Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym są akcje?

Akcje należą do najbardziej popularnych papierów wartościowych. Jeśli posiadamy nadwyżki finansowe, to możemy je zainwestować na bardzo wiele sposobów. Trzeba jednak pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Inwestowanie w akcje spółek można zaliczyć do nieco bardziej ryzykownych przedsięwzięć.

Spis treści

Co to jest akcja?

Akcje to udziałowe papiery wartościowe. Inwestor nabywając akcje staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które je wyemitowało. Głównym prawem jakie zyskuje się kupując akcje, to pewien wpływ na to jak jest przedsiębiorstwo zarządzane. Do innych praw wynikających z akcji należą m.in.:

  • prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach,
  • prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA),
  • prawo głosu na WZA,
  • prawo poboru akcji nowej emisji,
  • prawo do udziału w masie upadłościowej w przypadku likwidacji spółki.

Posiadacz akcji może oczekiwać wysokiej stopy zwrotu związanej z dynamiczną zmianą ich ceny na giełdzie, dodatkowo może zarabiać również na dywidendach wypłacanych przez spółkę z zysków przez nią osiąganych. Akcje mogą emitować jedynie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Akcjami zainteresowani są przede wszystkim doświadczeni inwestorzy, którzy są skłonni ponieść duże ryzyko i w takim samym stopniu liczą się zarówno z zyskiem, jak i stratą.

Zysk z akcji w spółce

Jeśli spółka osiąga zyski, to akcjonariusze na WZA maja prawo podjąć decyzję o tym, czy wypłacą sobie zyski w formie dywidendy, czy pozostawią go w spółce, w celu dalszych inwestycji i rozwoju przedsiębiorstwa. Dywidenda to najpopularniejszy sposób wypłacania zysku przez spółki akcyjne. Jest to wypłata część lub całego zysku osiągniętego w danym roku obrotowym posiadaczom akcji, według ich proporcjonalnych udziałów. Natomiast jeśli akcjonariusze zdecydują o pozostawieniu zysków w spółce, to nadwyżki te często są inwestowane przez firmy, dzięki czemu rośnie cena posiadanych przez akcjonariuszy akcji. Jeśli cena akcji wzrośnie, to inwestorzy mogą zarobić na ich sprzedaży. 

Akcje i ich rodzaje

Akcje imienne lub na okaziciela

Papiery wartościowe imienne są wystawione na konkretną osobę i jej dane figurują w księdze akcyjnej. Własność takich akcji jest przenoszona poprzez fizyczne przekazanie i odnotowanie tego faktu za pomocą specjalnych dokumentów. Akcja imienna nie może być kupowana ani sprzedawana na giełdzie, ponieważ zawiera pewne cechy indywidualne i nie jest ustandaryzowana.

Akcje na okaziciela, jak sama nazwa wskazuje, należą do tego, kto je posiada. Nabywca takich akcji staje się ich właścicielem po przekazaniu pełnej należności za udziały. Tego typu akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Akcje gotówkowe i aportowe

Wyróżnić można również akcje gotówkowe, które wydawane są po przekazaniu przez inwestora gotówki lub zapłacie przelewem. Można je przekazać akcjonariuszowi, już po zapłacie części należności. Takie aktywa mają zawsze status imienny do momentu uiszczenia całej kwoty.

Innym rodzajem akcji, zależnym od sposobu zapłaty, są akcje aportowe. Kupujący może za nie zapłacić w sposób niepieniężny. Należność mogą stanowić aporty, czyli:

  • przedmioty materialne,
  • nieruchomości,
  • wartości niematerialne i prawne.

Takie akcje także pozostają imienne, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przez WZA.

Czym są akcje uprzywilejowane?

Pozostałe różnice między akcjami mogą wynikać z praw jakie dają swoim posiadaczom. Przedsiębiorstwo ma prawo wypuścić pewien typ akcji zwanych uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana w Polsce, co do głosu, może mieć wartość 2 głosów na WZA. Akcje uprzywilejowane mogą posiadać, na przykład, założyciele firmy, jeżeli chcą zachować większy wpływ na przedsiębiorstwo. Uprzywilejowanie może dotyczyć również prawa do dywidendy. Dywidenda nie może wtedy przekraczać 150% wysokości dywidendy, która przysługuje akcji zwykłej.

