, a kluczowe w najbliższej perspektywie będą dane makroekonomiczne, które będą spływać od bieżącej chwili aż do marca. Powell wskazał również, że nie należy koncentrować się na krótkoterminowych zmianach warunków finansowych. Obecnie, Fed nie wyznaczył poziomu docelowego dla stóp procentowych, a także momentu kiedy mógłby rozpocząć się cykl luzowania polityki monetarnej. Powell zaznaczył, że historia przestrzega przed zbyt wczesnym rozpoczęciem luzowania polityki monetarnej. Szef Fed podkreślił, że biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej, nie należy spodziewać się obniżek stóp procentowych w 2023 r.

Rynkowy optymizm

Inwestorzy obawiali się zdecydowanie bardziej „jastrzębiej” retoryki Powella podczas wczorajszej konferencji prasowej, co najlepiej pokazuje zachowanie podstawowych klas aktywów. Indeksy giełdowe w USA wspięły się na najwyższe poziomy od kilku miesięcy, kończąc sesję z ponad 1% wzrostem.

Wykres 1. Notowania indeksu S&P 500 od początku 2021 r.  

Źródło: Opracowanie własnych na podstawie danych Stooq.pl

Straty w ostatnich tygodniach odrabiają sektory najmocniej poranione bessą, która dotknęła rynek w 2022 r. Liderem wzrostów wczoraj okazały się spółki z branży technologicznej (indeks S&P 500 Information Technology wzrósł o 2.29%). Bardzo dobre zachowanie Tesli (4.73%) napędza również wzrosty indeksu S&P 500 Consumer Discretionary (1.89%).

Optymizm objawia się także w notowaniach obligacji. Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów rządowych spadła po decyzji Fed o prawie 10 punktów bazowych do poziomu 3.40%. Pozytywny sentyment rynkowy widoczny jest również na rynku walutowym. Proces deprecjacji dolara i wzmacniania się walut rynków wschodzących jest kontynuowany. Kurs EUR/USD dotarł do okrągłego, psychologicznego poziomu 1.1000, który po raz ostatni notowany był w kwietniu ubiegłego roku.

Koniec cyklu już na horyzoncie

Podwyżki stóp procentowych w USA zbliżają się do końca. Fed na razie dość wstrzemięźliwie sygnalizuje taki scenariusz, jednak rynkowe oczekiwania dość jasno pokazują, że z dużym prawdopodobieństwem ostatnia podwyżka stóp procentowych będzie miała miejsce w marcu. Aktualnie, szansa na wzrost stopy procentowej o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu wyceniana jest na poziomie 82.50% (17.50% bez zmian).

Wykres 2. Oczekiwany poziom stóp procentowych po posiedzeniu Fed 3 maja 2023 r.   

Źródło: Opracowanie własnych na podstawie danych CME Group

Prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu w maju prognozuje się obecnie na poziomie 34.50%. Rynkowe oczekiwania jako moment startu procesu luzowania polityki monetarnej wskazują przełom III/IV kwartału bieżącego roku, co jak na razie nie pokrywa się z sugestiami banku centralnego.

Podsumowanie

Decyzja Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych okazała się zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Rynki zareagowały na dzisiejsze wydarzenia z dużym optymizmem, czego obrazem jest dynamiczny wzrost indeksów giełdowych i dalszy spadek kursu dolara. Inwestorzy przewidują, że amerykańskiej gospodarce uda uniknąć się czarnego scenariusza w postaci „twardego lądowania”. Zachodzące procesy dezinflacyjne przy jednoczesnej sile rynku pracy dają nadzieję na szybkie zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, co w tej chwili jest scenariuszem bazowym. Czy rynkowe oczekiwania okażą się zgodne z rzeczywistością, czy być może doświadczymy sytuacji, o której mówi Jerome Powell i stopy pozostaną na maksymalnym poziomie do końca roku przekonamy się w kolejnych miesiącach. Z pewnością na globalnych rynkach w najbliższym czasie nie zabraknie emocji, co dla inwestorów jest sygnałem, że należy być czujnym i wykorzystywać pojawiające się okazje inwestycyjne.

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.