Bank Japonii w przededniu zmian

Dzisiejsze obrady Banku Japonii (BoJ) miały charakter symboliczny. Zasiadający na fotelu prezesa banku centralnego Haruhiko Kuroda po raz ostatni przewodniczył posiedzeniu, a już od kwietnia stery w instytucji przejmie Kazuo Ueda. Dziesięcioletnia kadencja Kurody naznaczona była działaniami wspierającymi luźną politykę monetarną, czasami nawet ocierającymi się o eksperyment. Ostatnie posiedzenie nie zmieniło kierunku polityki Banku Japonii, jednak coraz powszechniejsze są głosy, że obecnie znajdujemy się w przededniu kluczowych zmian.

Spis treści

BoJ nie zaskoczył inwestorów

Bank Japonii podjął decyzje zgodne z oczekiwaniami inwestorów, pozostawiając główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie (-0.10%). Równolegle kontynuowany będzie program skupu obligacji, którego celem jest kształtowanie się rentowności 10-letnich obligacji na poziomie zbliżonym do 0% (z odchyleniem +/- 0.5 punktu procentowego). Bank Japonii nie ustalił górnej kwotowej granicy zakupów obligacji, jednakże instytucja zobowiązuje się, że będzie przeprowadzać transakcje kupna papierów dłużnych.

Bank centralny kontynuuje także program zakupu akcyjnych funduszy ETF i instrumentów skupionych na rynku nieruchomości (J-REIT) z limitem rocznym odpowiednio na poziomie 12 bilionów jenów i 180 miliardów jenów. Jak na razie bank zapowiada kontynuację jakościowego i ilościowego luzowania monetarnego, co prowadzi do zwiększenia bazy monetarnej. Jednak spekulacje rynkowe wiążą nadzieję na zmianę nastawienia wraz z rozpoczęciem kadencji przez nowego prezesa Banku Japonii.

Wykres 1 Bilans banku centralnego

Źródło: opracowanie własne, FRED

W bazowym scenariuszu członkowie Banku Japonii zakładają, że w drugiej połowie roku inflacja w Kraju Kwitnącej Wiśni obniży się do poziomów zgodnych z celem inflacyjnym. Jednocześnie, zwraca się uwagę na rosnące oczekiwania inflacyjne jak również wzrost wynagrodzeń, które podnoszą presję na ceny. Wśród najważniejszych zagrożeń wymienia się: rozwój sytuacji gospodarczej na świecie, toczącą się wojnę na Ukrainie czy COVID-19. Przewidywania dotyczące inflacji BoJ wyglądają optymistycznie. Mediana prognoz wśród członków banku centralnego dla wskaźnika inflacji CPI (z wyłączeniem świeżej żywności) na 2023 rok wynosi obecnie 1.60%.

Prognozy opublikowane po styczniowym posiedzeniu zakładają, że dynamika PKB w 2023 r. będzie kształtować się na poziomie 1.70%, by w kolejnym roku spowolnić do 1.10%. W czwartek zaprezentowane dane pokazały, że japońska gospodarka w ujęciu kwartał do kwartału w IVQ 2022 r. osiągnęła wzrost na poziomie 0.10%

Kuroda podczas konferencji prasowej bronił stanowiska utrzymania gołębiej polityki monetarnej. Prezes banku centralnego podkreślał, że dzięki niskim stopom procentowym gospodarka przyspiesza, a oznaki ożywienia widoczne są m.in. w sektorze wytwórczym. Zaznaczył także z żalem, że podczas kadencji bankowi centralnemu nie udało się osiągnąć stabilnego, trwałego poziomu celu inflacyjnego. Prezes Banku Japonii spodziewa się w drugiej połowie roku spadku poziomu inflacji, jednak uważa, że dalsze luzowanie monetarne powinno zachęcać przedsiębiorstwa do podnoszenia płac. Kuroda uważa, że sytuacja na rynku pracy będzie się w przyszłości zacieśniać. Jednocześnie, nie chciał komentować przyszłych działań BoJ pod kierownictwem Kazuo Uedy. Kuroda po raz kolejny potwierdził, że w razie konieczności BoJ nie będzie się wahać w dalszym luzowaniu polityki pieniężnej.  Stwierdził równocześnie, że jest zbyt wcześnie, by dyskutować nad rezygnacją z łagodnej polityki pieniężnej, dopiero trwałe osiągnięcie celu inflacyjnego powinno być determinantem rozważań na temat wyższych stóp procentowych i bilansu banku centralnego. Szef banku centralnego podkreślił, że w trakcie kadencji podjął niezbędne działania, a zakupy ETFów czy obligacji były odpowiednie i w żaden sposób ich nie żałuje. Podczas konferencji prasowej odniósł się także do krzywej dochodowości, podkreślając, że zniekształcenie nie zostało w pełni rozwiązane, chociaż udało się doprowadzić do jej wygładzenia.

