Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jak uchronić się przed inflacją inwestując pasywnie w ETF-y?
Opinia specjalistów WealthSeed

Inwestowanie bez względu na klasę aktywów czy też różny horyzont powinno rozpocząć się od próby zbudowania strategii inwestycyjnej, a ona powinna uwzględniać nasze cele, podejście do ryzyka, środki które chcemy angażować. Wszystko to jest bardzo indywidualne dlatego też ‘idealne portfele inwestycyjne’ mogą się mocno różnić od siebie. Wobec czego dla poniższego artykułu przyjęliśmy kilka założeń, na podstawie których specjaliści WealthSeed wyrażą swoją opinię.

Spis treści

Założenia do budowanego portfela

Inwestycja z założenia ma być pasywna, więc do zbudowania portfela użyte zostaną fundusze typu ETF, które idealnie się do tego nadają ze względu dywersyfikację oraz niskie koszty. Zakładamy jednorazową wpłatę środków w kwocie 100 000 PLN na 15 lat. Dodatkowo przyjmujemy, że inwestor nie zakłada otrzymywania przychodów w trakcie trwania inwestycji , w związku z tym preferowane są ETF-y typu akumulacyjnego, czyli takie dla których wypłacane dywidendy przeznaczane są na reinwestycje w danym funduszu. Celem inwestycyjnym jest zbudowanie portfela odpornego na inflację i dającego stopę zwrotu ją przewyższającą.

Przykładowy portfel
Tomasza Pupka-Lipińskiego

zarządzającego portfelami w WealthSeed, CFA, CIIA, DI, MPW.

Punktem startowym naszej propozycji będzie wyjścia od hipotetycznego „portfela rynkowego”, czyli portfela inwestującego we wszystkie dostępne klasy aktywów w proporcjach odpowiadających ich wartości. Portfel rynkowy ma bardzo atrakcyjne parametry pod kątem zysk vs. ryzyko, jednak mając na uwadze czas naszej inwestycji (15 lat), trochę go zmodyfikujemy by spróbować osiągnąć większy zysk.

Zródło: State Street

W porównaniu do portfela rynkowego (43% akcje, 45% obligacje, 12% inwestycje alternatywne), zwiększymy udział akcji kosztem obligacji, z racji na długi czas inwestycji i związaną z tym większą zdolność do ponoszenia ryzyka. Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe dokonamy również pewnych zmian w ramach poszczególnych klas aktywów.

Propozycją jest zbudowanie portfela opartego na instrumentach typu akcyjnego, obligacyjnego oraz alternatywnego, gdzie 60% portfela stanowi część akcyjna, 25% część obligacyjna i 15% część alternatywna.

W części akcyjnej postawimy na:

 • Akcje rynków rozwiniętych (70% części akcyjnej). Spółki rynków rozwiniętych wykazują solidne zyski oraz powinny dobrze zachowywać się w środowisku ujemnych realnych stóp procentowych.
 • Spółki o niskim ryzyku/zmienności (15% części akcyjnej). Z uwagi na wzrost ryzyk występujących na świecie inwestorzy mogą przychylniejszym okiem patrzeć na stabilniejsze spółki. Dodatkowo, inwestycja ta pozwoli nam ograniczyć nieco ryzyko części akcyjnej.
 • Spółki świadczące usługi dla osób starszych (15% części akcyjnej). Starzejące się społeczeństwa będą generować coraz większy popyt na usługi medyczne, finansowe czy dobra konsumpcyjne.

W części obligacyjnej większość (60%) lokujemy w obligacje indeksowane inflacją (TIPS), a po 20% w obligacje krajów rozwijających się oraz obligacje korporacyjne z wysoką rentownością (high-yield). TIPS pozwolą nam w części zabezpieczyć nasz portfel przed inflacją, zaś obligacje krajów rozwijających się i korporacyjne oferują obecnie atrakcyjne rentowności. U uwagi na rosnące rentowności obecnie staramy się nie inwestować w obligacje skarbowe nie indeksowane o inflację.

