Najbardziej popularny ETF na platformie WealthSeed: Vanguard Life Strategy

Rozwój rynku finansowego sprawia, że różnorodność produktów inwestycyjnych oferowanych przez instytucje finansowe wzrasta. Wśród szerokiej gamy instrumentów finansowych coraz większą popularność zdobywają produkty typu „life-strategy”, które dzięki swojej konstrukcji pozwalają klientom na osiągnięcie zakładanych celów inwestycyjnych. Bez wątpienia ETF-y typu „life strategy”, albo dokładniej „multi-asset” to interesująca propozycja do inwestowania naszych oszczędności.

Od początku na platformie WealthSeed ETFy typu multi-asset są jednymi z najczęściej wybieranych inwestycji. W szczególności, od kilku miesięcy najpopularniejszym instrumentem pod względem wartości zainwestowanych aktywów klientów WealthSeed jest Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF.  Dlatego w mniejszym reporcie dokładnie opiszemy produkty firmy Vanguard z rodziny „Life Strategy”: w jaki sposób działają, dla kogo są przeznaczone, jaka jest oferta tych produktów, jakimi wynikami się charakteryzują i jak wybrać produkt dla siebie. Zaczynamy!

Spis treści

Wprowadzenie do Vanguard

Prezentując rozwiązania „life-strategy”, proponowane przez Vanguard, warto zaprezentować krótki rys historyczny wpisujący się świetnie w charakterystykę takiego produktu. Vanguard wywodzi swoje korzenie z funduszu inwestycyjnego Wellington Fund, uruchomionego już w roku 1929. Fundusz ten, mimo powstania w okresie niesprzyjających warunków rynkowych, w czasie Wielkiego Kryzysu, świetnie prosperował. Od początku funkcjonowania, głównym założeniem funduszu był konserwatyzm. Dziś Vanguard Wellington Fund jest najstarszym funduszem zrównoważonym w branży. Podstawy filozofii inwestycyjnej funduszu stały się bazą do stworzenia w 1975 r. start-up’u o nazwie Vanguard. Od początku istnienia głównymi elementami stanowiącymi rdzeń działalności stały się: równowaga, dywersyfikacja, dyscyplina i długoterminowy horyzont inwestycyjny. Dzięki trwaniu przy swoich zasadach, firma zarządzająca aktywami stworzona przez Johna C. Bogle dynamicznie się rozwijała. Vanguard może pochwalić się m.in. stworzeniem jednego z pierwszych funduszy pasywnych na świecie.

Obecnie Vanguard należy do grupy największych globalnych firm zarządzających aktywami. Według Thinking Ahead Institute, w 2021 r. wartość zarządzanych aktywów przez Vanguard Group przekroczyła poziom 8 bln dolarów, co pozwoliło firmie uplasować się na drugim miejscu tuż za BlackRock (powyżej 10 bln dolarów). Na kolejnych miejscach znaleźli się inni globalni potentaci tj.:  Fidelity Investments i State Street Global, jednak wartość środków pod ich zarządzaniem była o ok. 50% niższa niż w przypadku Vanguard Group. Vanguard wierny jest swojej tradycji i głównym zasadom przyświecającym filozofii inwestycyjnej, o czym świadczy wprowadzenie do oferty rozwiązań „life-strategy”, które doskonale wpisują się w pojęcia równowagi, dywersyfikacji, dyscypliny i długoterminowego horyzontu inwestycyjnego.

Strategie multi-asset

Strategie inwestycyjne multi-asset, jak sama nazwa wskazuje, opierają się na różnych klasach aktywów. Strategie te stanowią kombinację gotówki, akcji, obligacji, a także innych alternatywnych klas aktywów (nieruchomości, surowce). Głównym założeniem tej grupy instrumentów jest dywersyfikacja. Inwestycja uwzględniająca wiele klas aktywów pozwala na ograniczenie zmienności i redukcję ryzyka portfela. Szerokie możliwości inwestycyjne zapewniają dużą elastyczność działania i pozwalają na dostosowanie się do otoczenia rynkowego.