Inflacja najwyższa od 40 lat

Mimo gołębiego wydźwięku posiedzenia Banku Japonii, presję na zwrot w polityce monetarnej wywołuje bieżący wzrost inflacji. Wskaźnik cen w styczniu wzrósł do najwyższego poziomu od 41 lat, osiągając wartość 4.30%. Rosnące ceny są w głównej mierze efektem przerzucania kosztów działalności przedsiębiorstw na gospodarstwa domowe. Inflacja bazowa wynosi aktualnie 4.20%, po raz dziewiąty z rzędu przekraczając cel znajdujący się na poziomie 2.00%. Rzeczywistość gospodarcza stawia bank centralny w trudnym położeniu, a impulsem do zmiany nastawienia może być przejęcie władzy przez Kazuo Uedę. Nominowany Ueda, przemawiając w parlamencie, zachowywał gołębią retorykę i nie dał jednoznacznego sygnału, że nastąpi zdecydowany zwrot. Pytanie, czy te słowa to „zasłona dymna”? Na razie nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi, ale przyszły prezes Banku Japonii podkreślał, że ostatnie przyspieszenie inflacji spowodowane jest głównie rosnącymi kosztami importu, a nie silnym popytem. Jednocześnie zaznaczył, że jej przywrócenie do celu zajmie trochę czasu, ale do diametralnej zmiany kursu polityki monetarnej konieczny byłby istotny wzrost inflacji bazowej. Według Uedy, a także Kurody bilans luźnej polityki monetarnej jest in plus, a korzyści przewyższają jej negatywne efekty uboczne.  

Wykres 2 Inflacja CPI w Japonii

Źródło: opracowanie własne, Investing.com

W tym miejscu warto podkreślić, że działania prowadzone przez Bank Japonii wpływają na osłabienie jena, co oczywiście oddziałuje na inflację. Słabość jena to skutek prowadzonej od wielu miesięcy luźnej polityki monetarnej, m.in. poprzez kontrolę krzywej dochodowości.

Wykres 3 Kurs USD/JPY

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Bank centralny powoli zmienia sztywne podejście w tej kwestii, czego odzwierciedleniem jest podjęta w grudniu decyzja o rozszerzeniu celu dla 10-letnich obligacji japońskich. Obecnie dopuszczalne są odchylenia o 50 punktów bazowych od poziomu 0%. Skutkuje to tym, że rentowności obligacji utrzymują się od dłuższego czasu blisko górnego poziomu odchyleń tj. 0.50% (wcześniej max. rentowności był wyznaczony na poziomie 0.25%), a bank centralny musi podejmować działania, by nie dopuścić do trwałego przekroczenia tego poziomu. Jak widać po zachowaniu cen i spadku rentowności obligacji bezpośrednio po posiedzeniu Bank Japonii, inwestorzy obawiali się wprowadzenia zmian w polityce kontroli krzywej dochodowości.

Wykres 4 Rentowność 10-letnich obligacji japońskich

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Podsumowanie

Dzisiejsze posiedzenie było zwieńczeniem działań Haruhiko Kurody na stanowisku prezesa Banku Japonii. Obyło się bez większych fajerwerków i dotychczasowa retoryka banku centralnego została utrzymana. Powiew nadchodzących zmian jest jednak coraz bardziej odczuwalny. Koniec kadencji z dużym prawdopodobieństwem zbiegnie się w czasie ze zbliżającym się stopniowym odejściem od ultraluźnej polityki monetarnej w Japonii. Przed Kazuo Uedą szereg wyzwań, a presja rynkowa i oczekiwania nałożone na Bank Japonii mogą sprawić, że objęcie stanowiska ma szansę stać się symbolem początku zacieśniania polityki monetarnej. Wszystko na to wskazuje, że jesteśmy w przededniu zmian, a ich wpływ na globalną gospodarkę może być znaczący. Bank Japonii, dołączając do Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii zwiększy skalę globalnego zacieśniania monetarnego, co nie pozostanie bez znaczenia dla gospodarki i rynków finansowych.

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.