Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Inwestycje
jako wyższa forma oszczędzania

Praca generuje bieżące dochody, które pozwalają się utrzymać i odłożyć ich część na przyszłość. Według Słownika Języka Polskiego PWN, oszczędzać to «wydawać mało pieniędzy, żeby móc część odłożyć na jakiś cel». Encyclopaedia Britannica określa oszczędzanie jako «proces odkładania części bieżących dochodów do wykorzystania w przyszłości».

Wielkość zgromadzonych w danym kraju oszczędności zwykle mierzy się względem poziomu dochodu narodowego brutto (PKB). Udział aktywów finansowych brutto gospodarstw domowych w PKB jest zróżnicowany w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i skłonności do oszczędzania.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych, jako iloraz wielkości oszczędności do dochodów rozporządzalnych, ilustruje skłonność do oszczędzania, która jest pochodną poziomu osiąganych przychodów, norm społecznych i postawy wobec konsumpcji.

Średni udział oszczędności (aktywów finansowych brutto) w PKB dla krajów Unii Europejskiej wynosił w 2020 roku 240%, podczas gdy w Polsce tylko 108,8%.

Spośród krajów UE największa skłonność do oszczędzania mierzona stopą oszczędności w okresie 2010-2020 występowała w Niemczech i wynosiła 18,1%, podczas gdy w Polsce zaledwie 3,6%, Średnia dla krajów UE-27 w tym samym okresie wynosiła 12,4%.

W tym kontekście można powiedzieć, że poziom oszczędności i stopa oszczędzania w naszym kraju są relatywnie niskie.

Oprócz wskaźników ilościowych, oszczędzanie i oszczędności, można analizować pod względem jakościowym, odnośnie form oszczędzania i struktury oszczędności.

Według Wielkiej Encyklopedii PWN:

Oszczędności, to nie skonsumowana część dochodów jednostek, gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych lub państwa, ulokowana w instytucjach bankowo- depozytowych, papierach wartościowych, funduszach emerytalnych, inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych, itp., w formie np. gotówki przechowywanej w domu, lokaty bankowej, obligacji, polis ubezpieczeniowych, kruszcu.

W komunikacji potocznej, która kształtuje świadomość większości Polaków, oszczędności zawęża się z reguły do gotówki i lokat bankowych, co jest poniekąd odzwierciedleniem rzeczywistości, gdzie struktura oszczędności Polaków zdominowana jest przez depozyty złotowe i walutowe oraz gotówkę, które wynoszą 52,8%, przy czym gotówka stanowi aż 11,8%.[1] W funduszach emerytalnych Polacy umieścili 8,3% swoich oszczędności i niewiele mniej w funduszach inwestycyjnych, bo 8,2%. Akcje spółek publicznych stanowią 4,5%, Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 2,7% obligacje i bony 2,3%.[2]

Dla porównania w krajach UE gotówka i depozyty bankowe stanowią średnio zaledwie 32,5% aktywów finansowych, a w szeregu krajów rozwiniętych takich jak Szwecja, Dania i Holandia tylko 13,2%, 14,4% oraz 16,1%. Co ciekawe, w niektórych krajach naszego regionu w Estonii i na Węgrzech, ta forma oszczędzania jest także relatywnie mało popularna, bo stanowi odpowiednio 22,2% i 28,3%.

Jak widać na powyższym wykresie oszczędzanie w formie funduszy inwestycyjnych i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie oraz polis ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych dominuje w zdecydowanej większości krajów rozwiniętych.  W Stanach Zjednoczonych obraz jest jeszcze inny, bo co drugi obywatel USA inwestuje bezpośrednio lub pośrednio na rynku giełdowym.

Różne formy oszczędzania są pochodną tradycji, przyzwyczajeń, a także dostępności produktów oszczędnościowych. Rzecz w tym, aby w świecie rzeczywistym odkładana część przychodów nie tylko nie straciła na wartości w warunkach inflacji, ale umiejętnie inwestowana była pomnażana. To wymaga analizy różnych form oszczędzania pod względem maksymalizacji przychodu przy uwzględnieniu czynnika ryzyka.

Na decyzje oszczędnościowe ma wpływ moment i horyzont czasowy, poziom inflacji, wysokość realnych stóp procentowych, przewidywane tempo rozwoju gospodarczego i wzrostu dochodów indywidualnych, dotychczasowy poziom dochodów i konsumpcji, obecny i oczekiwany standard życia.

Oszczędzanie w potocznym znaczeniu polega na odkładaniu nadwyżek finansowych i przechowywaniu ich w bezpieczny sposób. Bony i obligacje skarbowe, lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego charakteryzują się niskim ryzykiem, podobnie jak gotówka, ale również relatywnie niską rentownością. Gotówka w warunkach inflacji, niezależnie od jej poziomu, traci na wartości realnej, bo wraz ze wzrostem cen spada jej siła nabywcza. Trzymając nasze oszczędności w formie depozytów bankowych musimy zwracać uwagę na to jak kształtuje się wysokość oprocentowania w stosunku do inflacji, bo może być tak, jak to ma miejsce w Polsce od kilku lat, że realna stopa dla naszych depozytów jest ujemna (oprocentowanie depozytów jest mniejsze od stopy inflacji) i tracą one na wartości.

Cel inwestowania jest zupełnie odmienny. Oczekiwaniu wysokiej stopy zwrotu, która pozwala pomnażać nasz majątek, towarzyszy akceptacja ryzyka wystąpienia straty. Inwestycje w akcje, fundusze akcyjne, obligacje korporacyjne, niektóre inwestycje w portfele zarządzane, fundusze indeksowe, czy ETF’y mają wyższe ryzyko, ale także perspektywę znacznie wyższych zwrotów niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe.

Według Warrena Buffeta, uznawanego za jednego z najlepszych inwestorów na świecie „Ryzyko powstaje wtedy, gdy się nie wie co się robi”. Ryzyko jest immanentną cechą oszczędzania w wąskim znaczeniu i inwestowania, z tą różnicą, że co do zasady jest ono większe w przypadku inwestowania. Dlatego wiedza na temat inwestycji jest obowiązkowa. W przypadku, gdy nie mamy czasu i ochoty, aby zgłębiać tajniki wiedzy na temat inwestycji, możemy zdać się na profesjonalistów, którzy zarządzają w naszym imieniu powierzonymi pieniędzmi, albo inwestować samodzielnie w określone kategorie aktywów: portfele zarządzane, fundusze indeksowe, czy ETF-y.

Odkładanie w młodym wieku części bieżących dochodów do wykorzystania w przyszłości zwykle nie jest priorytetem, bo chcemy korzystać z życia tu i teraz pełnymi garściami. Niezależnie od tego systematyczne oszczędzanie i mądre inwestowanie powinno stać się częścią naszej codzienności od momentu, kiedy zaczynamy zarabiać, bo to jedyna droga dla zapewnienia wolności finansowej, która jest niezbędna dla szczęśliwego życia.

Prosty i tani dostęp do różnych form oszczędzania i inwestowania, najlepiej w jednym miejscu, ma istotne znaczenie i efektywności zarządzania finansami osobistymi, ochrony i pomnażania majątku.

[1] PFR, Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach; Styczeń 2021

[2] https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/27149/oszczednosci-polakow-na-5-wykresach

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.