Strategie inwestycyjne funduszy multi-asset są tak zaprojektowane, by odpowiadać potrzebom klienta i jego skłonności do akceptacji ryzyka. W przypadku osób charakteryzujących się wysoką awersją do ryzyka, rozwiązanie dostosowane do oczekiwań klienta będzie opierać się w głównej mierze na instrumentach bezpiecznych (obligacje). Natomiast, dla inwestorów cechujących się wyższą skłonnością do ryzyka przygotowane zostały produkty, w których strukturze dominują klasy aktywów ryzykownych (akcje). Oprócz skłonności do ryzyka warto również wspomnieć o dwóch innych czynnikach istotnych przy wyborze produktu typu „life-strategy”. Inwestor, decydując się na wybór określonego produktu, powinien zdefiniować swój cel oraz horyzont inwestycyjny. Spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie, co najlepiej pokazują rozwiązania proponowane przez Vanguard.

Więcej o ETF-ach i strategiach typu Multi-Asset przeczytacie w oddzielnym artykule szefa zespołu operacji i rozliczeń WealthSeed Tomka Krajewskiego.

4 ETFy Life Strategy od Vanguard

Vanguard oferuje kilka różnych ETF-ów typu multi-asset pod wspólną nazwą „Life Strategy”, które są dostępne na platformie WealthSeed. Poniższa tabela przedstawia 4 ETF-y typu „life-strategy” dostępne w dwóch wersjach: akumulacyjnej i dystrybucyjnej.

T.1 Fundusze Life Strategy Vanguard’a dostępne na platformie WealhSeed.

ETF ISIN Link do strony
WealthSeed
Link do strony
Vanguard
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF
IE00BMVB5R75
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5S82
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
IE00BMVB5P51
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5Q68
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating
IE00BMVB5M21
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5N38
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating
IE00BMVB5K07
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5L14
(jednostka dystrybucyjna)

Źródło: WealthSeed, Vanguard

ETF-y Vanguard LifeStrategy typu akumulacyjnego, środki z tytułu dywidend z akcji, a także płatności kuponowych z obligacji ponownie reinwestują w dany ETF, nie wypłacając ich inwestorowi. W przypadku jednostek dystrybucyjnych, sytuacja przedstawia się przeciwnie, a inwestor otrzymuje dodatkowe płatności w cyklu półrocznym.

Grupa produktów Vanguard LifeStrategy w głównej mierze skierowana jest w stronę klienta z długoterminową perspektywą inwestycyjną. ETF-y Vanguard LifeStrategy mogą być wykorzystywane przez osoby, których celem jest zgromadzenie środków na emeryturę, duży zakup (dom, mieszkanie, samochód), przyszłość dzieci. W zależności od poziomu ryzyka i celu inwestycyjnego, inwestor ma możliwość wyboru produktu dostosowanego do jego potrzeb. Niezwykle cennym elementem jest zapewnienie przez Vanguard rebalancingu (cykliczne przywracanie alokacji modelowej i zakładanego udziału akcji oraz obligacji), co dla inwestora nieposiadającego wystarczającej wiedzy i czasu jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Rozwiązania proponowane przez Vanguard charakteryzują się relatywnie niskim poziomem kosztów. Opłaty bieżące niezależnie od wybranej opcji kształtują się na poziomie 0.25%. W zamian za to, inwestor otrzymuje strategię dostosowaną do celu, poziomu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego.

Co jest w środku?

Rozwiązania Vanguard LifeStrategy zbudowane są w oparciu o ETF-y. Struktura produktu na dzień 30.09.2022 r. składała się z 14 ETF-ów, z których 8 stanowiły instrumenty akcyjne, a 6 rozwiązania dłużne. W zależności od rodzaju strategii, liczba wykorzystywanych ETF-ów waha się od 9 (Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF) do 14 (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF). Alokacja wszystkich portfeli zbliżona jest do struktury modelowej. Odchylenia udziału akcji/obligacji w ETF-ie oscylują wokół 1%, co jest potwierdzeniem faktu, że jednym z elementów polityki inwestycyjnej Vanguard jest rebalancing.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF to produkt przeznaczony dla osób, które planują inwestować w długim horyzoncie czasowym, a jednocześnie cechujących się wysokim poziomem skłonności do ryzyka. Przedstawiany ETF cechuje się przeważającą ekspozycją na rynki akcyjne, co przy potencjalnie większym zysku wiąże się również z podwyższonym poziomem ryzyka. Ekspozycja na rynek akcyjny na dzień 30.09.2022 r. kształtowała się na poziomie 78.98%. Natomiast udział instrumentów dłużnych nieznacznie przekraczał poziom 21%.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF to rozwiązanie skierowane do osób o nieco mniejszej skłonności do ryzyka. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla grupy, która przedkłada długoterminowy wzrost nad bieżące dochody, a jednocześnie akceptuje zwiększoną zmienność i dużą ekspozycję na rynki akcyjne. Modelowa struktura portfela zakłada 60% udział akcji i 40% udział instrumentów dłużnych. Na koniec III kwartału br. instrumenty udziałowe stanowiły 58.94%. 

Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF to ETF dla osób dla których bezpieczeństwo środków i bieżący dochód są cenniejsze niż długoterminowy wzrost. Produkt charakteryzuje się zbilansowanym udziałem akcji i obligacji, z nieznacznym przeważeniem aktywów mniej ryzykownych. W stosunku do rozwiązań, w których dominują instrumenty udziałowe, zmienność jest mniejsza, jednak 40% ekspozycja na rynek akcyjny wiążę się z koniecznością akceptacji pewnego poziomu ryzyka. W strukturze portfela na dzień 30.09.2022 r. znajduje się niespełna 61% obligacji.

Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF to produkt dla osób z najkrótszą perspektywą inwestycyjną. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla grupy przedkładającej bezpieczeństwo i bieżący dochód nad długoterminowy wzrost. Ograniczony potencjał wzrostu wiąże się z mniejszą ekspozycją na rynek akcyjny. Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF powinien być wybierany przede wszystkim przez osoby, które wyróżnia wysoki poziom awersji do ryzyka. Dominujący udział w strukturze portfela inwestycyjnego mają instrumenty dłużne, stanowiące 80.80% funduszu.

Środki zgromadzone w 4 funduszach Vanguard LifeStrategy wynoszą aktualnie 563.60 mln euro.

T.2 Fundusze Life Strategy Vanguard’a: modelowe oraz faktyczne alokacje aktywów pomiędzy akcjami a obligacjami.

ETF
ISIN
Alokacja modelowa
Alokacja faktyczna
(na 30.09.2022)
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF
IE00BMVB5R75 (jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5S82
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
IE00BMVB5P51
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5Q68
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating
IE00BMVB5M21
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5N38
(jednostka dystrybucyjna)
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating
IE00BMVB5K07
(jednostka akumulacyjna)
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing
IE00BMVB5L14
(jednostka dystrybucyjna)

Źródło: WealthSeed, Vanguard

Dywersyfikacja to kolejny element będący fundamentem rozwiązań Vanguard LifeStrategy. Analizując skład portfela Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF, można wysnuć wniosek, że struktura jest mocno zróżnicowana. Strategia ta pozwala inwestorowi za pomocą jednego funduszu, uzyskać ekspozycję na rynki akcyjne w USA, Europie, Azji, czy też obligacje rządowe i korporacyjne. Rozkładając strukturę części akcyjnej Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF na czynniki pierwsze można zauważyć, że głównymi składnikami portfela są trzy ETFy: Vanguard FTSE All-World (19.05%), Vanguard FTSE Developed World (18.95%) i Vanguard FTSE North America (18.90%). Rozwiązania te same w sobie są silnie zdywersyfikowane, co redukuje ryzyko całego portfela. Uzupełnieniem części akcyjnej są rozwiązania mocniej skoncentrowane na poszczególnych rynkach, jednak ich udział w portfelu nie jest tak znaczący. Spośród tych rozwiązań największą wagę ma ETF wyeksponowany na rynki wschodzące (Vanguard FTSE Emerging Markets), którego udział wynosi 6,35%. Następne w kolejności są odpowiednio Vanguard FTSE Developed Europe (6.04%), Vanguard S&P 500 (5.38%), Vanguard FTSE Japan (2.47%) i Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (1.84%). Struktura portfela akcyjnego w dużej mierze zbliżona jest do udziału poszczególnych rynków w benchmarku globalnym. Największy udział w portfelu stanowi rynek amerykański, którego udział nieznacznie przekracza 57%. W przypadku pozostałych krajów, udziały są jednocyfrowe, a wśród najważniejszych rynków należy wymienić Japonię (6.81%), Wielką Brytanię (3.78%) czy też Francję (3.28%).

