Perspektywy inwestycyjne na Q4 2022
od BlackRock i Fidelity

Jakie poglądy inwestycyjne na najbliższe miesiące mają najwięksi zarządzający aktywami na świecie? Jak zamierzają inwestować olbrzymie środki finansowe  swoich klientów? Właśnie poznaliśmy najnowsze kwartalne raporty od Fidelity (Q4 2022 Investment Outlook – Into the unknown) i BlackRock’a (Global outlook – Q4 2022 update). Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem głównych tez inwestycyjnych zawartych w tych raportach.

perspektywy inwestycyjne na q4 2022

Spis treści

Prognozy gospodarcze i dla głównych klas aktywów

Czy w gospodarce globalnej czeka nas twarde czy też miękkie lądowanie? Jak szybko poradzimy sobie z inflacją? Jak głęboka będzie ewentualna recesja? Porównajmy poglądy Fidelity i BlackRock’a.

Obie firmy oczekują dalszego globalnego spowolnienia i finalnie recesji – jako skutek walki banków centralnych w wysoką inflacją, przy czym większej i wcześniej w Europie, a mniejszej w USA i to dopiero w przyszłym roku. W Europie recesja będzie głębsza z powodu kryzysu energetycznego i wojny na wschodzie kontynentu. Fidelity mówi tutaj o możliwym spadku PKB w strefie euro rzędu 4-5%. Dalsze spowolnienie gospodarcze oznacza też dalszy spadek zysków spółek notowanych na giełdach, a analitycy prognozujący zyski tych spółek na kolejne kwartały i lata jeszcze nie uwzględnili scenariusza recesji w swoich prognozach. A kiedy to zrobią, akcje będę mogły dalej spadać.

Dlatego też niedoważają akcji w portfelach (mają ich mniej niż zwykle) w horyzoncie kolejnych 6-12 miesięcy. Przy czym BlackRock szczególnie niedoważa akcje rynków rozwiniętych (jak USA, Europa, UK). Natomiast Fidelity szczególnie niedoważa akcje europejskie względem akcji amerykańskich. Poniższa tabela przedstawia główne prognozy makroekonomiczne od obu zarządzających.

T.1 Prognozy dotyczące najważniejszych zmiennych ekonomicznych.

Temat Fidelity BlackRock
globalny wzrost
Fidelity prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego przedstawia w 3 scenariuszach przypisując im subiektywne prawdopodobieństwo. Największe prawdopodobieństwo ma scenariusz „twardego lądowania” czyli recesji bo aż 80% (poprzednio było to 70%). W kategoriach prognoz inwestycyjnych 80% to prawie „pewność”. Pozostałe 15% to scenariusz stagflacji (wysoka inflacja, niski wzrost). Natomiast 5% to tzw. „miękkie lądowanie”, czyli uniknięcie recesji, bądź płytka recesja. Recesja oznacza spadek wzrostu i inflacji z dzisiejszych poziomów przez kolejne 12 miesięcy (horyzont prognozy).
Aby inflacja w USA wróciła do 2% celu potrzebny jest dalszy duży spadek PKB o 2% do polowy 2023 roku (recesja). Recesja będzie zarówno w USA jak i Europie (tutaj głęboka). Natomiast recesja w USA nie będzie na tyle głęboka, aby inflacja wróciła do 2% celu. Głęboka recesja może też wystąpić w Wielkiej Brytanii (szczególnie na tle ostatnich wydarzeń w tym kraju). Tym razem Chiny nie uratują globalnego wzrostu gospodarczego (zbyt małe programy fiskalne).
inflacja
W scenariuszu twardego lądowania inflacja będzie spadać w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Banki centralne walcząc z inflacją podniosą zbyt mocno stopy procentowe, co spowoduje znaczące szkody dla wzrostu gospodarczego, a inflacja spadnie i tak dopiero wiele miesięcy później.
stopy procentowe
Dalsze podwyżki stóp w USA (docelowo powyżej 4%), gdzie gospodarka jest relatywnie silniejsza niż w Europie. Europejski Bank Centralny może szybko zakończyć cykl podwyżek z powodu nadchodzącej recesji.
FED będzie podnosił stopy do 4,6%, a mimo to jego prognozy ekonomiczne są jednocześnie zbyt optymistyczne.

Źródło: opracowanie własne, Fidelity, BlackRock

W.1 Fidelity: indeksy aktywności gospodarczej w USA i prawdopodobieństwo recesji.

