ETFy w 2022 r. – rozwój rynku i wyróżnione inwestycje

Skojarzenia rynkowe związane z 2022 r. w większości mają negatywny wydźwięk. Bessa na rynkach kapitałowych, globalna walka banków centralnych z inflacją, skutkująca znaczącymi podwyżkami stóp procentowych to czynniki niesprzyjające osiąganiu pozytywnych stóp zwrotu. Mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych rynek ETF-ów znajduje się w fazie rozwoju, a nawet negatywne otoczenie makroekonomiczne nie powstrzymało efektu pojawienia się kilku „perełek”, mogących pochwalić się stopami zwrotu wyraźnie powyżej przeciętnej.

Spis treści

Rozwój rynku ETF w Europie

Rynek ETFów w Europie jest w trakcie ekspansji, co widać zarówno w liczbie oferowanych instrumentów jak i wartości zarządzanych aktywów. W 2021 r. wartość środków zgromadzonych w ETFach w Europie po raz pierwszy przekroczyła poziom 1 bln euro[1] (na koniec 2022 roku 1.33 bln euro). Od wielu lat wzrost ten jest napędzany wzmożonymi napływami kapitału, które w 2021 r. osiągnęły rekordowy poziom 161.00 mld euro. Publikowane dane, wskazują, że inwestorzy nie odwrócili się od ETFów nawet w 2022 r. Mimo niekorzystnej koniunktury na globalnych rynkach kapitałowych wartość aktywów na koniec listopada 2022 r. kształtowała się na poziomie 1.31 bln euro[2]. Przestrzeń do kontynuacji rozwoju segmentu ETFów jest ogromna. Wystarczy wspomnieć, że w Europie wartość zarządzanych aktywów w odniesieniu do kapitalizacji rynku akcyjnego to zaledwie 6.80%, a w odniesieniu do rynku długu udział ETFów to zaledwie 1.50% (analogiczne wartości dla USA to odpowiednio 12.00% i 2.30%)[3].

Największą popularnością wśród europejskich inwestorów cieszą się ETFy z ekspozycją na rynek akcyjny [4]. Obecnie aż 72% zainwestowanych środków zgromadzonych jest w rozwiązaniach odzwierciedlających notowania indeksów giełdowych. Popularność ETFów niekonieczne skorelowana jest z wynikiem historycznym. Wśród ETFów, które zgromadziły największe aktywa nie znajdziemy rozwiązań, charakteryzujących się w 2022 r. najwyższą stopą zwrotu. Biorąc pod uwagę poszczególne kierunki geograficzne ogromnym powodzeniem cieszy się rynek amerykański, w który zainwestowano blisko 300 mld euro. Równie popularnym segmentem są ETFy, których polityka inwestycyjna polega na naśladowaniu indeksów globalnych. W ramach tej grupy instrumentów na koniec listopada zgromadzono blisko 200 mld dolarów. By pokazać skalę koncentracji, wystarczy wspomnieć, że trzecią pozycję w rankingu zajmują ETFy wyeksponowane na indeksy europejskie z wartością zarządzanych środków na poziomie ok. 60 mld euro[5].

[1] Monday Morning Memo: Review of the European ETF Market 2021, Refinitiv
[2] Monday Morning Memo: Review of the European ETF Market, November 2022, Refinitiv
[3] Global ETF market facts: 3 things to know from Q3 2022, BlackRock
[4] Monday Morning Memo: Review of the European ETF Market, November 2022, Refinitiv
[5] Monday Morning Memo: Review of the European ETF Market, November 2022, Refinitiv

 

Sektor energetyczny najliczniejszym reprezentantem

Wśród ETFów charakteryzujących się najwyższą stopą zwrotu przewagę stanowią rozwiązania nie będące niespodziankami, ale wśród najlepszej dziesiątki można znaleźć również takie instrumenty, które wydają się zaskakujące i nieoczywiste.  Inwazja Rosji na Ukrainę, a także inne wydarzenia rynkowe sprawiły, że temat cen ropy naftowej stał się jednym z dominujących przedmiotów zaciekłych dyskusji. Bardzo duża zmienność cen, rekordowe marże rafineryjne sprawiły, że największym beneficjentem sytuacji w 2022 r. okazały się spółki z branży energetycznej, a ściślej mówiąc przede wszystkim firmy zajmujące się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej. Zawirowania na przestrzeni minionych lat sprawiły, że spółki z tego sektora musiały dostosować się do różnych okoliczności rynkowych. Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy efektywności i rentowności działalności. Dzięki dyscyplinie w nakładach inwestycyjnych, po latach niedoinwestowania, branża w bieżącym roku wygenerować ma rekordowe wolne przepływy pieniężne (FCF)[1]. O metamorfozie, jaka nastąpiła w ostatnim okresie najlepiej świadczy fakt, że w poprzednich 10 latach branża aż 9-krotnie cechowała się ujemnymi przepływami pieniężnymi. Najlepszym odzwierciedleniem siły relatywnej branży jest zachowanie się indeksów sektorowych. W połowie grudnia indeks S&P Energy był jedynym wskaźnikiem sektorowym mogącym pochwalić się dodatnia stopą zwrotu. Co więcej, skala wzrostów okazała się ponadprzeciętna i wyniosła ponad 50%.