T.3 Fundusze Life Strategy Vanguard’a: analityka portfela na przykładzie Vanguard LifeStrategy 80% Equity.

ETF

ISIN

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF

IE00BMVB5R75
(jednostka akumulacyjna)

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing

IE00BMVB5S82
(jednostka dystrybucyjna)

Skład portfela według pozycji (na 30.09.2022)

Skład części akcyjnej według krajów (na 30.09.2022)

Skład części obligacyjnej według krajów (na 30.09.2022)

Podział części obligacyjnej według emitentów (na 30.09.2022)

Podział części obligacyjnej według ratingu kredytowego emitentów (na 30.09.2022)

Źródło: WealthSeed, Vanguard

W przypadku strategii Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF najważniejszym elementem części dłużnej portfela jest ETF Vanguard Global Aggregate Bond (20.16%), posiadający ekspozycję na różne segmenty rynku obligacji. Udział pozostałych rozwiązań dłużnych jest marginalny. Przedstawia się on następująco: Vanguard USD Corporate Bond (0.27%), Vanguard USD Treasury Bond (0.26%), Vanguard EUR Eurozone Governemnt Bond (0.23%), Vanguard EUR Corporate Bond (0.07%), Vanguard U.K. Gilt (0.02%). Biorąc pod uwagę ekspozycję geograficzną, najważniejszym elementem struktury są obligacje amerykańskie, których udział wynosi ok. 47%. Pozostała część portfela obligacji jest silnie zdywersyfikowana, a udział pojedynczego rynku nie przekracza 10%. W części dłużnej portfela znajdują się obligacje podmiotów o wysokiej wiarygodności, o czym świadczy ponad 45% udział papierów dłużnych o ratingu AAA, 14% udział obligacji o ratingu Aa2 i 21% udział obligacji o ratingu A2. Niespełna 18% stanowią obligacje o ratingu Baa2. Vanguard w swoim portfelu kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo portfela, o czym świadczy rating inwestycyjny papierów dłużnych. W innych strategiach Vanguard LifeStrategy (z większym udziałem obligacji) część dłużna jest bardziej zdywersyfikowana, czego odzwierciedleniem jest większy udział ETF-ów skoncentrowanych regionalnie i rodzajowo, wyeksponowanych na amerykańskie, europejskie obligacje korporacyjne czy też obligacje rządowe.   

Wyniki historyczne

Rozwiązanie Vanguard LifeStrategy nie może pochwalić się zbyt długą historią. Jednostki akumulacyjne i dystrybucyjne w euro zostały wprowadzone do obrotu raptem niespełna 2 lata temu, tj. na początku grudnia 2020 r.  W związku z tym historia ich wyników jest krótka.

W.1 Wartość jednostek ETF-ów 80% Equity LifeStrategy Vanguard’a w EUR (jednostki akumulacyjne i dystrybucyjne).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

W przypadku funduszu Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF wyniki w pierwszej fazie po uruchomieniu rozwiązania okazały się bardzo dobre. Świetna koniunktura na rynkach akcji w 2021 r. przełożyła się na ponad 20% wzrost wartości jednostek ETF. Wraz z pogorszeniem sentymentu na rynkach globalnych pod koniec 2021 r. można zaobserwować istotny wzrost zmienności notowań, a także zredukowanie znacznej części wcześniejszych wzrostów. Jednak biorąc pod uwagę długi horyzont inwestycyjny tego rozwiązania, wyciąganie wniosków z tak krótkiej historii może być mylące. Ewidentnie widać różnicę w notowaniach między jednostką akumulacyjną a dystrybucyjną, gdyż jak już wcześniej wspomniano, w pierwszym przypadku dochody są reinwestowane, a w przypadku jednostki dystrybucyjnej wypłacane inwestorom. 