Źródło: Fidelity

To co zdecydowanie różni obie firmy to pogląd na przyszłą inflację. Według BlackRock’a inflacja będzie bardziej trwała w horyzoncie wielu kolejnych lat, czyli raczej nie wróci zbyt szybko do celu banków centralnych (np. 2% w USA, 2,5% w Polsce). Wyższą inflację muszą wycenić też obligacje (rentowności obligacji mogą generalnie spaść tylko  razem z spadającą inflacją). Zatem BlackRock oczekuje za 5 lat wyższych rentowności obligacji skarbowych niż są obecnie! Nawet w krótszym horyzoncie (taktycznie) niedoważają obligacje skarbowe oczekując jeszcze wyższych ich rentowności, szczególnie obligacji długoterminowych (co mogłoby się wydarzyć głównie z zaskoczenia wyższymi odczytami inflacji). Natomiast Fidelity w bazowym scenariuszu recesji (80% prawdopodobieństwa) uważa, że inflacja będzie spadać w horyzoncie następnych 12 miesięcy.

T.2 Prognozy dotyczące najważniejszych klas aktywów.

Temat Fidelity BlackRock
gotówka
„Cash is King.” Utrzymują najwyższy możliwy udział gotówki w portfelach.
akcje
Utrzymują niedoważenie. Pogarszające się prognozy dla wzrostu/recesji nie są jeszcze uwzględnione w prognozach zysków spółek.

Niedoważają akcje europejskie względem amerykańskich (z powodu kryzysu energetycznego w Europie).
Utrzymują niedoważenie taktyczne (czyli w horyzoncie 6-12 miesięcy) w związku z dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej przez banki centralne. Akcje mają miejsce do dalszych spadków. W dłuższym horyzoncie czasowym (strategiczna alokacja na kolejne 10 lat) są pozytywnie nastawieni do akcji, szczególnie z krajów rozwiniętych.
obligacje przedsiębiorstw
Utrzymują niedoważenie. W ramach obligacji przedsiębiorstw preferują obligacje o ratingu inwestycyjnym (są tanie (wysoki spread do obligacji skarbowych) i mają silniejsze fundamenty) vs obligacje Emerging Markets (w twardej walucie). Obligacje wysokiego ryzyka (global high yields) neutralnie.
Przeważają taktycznie obligacje o ratingu inwestycyjnym, natomiast są neutralni w przypadku obligacji wysokiego ryzyka (high yield). Przeważają obligacje Emerging Markets (w lokalnej walucie). W tym przypadku wysokie rentowności zabezpieczają przed inflacją.

Strategicznie przeważają obligacje przedsiębiorstw po raz pierwszy od 3 lat (obecnie są tanie). Preferują przeważanie obligacji przedsiębiorstw kosztem obligacji skarbowych.
Chiny
Chiny pozostaną słabe. Będzie ciążył sektor nieruchomości. Chiny stymulują gospodarkę fiskalnie i monetarnie, ale nie są to zakrojone na wielką skalę programy. Odnośnie akcji chińskich pozostają ostrożni na najbliższy kwartał, ale są bardziej optymistyczni w dłuższym terminie.
Niedoważają skarbowe obligacje chińskie.
USD
Przeważają dolara, a niedoważają waluty Emerging Markets (pozostałe waluty neutralnie). Dolar pomimo ostatnich wzrostów dalej pozostaje preferowaną walutą
obligacje skarbowe
Jako klasa aktywów neutralnie. W ramach tej klasy przeważają obligacje amerykańskie i niemieckie (z powodu wysokiego ryzyka recesji).
Strategicznie przeważają obligacje indeksowane inflacją kosztem zwykłych obligacji skarbowych. Uważają, że nominalne rentowności obligacji skarbowych za 5 lat będą wyższe niż dzisiaj. Uważają, że rynki nie doceniają trwałości inflacji. Taktycznie niedoważają obligacje skarbowe oczekując jeszcze wyższych niż obecnie rentowności długoterminowych obligacji.
surowce
Utrzymują niedoważenie z powodu pogarszających się perspektyw wzrostu gospodarczego. W przypadku surowców energetycznych są neutralni (tutaj na plus działa nierównowaga popytu/podaży, ale na minus zbliżająca się recesja).

Źródło: opracowanie własne, Fidelity, BlackRock

BlackRock oczekuje w następnych latach wyższej zmienności inflacji i wzrostu gospodarczego, czego nie doświadczyliśmy od 40 lat. Ma to swoje konsekwencje w zarządzaniu portfelami (będą konieczne częstsze zmiany) i w strategicznej alokacji aktywów. Poniższy wykres przedstawia strategiczną alokacje aktywów w horyzoncie kolejnych 10-lat. Nowy reżim zmienności inflacji i wzrostu skutkuje dużym przeważeniem w portfelach obligacji skarbowych indeksowanych inflacją kosztem zwykłych obligacji skarbowych. Takie podejście jest po prostu konsekwencją prognozowania wyższej inflacji niż prognozuje ją rynek. Przy spełnieniu się takiego scenariusza po prostu więcej będzie można zarobić na obligacjach indeksowanych inflacją niż na zwykłych obligacjach.

 W.2 BlackRock: strategiczny pogląd na różne klasy aktywów.

