Inflacja w Polsce 17,2%

W dniu dzisiejszym GUS opublikował szybki szacunek inflacji we wrześniu br. Roczna inflacja wyniosła aż 17,2%. To najprawdopodobniej oznacza kolejne podwyżki stóp. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem.

Inflacja w Polsce 17,2%

Spis treści

Wstępny szacunek inflacji za wrzesień 2022 r.

Według szybkiego szacunku inflacja we wrześniu br. wyniosła 17,2%. To kolejny rekordowy poziom w tym cyklu, podczas gdy rynek oczekiwał odczytu w wysokości jedynie 16,5%. Nie jest to dobra informacja dla Rady Polityki Pieniężnej, gdyż oznacza rosnącą presje na kolejne podwyżki stóp procentowych (najbliższe posiedzenie już w najbliższą środę). Inflację bazową szacujemy na 10,8% rok do roku (to także kolejna „górka” w tym cyklu).

W.1 Roczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), oraz inflacji bazowej w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 1,6% (najmocniej od maja br.), czyli  na bazie miesięcznej nie widać jeszcze osłabienia presji inflacyjnej. A to właśnie w miesięcznych zmianach (szczególnie inflacji bazowej) powinniśmy zobaczyć pierwsze oznaki hamowania inflacji. A to ciągle jeszcze przed nami. 

W.2 Miesięczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej) w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na około +1,5% w sierpniu br. (to najmocniejszy miesięczny wzrost w tym cyklu, dokładne wyliczenia NBP opublikuje w połowie października br.). Można powiedzieć, że inflacja bazowa się niestety rozpędza.

W.3 Miesięczne zmiany inflacji bazowej (po wyłącznie cen żywności i energii) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, NBP

Ceny „żywności i napojów bezalkoholowych” w szybkim szacunku wzrosły 1,7% we wrześniu, podążając za wzorcem sezonowym, w którym w tym miesiącu następuje mocne odbicie cen (po spadkach żywności w miesiącach wakacyjnych). Jednakże w 2022 roku nie było spadków cen żywności w wakacje. Wieloletnia średnia miesięczna zmiana tej serii we wrześniu to +0,51%.

W.4 Miesięczna zmiana serii „Żywność i napoje bezalkoholowe” w 2022 roku na tle średniej ścieżki za lata 2000-2021 (wzorzec sezonowy).

Źródło: opracowanie własne, GUS

„Nośniki energii” (czyli m.in. energia elektryczna, gaz, opał (węgiel), energia cieplna) w szybkim szacunku wzrosły we wrześniu br. o 3,7% względem sierpnia br., a zmiana roczna to aż 44,2%.

W.5 Roczna zmiana cen „Nośniki energii” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

„Paliwa do prywatnych środków transportu” (czyli głównie olej napędowy i benzyna) w szybkim szacunku spadły we wrześniu br. o 2,1%, a zmiana rok do roku wyniosła 18,3%. To już trzeci miesiąc z rzędu spadków cen tej kategorii.

W.6 Roczna zmiana cen „Paliwa do prywatnych środków transportu” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji,

Źródło: opracowanie własne, GUS

Inflacja i waluty w regionie CEE

Spójrzmy jak wygląda inflacja w sąsiednich krajach. Kolejny wykres przedstawia roczną zmianę inflacji na Węgrzech, Republice Czeskiej i w Polsce (tylko dla Polski dane już za wrzesień br.).

W.7 Roczna zmiana inflacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Źródło: opracowanie własne, GUS, FRED

Takie zmiany inflacji wywołały oczywiście reakcje banków centralnych. W każdym kraju stopy procentowe wzrosły w ciągu ostatniego roku do poziomów powyżej 6.5%.

W.8 Zmiany głównych stóp procentowych banków centralnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Źródło: opracowanie własne, NBP, CNB, MNB

Pierwsza podwyżka w regionie miała miejsce 22.06.2021r. Zobaczmy teraz jak rynek walutowy ocenił od tej daty całokształt zmieniającej się sytuacji gospodarczej w każdym z krajów, w tym oczywiście perspektyw pokonania inflacji (i jej powrotu do celu w horyzoncie prognozy). Kolejny wykres przedstawia zmianę lokalnych kursów walut względem euro. Należy pamiętać, że Czeski Bank Centralny aktywnie broni spadków korony od maja br. i do tej pory wydał na to około 20 mld euro. Niemniej różnice w zmianie walut są bardzo istotne. A przecież (obecna) roczna inflacja w tych trzech krajach jest na praktycznie takim samym poziomie (17-18%). Węgry mają najsłabsze prognozy gospodarcze, najwyższe stopy procentowe (prawie 2 razy wyższe niż w Polsce) i najsłabszą walutę. Spadek waluty o prawie 20% względem euro przekłada się też na wyższą inflacje. W dużej mierze waluta to swoisty „zawór bezpieczeństwa”, którym ucieka kapitał jeżeli lokalna polityka pieniężna i fiskalna nie rokują dobrze pod kątem walki z inflacją. Czesi są w najlepszej sytuacji i ich bank centralny praktycznie na dzisiaj zakończył już cykl podwyżek stóp, a prognoza inflacji wraca do celu w zakładanym horyzoncie prognozy.

W.9 Zmiany lokalnych walut vs euro w Polsce, Czechach i na Węgrzech od 22.06.2021r.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl, dane na 29.09.2022r.

Podobnie wygląda też sytuacja z rentownościami 10-letnich obligacji skarbowych, gdzie na Węgrzech takie rentowności są najwyższe (9,77% vs w Polsce 7,22% i w Czechach „jedynie” 5,30%). Wysokie rentowności obligacji skarbowych przekładają się na wyższe koszty finansowania gospodarki. Także Węgry pomimo najwyższych podwyżek stóp procentowych mają najsłabszą walutę, najsłabsze perspektywy wzrostu i najwyższe koszty finansowania gospodarki.  

Podsumowanie

Inflacja we wrześniu br. po raz kolejny wzrosła na najwyższy poziom w tym cyklu. To dodatkowa presja na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej już na najbliższym posiedzeniu w październiku br. Część członków RPP wyrażała opinię o możliwym szczycie inflacji w wakacje, co mogłoby oznaczać zakończenie cyklu podwyżek, ale dalszy wyraźny wzrost inflacji zwiększa szansę na podwyżkę o kolejne 0,25 punktu procentowego już 5 października br.

Niepokojąco wygląda natomiast wzrost inflacji bazowej, która jest jedną z najbardziej „lepkich” miar inflacji. A to oznacza, że coraz trudniej będzie zbić inflację w dół i konieczne mogą się okazać dalsze podwyżki stóp procentowych. Ale kolejne podwyżki (poza tą w październiku br.) pewnie wyjaśnią się dopiero po danych o inflacji za kolejny/kolejne miesiące. Jeżeli perspektywy pokonania inflacji z perspektywy prowadzenia polityki monetarnej i fiskalnej będą się dalej pogarszać, to ryzykujemy powstaniem większej presji na osłabienie się złotego. A węgierski forint (który osłabił się względem euro o ponad 19% od pierwszej podwyżki stóp w tym kraju) jest tego ewidentnym przykładem.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.