W.2 Wartość jednostek ETF-ów 80%, 60%, 40% i 20% Equity LifeStrategy Vanguard’a w EUR (jednostki akumulacyjne).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Zdecydowanie najkorzystniej spośród 4 dostępnych rozwiązań wypada ETF z największą ekspozycją na rynek akcyjny (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF). Stopa zwrotu od momentu uruchomienia tego rozwiązania wynosi 8.65%. Zdecydowanie gorzej na tym tle wypadają rozwiązania charakteryzujące się większym udziałem części dłużnej. W przypadku ETF-a Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF stopa zwrotu jest niemal neutralna i wynosi 0.72%. Natomiast rozwiązania, w których dominują obligacje osiągnęły ujemne stopy zwrotu. Wartość jednostek Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF znajduje się w trendzie spadkowym i na dzień przeprowadzenia analizy stopa zwrotu przekroczyła poziom dwucyfrowy i wyniosła -13.94%. Vanguard LifeStrategy z 60% udziałem obligacji osiągnął stopę zwrotu na poziomie -6.70%. Gorszy wynik rozwiązań skupionych na rynku obligacji to przede wszystkim efekt bessy na rynku instrumentów dłużnych. Z czego natomiast wynika dobre zachowanie się części akcyjnej portfela?

W.3 LifeStrategy 80% Equity Vanguard’a w porównaniu z innymi akcyjnymi ETF-ami (Vanguard w EUR, pozostałe ETF-y w USD).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF od początku istnienia charakteryzuje się wynikiem przewyższającym stopy zwrotu dla jednostek iShares dla indeksów giełdowych w USA, Polsce i na rynkach wschodzących w USD. Różnice w odniesieniu do rynków wschodzących i Polski na przestrzeni niespełna 2 lat osiągnęły ponad 30 punktów procentowych. Nadwyżka w stosunku do rynku amerykańskiego nie jest tak znacząca. Ponadprzeciętne zachowanie się Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS to efekt wpływu ryzyka walutowego na wyniki funduszu. Biorąc pod uwagę strukturę portfela w części akcyjnej można zauważyć, że uwzględnione w strukturze ETF-y nie mają zabezpieczonego ryzyka walutowego (poza instrumentami, dla których walutą bazową jest EUR). W tym miejscu tkwi przyczyna sukcesu Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF. Siła amerykańskiego dolara w ostatnich miesiącach pozwoliła w dużej mierze zrekompensować negatywne trendy na rynkach akcyjnych.

W.4 LifeStrategy 80% Equity Vanguard’a w porównaniu z innymi akcyjnymi ETF-ami (wszystkie rozwiązania w EUR).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Przedstawienie zachowania się Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF na tle jednostek ETF wyrażonych w euro, a odzwierciedlających notowania indeksów nie wypada już tak „kolorowo” dla rozwiązania „life-strategy”. Stopy zwrotu Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (8.65%) plasują się w środku stawki między najsilniejszym rynkiem amerykańskim (24.67%), a zdecydowanie słabszymi rynkami wschodzącymi (-11.38%) i Polską (-13.40%).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, inwestorzy muszą mieć świadomość istnienia ryzyka walutowego w przypadku Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF. Element ten w przypadku dużych wahań na rynku walutowym może być jednym z głównych czynników oddziałujących na wynik. Struktura portfela w części dłużnej posiada w całości zabezpieczone ryzyko walutowe, natomiast odkryta ekspozycja w przypadku części akcyjnej jest znacząca. Dlatego, w Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF element ryzyka walutowego dla całego portfela może być znaczący, natomiast dla Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF czynnik ten nie powinien odgrywać aż tak dużej roli.

Podsumowanie

Produkty typu „life-strategy” na dobre zadomowiły się na globalnych rynkach finansowych. W warunkach dużej dynamiki życia codziennego możliwość korzystania z modelowo konstruowanych strategii i relatywnie prosta konstrukcja produktu pozwala zaoszczędzić czas i realizować zamierzone cele. Rozwiązania skierowane są do inwestorów długoterminowych, którzy cenią dywersyfikację, posiadają określony cel inwestycyjny, a także są w stanie określić swoje nastawienie do ryzyka. Vanguard w swojej gamie produktów posiada rozwiązania spełniające wyżej wymienione przesłanki, a każdy w zależności od swoich preferencji powinien znaleźć ETF odpowiadający potrzebom. Rozwiązania oferowane przez drugą największą firmę globalną zarządzającą aktywami mogą stanowić bazę dla inwestora doceniającego zalety pasywnego inwestowania, a także preferującego globalną dywersyfikację i nastawienie na osiąganie długoterminowych celów inwestycyjnych.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Piotr Langner
Piotr Langner

Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Z rynkiem kapitałowym związany od 2012 r., szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, rynkiem funduszy inwestycyjnych, metalami przemysłowymi.

Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.