Źródło: BlackRock

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie i najważniejsze wnioski dotyczące głównych tematów inwestycyjnych na czwarty kwartał 2022 roku zarówno od Fidelity jak i BlackRock’a.

T.2 Prognozy dotyczące najważniejszych klas aktywów.

Temat Fidelity BlackRock
1
Twarde, miękkie czy też awaryjne lądowanie?

Główny scenariusz to jednak recesja w 2023 roku. Z powodu wielu równoczesnych szoków dla gospodarki: m.in. uporczywie wysoka inflacja, podwyżki stóp procentowych, kryzys energetyczny wywołany wojną w Europie. W USA stopy pójdą dalej w górę (gospodarka jest jeszcze relatywnie silniejsza). W Europie czas na dalsze podwyżki może się szybo skończyć z powodu nadchodzącej recesji i możliwego spadku PKB w strefie euro w granicach 4-5%.
Wyższa zmienność przed nami.

Po 40 latach niskiego reżimu zmienności wzrostu gospodarczego i inflacji (tzw. okres „Great Moderation”) czeka nas obecnie okres wyższej zmienności. To ekonomiczne skutki pandemii i programów stymulujących. Teraz będziemy mieć wyższą zmienność inflacji i wzrostu gospodarczego. Ma to spore konsekwencje dla zarządzania portfelami, ponieważ potrzebne będą częstsze zmiany alokacji aktywów w odpowiedzi na wyższy reżim zmienności inflacji i wzrostu gospodarczego.
2
Chiny i Kongres Partyjny.

Fidelity pozostaje dalej ostrożna wobec gospodarki i rynku chińskiego. Odbicie gospodarcze (po walce z covidem) jest obecnie nierówne, ciąży sektor nieruchomości, a programy fiskalne i monetarne są raczej zbyt małe.
Wyższa inflacja na dłużej.

Obecnie banki centralne skupiają się wyłącznie na walce z inflacją. Niemniej z czasem, gdy wzrost gospodarczy zacznie mocno spowalniać, walka z inflacją zejdzie na drugi plan (stąd będziemy z nią żyli dłużej).
3
Od monetyzacji do fiskalizacji.

Kryzys energetyczny w Europie wymusza fiskalne wsparcie gospodarstw domowych i biznesu. Z powodu praktycznie 100% pewności odnośnie recesji w Europie Fidelity oczekuje wcześniejszej zmiany polityki monetarnej ECB (tzw. „pivot”).
Problemy z dojściem do zerowej emisyjności.

BlackRock widzi problemy na ścieżce transformacji do zerowej emisyjności gospodarek, co stwarza pewne okazje inwestycyjne w sektorze energetycznym.

Źródło: opracowanie własne, Fidelity, BlackRock

Podsumowanie

Przedstawiliśmy streszczenie najnowszych prognoz inwestycyjnych od największych globalnych firm zarządzających  aktywami: Fidelity i BlackRock. Obie firmy oczekują nadejścia recesji także w swoich prognozach niedoważają akcje.

Fidelity szczególnie podkreśla, że w obecnym momencie inwestorzy powinni utrzymywać w swoich portfelach maksymalny poziom gotówki (najlepiej w dolarze amerykańskim). Natomiast BlackRock uważa, że obligacje przedsiębiorstw są już na tyle tanie, że warto zwiększyć ich udział w portfelu.

Co to oznacza dla inwestora indywidualnego? Z pewnością konserwatywne podejście do ryzykownych aktywów takich jak akcje. Walka banków centralnych z inflacją jeszcze się nie zakończyła, a to oznacza dalsze podwyżki stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe nie sprzyjają akcjom, a także przekładają się na niższy wzrost gospodarczy. W scenariuszu BlackRock’a wyższa w przyszłości zmienność dotycząca inflacji i wzrostu gospodarczego oznacza też większą zmienność na naszych portfelach (po prostu powinniśmy częściej reagować na zmieniające się warunki rynkowe). W takim przypadku dobrym pomysłem mogą okazać się niskokosztowe ETF-y typu multi-asset, gdzie zarządzający decyduje na bieżąco o optymalnej alokacji aktywów. Na platformie WealthSeed można łatwo zakupić fundusze multi-asset wszystkich najważniejszych zarządzających, nawet za darmo przy odpowiedniej wartości transakcji.

Przykładowy konserwatywny EFT typu multi-asset to BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc). Dodatkowo w przypadku tego ETF-a co najmniej 80% aktywów spełnia odpowiednie standardy ESG (czyli kryteria związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym). Ponieważ jest to fundusz konserwatywny dlatego obecnie w jego portfelu akcje stanowią jedynie około 12% funduszu, a obligacje około 88%. Dostępne są też ETF-y w wersji „moderate” (BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR, który obecnie ma w portfelu około 45% akcji i 55% obligacji), oraz „growth” (BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR, który obecnie ma w portfelu około 82% akcji i 18% obligacji).

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.