W części alternatywnej po 5% lokujemy w nieruchomościach (REIT), spółkach private equity oraz surowcach. REITy oraz surowce powinny dobrze zachowywać się w środowisku wysokiej inflacji, zaś private equity pozwoli nam uzyskać ekspozycję na znaczącą, lecz często pomijaną grupę aktywów o atrakcyjnych zwrotach w stostunku do ryzyka

Skład całego portfela

 • 40% ETF na rynki rozwinięte, np. ETF na indeks FTSE Developed Index;
 • 10% ETF na akcje spółek o niskiej zmienności, np. ETF na indeks MSCI World Minimum Volatility Index;
 • 10% ETF na akcje spółek świadczących usługi dla osób starszych, np. ETF na iSTOXX® FactSet Ageing Population Index;
 • 15% ETF na obligacje indeksowane o inflację, np. ETF na Dow Jones Global Select Real Estate Securities index;
 • 5% ETF oparty na obligacjach krajów rozwijających się, np. ETF na Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond
 • 5% ETF oparty na obligacjach high-yield, np. ETF na iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
 • 5% ETF oparty na nieruchomościach, np. ETF na Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
 • 5% ETF oparty o firmy private equity, np. ETF na S&P Listed Private Equity Index
 • 5% ETF oparty o surowce, np. ETF na Bloomberg Commodity Index

Przykładowy portfel
Tomasza Krajewskiego

kierownika zespołu operacji i rozliczeń w WealthSeed, MPW

 

Zakładając przyjętą strategię propozycją jest budowa portfela opartego na kilku ETF-ach w  proporcjach: 70% ETF-y oparte o akcje, oraz 30% ETFy- oparte o obligacje.

Portfel akcyjny (70% całego naszego portfela) mógłby się składać z 55% ETF-a zawierającego akcje rynków rozwiniętych, tym samym budując pozycję w największych firmach z całego świata, dzięki czemu zapewniamy sobie dywersyfikacje geograficzną, oraz sektorową, jednocześnie biorąc pod uwagę, że większa cześć przypada na akcje z rynku amerykańskiego. Następnym ETF-em byłby instrument oparty o indeks ‘emerging markets’ i obejmowałby on 25% udziału w części akcyjnej naszego portfela. Tym ETF-em  budujemy ekspozycję na akcje firm z rynków wschodzących, głównie z rynku azjatyckiego. Ekspozycja na ten rynek głównie z tego powodu, że rynki wschodzące mają szanse w najbliższych latach odwrócić ostatnie tendencje i zachowywać się lepiej niż te rozwijające i zgodnie z szacunkami Chiny w okresie najbliższych 15 lat mogą już wyprzedzić USA jako kraj z największym PKB na świecie (prawdopodobnie na początku trzeciej dekady tego wieku). Ostatnie 20% portfela akcyjnego to o  ETF-y sektorowe, które mogą z uwagi na zmieniające się otoczenie rosnąć w najbliższych latach,  m.in. ETF-y oparte na:

 • innowacjach – inwestycja w nowe technologie w różnych sektorach, ponieważ ich rozwój jest dynamiczny i ma znaczący wpływ na wyniki spółek jak i końcowo na PKB, więc udział w nowych technologiach powinien przynieść długoterminowo korzyści;
 • cyberbezpieczeństwie – rozwój cyfryzacji niesie też za sobą również zagrożenia, dlatego wraz ze wzrostem technologii cyfrowej musi również rosnąć rynek zajmujący się bezpieczeństwem;
 • branży medycznej – duża cześć krajów rozwiniętych, ale nie tylko tych mierzy się z problemem rosnącego wieku średniego społeczeństwa, a im starsze społeczeństwo tym większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Dodatkowo często poruszany jest temat częściej nawracających infekcji wirusowych oraz problem z antybiotykoodpornością. Te wyzwania mogą generować popyt na usługi medyczne;
 • czystej energii – inwestowanie w spółki, które głównie skupiają się na generowaniu czystej energii, które podlegają ‘przemianie energetycznej’ i ochronie środowiska;
 • blockchain – inwestowanie w spółki, które w swój model działalności angażują rozwiązania oparte na technologii łańcuchu bloków, niekoniecznie stricte powiązane z samymi krypto-walutami.

Portfel zbudowany z części obligacyjnej czyli 30% naszego portfela składa się w 60% z ETF-ów opartych o obligacje bazujące na indeksie inflacji, czyli byłyby to obligacje typu TIPS, w ten sposób częściowo nasz portfel idealnie by pokrywał się z celem portfela chroniącego przed inflacją. Druga część składająca się z 40% zawiera szeroką ekspozycję na globalny rynek obligacji korporacyjnych, tym samym dając nam zdywersyfikowaną ekspozycję na dług w wielu największych firmach.

