Oznaki ożywienia w Chinach

Dane z chińskiej gospodarki wskazują na ożywienie gospodarcze, jednak jest zbyt wcześnie, by powiedzieć czy będzie ono miało charakter trwały. Poprawiające się dane makroekonomiczne to przede wszystkim efekt porzucenia przez Chiny polityki „zero-COVID”, a także stymulacji monetarnej podjętej przez Bank Ludowy Chin.

Spis treści

Odczyty zbliżone do oczekiwań

Dynamika produkcji przemysłowej w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. wyniosła 2.40%, co okazało się odczytem zbliżonym do oczekiwań rynkowych (2.70%). Dwucyfrowym tempem wzrostu charakteryzował się komponent produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych, a sygnały ożywienia w przemyśle wynikają również z ograniczenia wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. Na uwagę zasługują obszary związane z nowymi technologiami. Produkcja ogniw solarnych i pojazdów elektrycznych rosła w ponadprzeciętnym tempie, równym odpowiednio 40.80% i 16.30%.

Lepiej od oczekiwań wypadły dane dotyczące inwestycji, których dynamika kształtowała się na poziomie 5.50%. Wzrost inwestycji napędzany był przede wszystkim przez projekty publiczne (10.50%). O wiele skromniejszy wzrost zanotowano dla inwestycji prywatnych (0.80%). Ewidentną słabość od wielu miesięcy wykazuje sektor nieruchomości, gdzie spadek wyniósł 5.70% (w grudniu odczyt na poziomie -12.20%).

Wykres 1 Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Chinach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Investing.com

Głównym problemem chińskiej gospodarki pozostaje wciąż niedostateczny popyt. Mimo prób pobudzenia konsumpcji i ustanowienia tego elementu głównym motorem napędowym gospodarki, efekty są niezadowalające. Sprzedaż detaliczna w styczniu i lutym wzrosła o 3.50%, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Konsumpcję w tym okresie napędzały wydatki na leki, paliwa czy gastronomię, natomiast sprzedaż dóbr trwałych nieco rozczarowała. Opublikowane dane potwierdzają, a jednocześnie wzmacniają pogląd, że raczej nie należy spodziewać się boomu gospodarczego.

Ostrożność rządu

Zachowawczość w przewidywaniach charakteryzuje też chiński rząd. W trakcie sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, wyżsi urzędnicy podjęli decyzję o ustanowieniu celu wzrostu gospodarczego na rok 2023 na poziomie ok. 5%. Biorąc pod uwagę wyznaczony przez chińskie władze cel wzrostu PKB, nie należy spodziewać się dużych bodźców skierowanych na realizację projektów infrastrukturalnych czy też rynek nieruchomości. Władze jednocześnie postawiły sobie dość ambitne zadanie stworzenia 12 milionów nowych miejsc pracy i osiągnięcia stopy bezrobocia dla mieszkańców miast na poziomie 5.50%. Władze zakładają wskaźnik inflacji na poziomie 3%, a jednocześnie wzywają do wdrożenia ostrożnej, odpowiednio skierowanej polityki pieniężnej.

Nowy premier Chin, Li Qiang uważa, że realizacja celu nie będzie prostym zadaniem i wymaga wzmożonych wysiłków, a priorytetowo władze będą traktować stabilność wzrostu, cen oraz miejsc pracy. Wśród głównych celów do osiągniecia wymienia się pobudzenie krajowego popytu w wyniku wzrostu konsumpcji i inwestycji. Równie ważnym zadaniem jest poprawa działania przedsiębiorstw przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem i wsparciem firm niebędących własnością państwa. Pozostałe priorytety obejmują intensyfikację wysiłków w celu przyciągnięcia i wykorzystania inwestycji zagranicznych, redukcję ryzyka systemu finansowego, a także dalsze wspieranie projektów związanych z „zielonym” rozwojem. Chińskie władze chcą również kontynuować realizację programów społecznych. Istotnym wyzwaniem jest także wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej, co ma być jednym z kluczowych działań chińskich władz.

Zakres planowanych zadań jest bardzo szeroki i długofalowy, jednak największym wyzwaniem aktualnie jest pobudzenie konsumpcji, która ma napędzić wzrost gospodarczy. Popyt konsumpcyjny od kilku miesięcy próbuje pobudzić chiński bank centralny.

Bank centralny zapewnia płynność

Zastrzyki płynności ze strony banku centralnego rosną, a opublikowane dane wskazują, że zasilenie systemu przez Bank Ludowy Chin było największe od dwóch lat. Bank centralny zwiększył płynność o 281 miliardów juanów za pośrednictwem średnioterminowych pożyczek w reakcji na ożywiony popyt na kredyty, a jednocześnie w obawie przed pogorszeniem się warunków płynnościowych na rynku międzybankowym.

Obserwowane ożywienie gospodarcze ma jak na razie kruche podstawy, co sprawia, że dalsze wsparcie monetarne może okazać się niezbędne. Dynamika eksportu w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogorszyła, rynek nieruchomości wychodzi z kryzysu bardzo powoli, a lokalne władze borykają się z wysokim zadłużeniem. Spekuluje się, że w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o obniżeniu poziomu stopy rezerw obowiązkowych.  

Podsumowanie

Opublikowane w dniu dzisiejszym dane wskazują na poprawę sytuacji w chińskiej gospodarce. Jednakże dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w odniesieniu do danych historycznych nie jest nadzwyczajna, a podstawy ożywienia są kruche. W najbliższych miesiącach powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, czy pozytywny trend przyspieszy, a także jakiej skali działań stymulujących gospodarkę można spodziewać się ze strony władz monetarnych i fiskalnych. Ocena perspektyw chińskiej gospodarki obarczona jest dużą dozą niepewności wynikającą m.in. z rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie, a także efektywności decyzji podejmowanych przez władze lokalne.  

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.