Poprawa nastrojów w strefie euro

Wskaźniki nastrojów menadżerów w strefie euro sygnalizują poprawę nastrojów i dają nadzieję na uniknięcie przez europejską gospodarkę „czarnego scenariusza”. Ostatnie miesiące okazały się okresem wzrostu oczekiwań w wyniku ograniczenia ryzyka związanego z kryzysem energetycznym, a także pojawienia się pierwszych symptomów świadczących o wygasaniu presji inflacyjnej. W opublikowanych danych widać dysonans między nastrojami w sektorze usługowym i przemysłowym.

W.1 Wskaźniki PMI dla strefy euro

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro przyspieszył do najwyższego poziomu od 9 miesięcy, a wskaźnik uwzględniający sytuację w branży przemysłowej i usługowej kształtował się na poziomie 52.30 pkt. Poprawa sytuacji w krajach wspólnego obszaru walutowego to efekt m.in. rosnącego popytu, ograniczenia zakłóceń w łańcuchach dostaw. Ankietowani zwrócili również uwagę na ograniczenie presji kosztowej, a jednocześnie zaznaczyli utrzymywanie się stabilnej sytuacji na rynku pracy.

Kluczowym elementem wzrostu indeksu PMI okazał się sentyment w branży usługowej. Wskaźnik odnotował dynamiczną zwyżkę z poziomu 50.80 pkt do 53.00 pkt. Ożywienie uwidoczniło się przede wszystkim w zakresie usług finansowych, symptomy odrodzenia pojawiają się także w turystyce czy działalności rekreacyjnej. Silnym punktem pozostają usługi IT. Natomiast dużym obciążeniem dla koniunktury w segmencie usług jest słabość sektora nieruchomości.

W przypadku branży wytwórczej niezbyt dobre nastroje panują wśród producentów tworzyw sztucznych czy przedsiębiorstw chemicznych. Dużą siłę wykazują firmy produkujące żywność i napoje, a także spółki wytwarzające artykuły gospodarstwa domowego. Wzrost produkcji w branży wytwórczej wspierany był nadrabianiem zaległości, które okazały się najmniejsze od sześciu miesięcy. Istotnie złagodzona została presja w łańcuchach dostaw, a w przypadku Niemiec zanotowano rekordowe skrócenie terminów realizacji. Ważnym elementem pozwalającym ocenić perspektywy gospodarcze strefy euro jest bez wątpienia wskaźnik dotyczący przyszłości. Sentyment, mierzony wskaźnikiem oczekiwań poprawił się, a respondenci wyrażali przede wszystkim mniejsze obawy związane z recesją, sytuacją na rynku energii. Jednocześnie ankietowani wskazywali na wzrost zainteresowania produktami ze strony klientów.

Odczyt indeksu PMI dla całej strefy euro pokrywa się z informacjami płynącymi z danych z Francji i Niemiec. Wstępna wartość wskaźnika dla Francji w lutym wyniosła 51.60 pkt, co jest najwyższym odczytem od 7 miesięcy, a jednocześnie pierwszym od października, w którym udało się przekroczyć poziom 50 punktów. Również we Francji lepsze nastroje cechowały branżę usługową. Wskaźnik PMI dla tego sektora wzrósł z poziomu 49.40 pkt do 52.80 pkt. Z pewnością niepokojąca pozostaje spadająca liczba nowych zamówień. Respondenci badania podkreślają także utrzymującą się słabość sprzedaży zagranicznej. Szczególnie widoczne jest to w przypadku branży wytwórczej, gdzie wskaźniki zanurkowały do najniższych poziomów od czasów pandemii COVID-19.

Wiele analogii z Francją można dostrzec również w gospodarce niemieckiej. Liczba nowych zamówień w przemyśle spadła po raz czwarty z rzędu, osiągając najniższą wartość od maja ubiegłego roku. Warto zauważyć, że producenci zanotowali pierwsze od blisko półtora roku zmniejszenie zapasów. Wraz ze skróceniem czasu dostaw przełożyło się to na spadek indeksu PMI dla przemysłu z 47.30 pkt do 46.50 pkt. Równolegle poprawił się sentyment w branży usługowej. W badaniach ankietowani zwrócili uwagę na wyższy popyt, a także warto podkreślić, że po raz pierwszy po ośmiu miesiącach odnotowano wzrost zatrudnienia.

Poprawa perspektyw gospodarczych dla strefy euro w ostatnich miesiącach dyskontowana była przez europejskie indeksy giełdowe, które charakteryzowały się dużą siłą relatywną w stosunku do akcji amerykańskich. W ubiegłym tygodniu, francuski CAC40 wyznaczył nowy rekord, a niemiecki DAX jest coraz bliżej dokonania takiego osiągnięcia.

W.2 Indeksy giełdowe na tle wskaźnika PMI

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl, investing.com

Jak widać europejskie indeksy giełdowe charakteryzują się dużym powiązaniem z sytuacją i perspektywami gospodarczymi, dlatego inwestorzy w najbliższych tygodniach powinni bacznie obserwować, w którą stronę będzie zmierzać europejska gospodarka.

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.