W przypadku akcji niemej, czyli takiej, z której akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu na WZA, możliwe jest zwiększenie dywidendy większe niż 150% lub przyznanie prawa pierwszeństwa wypłaty dywidendy.

Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć również innych elementów, np. sprawowania kontroli w spółce, prawa wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej czy też prawa weta na WZA (tak zwana złota akcja). Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Na giełdzie można obracać jedynie zwykłymi akcjami (akcje giełdowe). Sprzedaż akcji uprzywilejowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) oznacza utratę przywilejów, gdyż akcje te stają się wtedy akcjami zwykłymi.

Czy trudno jest kupić akcję?

Zakup akcji nie powinien nikomu sprawić większej trudności. Aby kupić akcje na GPW wystarczy założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Dzięki takiemu rachunkowi można dokonywać kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Po wpłacie pieniędzy na rachunek, powinno się zaplanować budżet inwestycji i można zacząć składać zlecenia.

Jak jeszcze można inwestować na giełdzie?

Chociaż obecnie wszystkie czynności można przeprowadzić online, to na pewno przewagę nad biurami maklerskimi mają platformy. Aby kupić akcje na giełdzie wystarczy pobrać aplikację WealthSeed, gdzie oprócz akcji również można inwestować np. w ETF – czyli notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne. Takie nowoczesne rozwiązania są wygodne, a dużą ich zaletą jest bezpieczne zawieranie transakcji.

Wartość a cena akcji

Gdy pada pytanie o wartość akcji, wiele osób ma na myśli cenę, za którą zostały one zakupione. Warto jednak zauważyć, że czym innym jest cena akcji, a czym innym jej wartość. Zanim zostanie się inwestorem i zacznie się kupować papiery wartościowe, to należy zrozumieć istotną różnicę pomiędzy tymi pojęciami. Cena to nic innego, jak ilość pieniędzy, które trzeba przeznaczyć na zakup danego instrumentu finansowego. Jest ona zależna od podaży i popytu i może ulegać zmianom (choć wartość akcji pozostanie niezmieniona). Cena akcji na giełdzie jest upubliczniona, dlatego można ją sprawdzić w każdej chwili. 

Cena nominalna akcji, w momencie ich emisji to wielkość kapitału zakładowego podzielona przez liczbę akcji. Akcje muszą mieć taką samą wartość w następnych emisjach i nie mogą kosztować poniżej jednego grosza.

Sprzedaż akcji po cenie emisyjnej odbywa się na rynku pierwotnym, czyli przez spółkę-emitenta. Cena może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji. Zwykle odbywa się to po cenie wyższej niż wartość nominalna.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja na rynku wtórnym, gdzie istnieje możliwość odsprzedaży i kupna akcji na giełdzie, których ceny mogą znacznie różnić się od cen nominalnych.

Czy inwestowanie w akcje jest ryzykowne?

Akcje należą do grupy ryzykownych instrumentów finansowych. Ogólna sytuacja rynkowa może spowodować, że wartość akcji spadnie. Zawsze należy być przygotowanym na taką ewentualność i pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem.

Innym rodzajem ryzyka związanego z inwestycjami w akcje, jest możliwy spadek wartości danej spółki. Może to być spowodowane błędami w zarządzaniu, wprowadzaniem na rynek nowych produktów lub przejęciem przez inne przedsiębiorstwo. Samodzielne inwestycje w akcje wymagają dużej wiedzy i rozeznania w rynku. Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest zdobywanie dodatkowej wiedzy o inwestowaniu oraz śledzenie informacji o interesujących spółkach, które napływają z rynku. Warto w tym celu posiłkować się serwisami domów maklerskich i prognozami analityków rynku. Dobrze jest również śledzić sytuację w danej branży, co umożliwia przewidywanie jak będą zachowywać się akcje przedsiębiorstw. Aby płynnie poruszać się w tematyce, potrzeba nieco czasu i doświadczenia.

Można również szukać platform internetowych. WealthSeed, która jest jedną z nich, to miejsce, gdzie można nie tylko inwestować w akcje, ale również zawierać bezpieczne transakcje kryptowalutowe czy inwestować w fundusze ETF. Takie rozwiązania mają przyszłość i warto już teraz sprawdzić, jak działają!

Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.