Skład całego portfela

 • 38,5% ETF na akcje z rynków rozwiniętych, np. ETF na MSCI World index;
 • 17,5% ETF na akcje z rynków wschodzących, np. ETF na MSCI Emerging Markets index;
 • 14% ETF na akcje innowacyjnych sektorów, np. ETF na Innovative Technology, ETF na S&P Global Clean Energy Index, ETF na INDXX Cybersecurity Index, itp.
 • 18 % ETF na obligacje TIPS, np. ETF na Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index
 • 12% ETF na globalny portfel obligacji korporacyjnych, np. ETF na Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Grzegorz Wojtalik

Przykładowy portfel
Grzegorza Wojtalika

MPW

 

Propozycją jest zbudowanie portfela opartego tylko na instrumentach typu akcyjnego (bardziej ryzykowny niż ten, który posiada również obligacje). 

Portfel ETF-ów bardziej bezpiecznych i tych przynajmniej w teorii obarczonych większym ryzykiem z założeniem że 60% portfela stanowią ETF-y z nieco mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

W skład  ETF-ów bezpieczniejszych (60% całego naszego portfela): 1/3 tej części portfela to ETF-y oparte na złocie i srebrze, czyli inwestycja w spółki wydobywcze metali szlachetnych. Metale szlachetne takie jak złoto i srebro uważane są  za bezpieczne oraz antyinflacyjne inwestycje. Obecnie wiele państw mierzy się z bardzo wysokimi poziomami inflacji , dlatego w dłuższej perspektywie metale szlachetne mogą zwiększać swoją wartość. Kolejna 1/3 portfela to ETF-y oparte na ropie i gazie tj. spółki zajmujące się wydobyciem ropy i gazu. Surowce energetyczne takie jak ropa i gaz wykorzystywane są powszechnie w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co czyni je bardzo wartościowymi oraz niezbędnymi w następnych latach. Ostatnia część tego elementu portfela to ETF-y oparte na nieruchomościach – spółki inwestujące w sektorze nieruchomości. Od dłuższego czasu ceny kupna oraz wynajmu nieruchomości nieustannie rosną. Zwiększa się również zapotrzebowanie na nowe mieszkania i domy, dlatego inwestycja w spółki działające w sektorze nieruchomości może przynieść długoterminowe korzyści.

W skład ETF-ów trochę bardziej ryzykownych (40% całego naszego portfela) to w równym udziale ETF-y  oparte o:

 • czystą energię – spółki rozwijające czystą energię
 • medycynę – spółki zajmujące się ochrona zdrowia i wprowadzaniem innowacyjności (np. marihuana lecznicza)
 • wodę – spółki zajmujące się gospodarką wodną (wodociągi, oczyszczalnie wodne, wprowadzanie nowych technologii w tym sektorze)
 • spółki dywidendowe – przedsiębiorstwa, które cześć swoich zysków wypłacają akcjonariuszom w formie dywidendy

ETF-y bardziej ryzykowne wpisują się w trendy jakimi może podążać świat w najbliższych latach i można oczekiwać, że w przyszłości osiągną zyski. Dbanie o środowisko naturalne staje się coraz bardziej popularne, dlatego spółki rozwijające czystą energię oraz zajmujące się gospodarką wodną mogą generować większe przychody. Rozwinięte społeczeństwa mają problemy ze starzejącym się społeczeństwem co będzie skutkowało zwiększaniem wydatków na ochronę zdrowia, co sprawi zwiększeniem cen akcji spółek z sektora medycznego. Natomiast spółki dywidendowe decydują się na wypłatę części swoich ponadprzeciętnych zysków akcjonariuszom w formie dywidendy. W dłuższej perfektywnie inwestycyjnej spółki te mogą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.  

Skład całego portfela

 • 20% ETF na metale szlachetne, np. ETF- y na indeks NYSE Arca Gold BUGS lub Indeks S&P Commodity Producers Gold;
 • 20% na surowce energetyczne, np. ETF-y na indeks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production lub STOXX® Europe 600 Oil & Gas;
 • 20% na sektor nieruchomości, np. ETF-y na Indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed lub Indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe.
 • 10% sektor czystej energii, np. ETF-y na indeksy Solactive Clean Energy lub S&P Global Clean Energy;
 • 10% sektor medyczny, np. ETF-y na indeksy MSCI World Health Care, iSTOXX FactSet Brektrough Healthcare lub Indeks Mecical Cannabis and Wellness Equity;
 • 10% sektor gospodarki wodnej, np. ETF-y na indeksy S&P Global Water lub Solactive Clean Water;
 • 10% spółki dywidendowe, np. ETF-y na indeks FTSE All-World Dividned Yield
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.