Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym jest i jak działa fundusz Inwestycyjny?

Nie masz pieniędzy – nie masz problemu, można tak powiedzieć, ale większość z nas wolałaby mierzyć się z problemami typu – jak skutecznie pomnożyć posiadane fundusze?

Możliwości jest wiele, a wszystko zależy, z jednej strony od posiadanego kapitału, a z drugiej, od oczekiwanego efektu, który chcemy osiągnąć. Istotny jest również czasowy horyzont naszej inwestycji.

Dla części osób, którym zależy przede wszystkim na ochronie oszczędności i nie są skłonni podejmować ryzyka, wystarczą może lokaty bankowe lub konta oszczędnościowe, ale przy obecnej inflacji oferta banków i obligacji skarbowych nie daje szans na zachowanie wartości kapitału.

Akceptujący większe ryzyko ruszą na zakupy akcji, kryptowalut czy instrumentów pochodnych. Jeszcze inni ulokują środki w złocie lub nieruchomościach. Dla każdego coś miłego.

A dla wszystkich, którym samodzielne inwestowanie, bez względu na przyczynę, nie do końca odpowiada, powstały fundusze inwestycyjne i o nich szerzej poniżej.

co to fundusz inwestycyjny

Spis treści

Definicja ustawowa

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, w art. 3 definiuje fundusz inwestycyjny jako „osobę prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”. Tłumacząc z „polskiego na nasze” – fundusz inwestycyjny jest to rodzaj instytucji, która pieniądze zebrane od klientów lokuje w instrumenty finansowe, na wspólny rachunek uczestników funduszu.

Kto może być uczestnikiem funduszu?

W zasadzie nie ma ograniczeń co to tego kto może być uczestnikiem. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, spółki, gminy, miasta, stowarzyszenia itp.), jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Również kryterium dochodowe nie jest elementem blokującym dostęp do tej formy inwestowania, aby zostać uczestnikiem funduszy otwartych zwykle wystarczy kilkaset złotych.

Co ciekawe, fundusz inwestycyjny można założyć nawet nowonarodzonemu dziecku, np. jako forma zbierania środków na start w dorosłe życie (zarówno jednorazowo, jak i systematycznie).

Rodzaje funduszy Inwestycyjnych

Fundusze podzielić można według kilku kryteriów, z których dwa najważniejsze to:

  • kryterium formy uczestnictwa,
  • kryterium związane ze sposobem lokowania środków klientów.

Ze względu na formę uczestnictwa, można wyróżnić:

  • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) – najpopularniejsza forma uczestnictwa, z racji mało wymagających kryteriów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
  • Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) – funkcjonują na podobnych zasadach jak FIO, przy czym, można zastosować wobec nich wyjątki umożliwiające większą elastyczność;
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – w odróżnieniu od funduszy otwartych, emitują ograniczoną liczbę certyfikatów, a zwiększenie ilości odbywa się poprzez nową emisję.

Ze względu na kryterium sposobu lokowania środków, można wyróżnić:

  • fundusze akcyjne – inwestują w akcje i inne instrumenty udziałowe;
  • fundusze mieszane – inwestują zarówno w akcje, jak i papiery dłużne, w różnych proporcjach;
  • fundusze absolutnej stopy zwrotu – inwestują w różne instrumenty, a ich celem jest wypracowanie zysku w różnych warunkach rynkowych;
  • fundusze dłużne – inwestują oraz aktywnie zarządzają dłużnymi papierami wartościowymi (obligacje i bony skarbowe, obligacje korporacyjne, listy zastawne, obligacje municypalne itp.);
  • fundusze pozostałe – inwestujące głównie w inne, wyżej niewymienione aktywa.

Szczegółowe zasady inwestowania powierzonych przez klientów środków zawiera każdorazowo statut funduszu inwestycyjnego, który jest wiążącym, podstawowym dla każdego funduszu dokumentem, a jego obowiązkowa zawartość jest ściśle uregulowana prawnie, we wspomnianej na początku Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania środków w imieniu i na rachunek uczestników funduszu, zgodnie z określoną w statucie polityką inwestycyjną. Sposób i wymagania prawne umożliwiające utworzenie funduszu inwestycyjnego są uregulowane ustawowo, gwarantując niejako bezpieczeństwo lokowania środków przez klientów, poprzez fundusze inwestycyjne.

Innymi słowy, wpłaty od klientów inwestowane są przez posiadające stosowne uprawnienia osoby, które zatrudnione są przez zarządzające funduszem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Większa pula środków do dyspozycji funduszu to z jednej strony możliwość właściwej dywersyfikacji portfela i dostęp do instrumentów, które z drugiej strony, nie byłyby w zasięgu indywidualnego inwestora. Gorsza strona tego medalu to fakt, iż zwykle nie ma możliwości błyskawicznego rozpoczęcia albo zakończenia inwestycji. Tym ważniejszy jest właściwy dobór instrumentów do portfela, zapewniający oczekiwane, zarówno przez klientów, jak i zarządzających funduszem, rezultaty. Fakt, iż zarządzanie inwestycjami funduszu powierzono specjalistom, nie oznacza oczywiście gwarancji osiągnięcia zysku, gdyż fundusz podlega takim samym regułom rynkowym, jak każdy z jego innych uczestników.

Dlatego zawsze warto, a nawet trzeba weryfikować publikowane wyniki funduszu i w razie konieczności korygować własne decyzje inwestycyjne np. zmieniając fundusz na inny lub konwertując jednostki z funduszy bezpiecznych, na bardziej ryzykowne, a tym samym podatne na wahania koniunktury lub odwrotnie – zależnie od własnych preferencji i akceptacji ryzyka. Jednak zawsze należy brać pod uwagę fakt, iż opieramy się w naszych analizach wyników funduszy na danych historycznych, które mogą, ale nie muszą powtórzyć się w przyszłości.

Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.