Tabela 1. ETFy charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu w 2022 r. (na dzień 31.12.2022 r.) – liczone za cały okres 2022 roku

Źródło: Opracowanie własne

Spośród 10 najlepszych rozwiązań 2022 r. aż 70% stanowią ETFy z ekspozycją na akcje z branży energetycznej bądź instrumenty skupiające się na bezpośrednich inwestycjach w surowce.

[1] Energy Sector’s Relative Strength Against The Market Is Looking Very Attractive, Forbes, 2022.
[2] Ibidem

Tureckie akcje odpowiedzią na kryzys gospodarczy

Zdecydowanie największą niespodzianką w zestawieniu najlepszych rozwiązań jest ETF piastujący miejsce lidera – iShares MSCI Turkey UCITS ETF. Turecka gospodarka mierzy się z licznymi problemami. Niestandardowy sposób prowadzenia polityki monetarnej, polegający na obniżkach stóp procentowych przy rosnącej inflacji doprowadził do licznych nierównowag rynkowych. Wartość tureckiej liry gwałtownie obniżyła się, a wskaźnik cen przekroczył dynamikę na poziomie 80%.

Wykres 1. Wartość liry tureckiej w stosunku do polskiego złotego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stooq.pl

W obliczu takiej sytuacji gospodarczej, siła tureckiej giełdy może zaskakiwać. Stopa zwrotu indeksu BIST100 w lokalnej walucie zbliża się do poziomu 200% (na dzień 31.12.2022 r. tj. 196.57%). Jednym z głównych czynników napędzających hossę na rynku tureckim jest ucieczka lokalnych inwestorów przed inflacją. Biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe i rentowność obligacji, akcje wydają się jedyną rozsądną, choć ryzykowną alternatywą. Argumentem przemawiającym za podjęciem takiego ryzyka są relatywnie niskie poziomy wycen. Warto zaznaczyć, że wiele tureckich spółek znaczne przychody generuje z eksportu, co w sytuacji deprecjacji lokalnej waluty stawia je w roli beneficjenta, poprawiając ich rentowność. Prognozowany wskaźnik cena/zysk dla głównego tureckiego indeksu nieznacznie przekracza poziom 5, podczas gdy dla większości rynków wschodzących przyjmuje wartości dwucyfrowe (Chiny -10.50, Indie – 22.20, Indonezja – 13.60, Korea Południowa – 11.30, Tajwan 12.40)[1].

[1] Global Index Briefing: MSCI Forward P/Es, Yardeni Research Inc, 21.12.2022

Na spadkach również można zarabiać

Dominacja pesymizmu na światowych parkietach sprawia, że większą popularność zaczynają zdobywać niestandardowe instrumenty, których polityka inwestycyjna pozwala zarabiać na spadkach indeksów, a także zwiększać skalę zysków poprzez wykorzystanie dźwigni. Sposób działania ETFów z dźwignią (lewarowane) jest stosunkowo prosty. ETFy lewarowane zwracają wielokrotność zysków lub strat instrumentu, który odzwierciedlają. Skala dźwigni najczęściej wskazana jest w nazwie poszczególnego ETFa. Wśród 10 ETFów z najwyższą stopą zwrotu znalazł się instrument Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF. Słaba kondycja rynku amerykańskiego w 2022 r. stworzyła szansę na uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu przez posiadaczy powyższego ETFa. Dodatkowym atrybutem, napędzającym wyniki tego funduszu jest dzienne podwajanie stopy zwrotu. Działanie dźwigni w tego typu rozwiązaniach może być jednak zdradliwe i spowodować nieoczekiwane konsekwencje dla nieświadomego inwestora poprzez bardzo wysoką zmienność notowań.

Tabela 2. Działanie ETFów z dźwignią w praktyce

Źródło: Opracowanie własne

Specyfika działania procentu składanego sprawia, że ETFy z dźwignią sprawdzają się przede wszystkim w krótkim terminie przy silnym ruchu kierunkowym. Jak widać z powyższego przykładu skumulowana stopa zwrotu w dłuższym terminie wcale nie musi odzwierciedlać wyniku indeksu przemnożonego przez odpowiedni wskaźnik określający wysokość stosowanej dźwigni.

Podsumowanie

Doświadczenia 2022 r. pokazują, że nawet w niesprzyjających warunkach rynkowych można znaleźć rozwiązania charakteryzujące się ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. W obliczu wydarzeń (wojna na Ukrainie, polityka banków centralnych), które kształtowały nastroje rynkowe większość standardowych rozwiązań nie spełniła swojej roli. Inwestorzy mogli znaleźć kuszące okazje, lokując swoje środki w akcje spółek tureckich bądź firm z branży energetycznej. Powszechnie wiadomo, że wyniki historyczne nie gwarantują powtórzenia stóp zwrotu w przyszłości, ale należy mieć świadomość, że gama dostępnych instrumentów jest bogata i niezależnie od okoliczności rynkowych istnieje szansa znalezienia rozwiązań, które w danych warunkach zachowują się najefektywniej. Ostatnie lata wiążą się z dynamicznym wzrostem zainteresowania ETFami, co wpływa korzystnie na dostępność i atrakcyjność tego rodzaju instrumentów dla przeciętnego inwestora. Z pewnością rok 2023 nie będzie się pod tym względem wyróżniał, a inwestorzy będą mieli okazję znaleźć „perełki” osiągające ponadprzeciętne rezultaty.  

infografika_3a (2)
Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.