Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Wszystko co musisz wiedzieć
o dywidendzie

Jeśli jesteś akcjonariuszem spółki giełdowej, to posiadasz pewne prawa z tego wynikające. Jednym z nich jest prawo do udziału w zysku, czyli nic innego jak prawo do otrzymania dywidendy.  Co ważne, nie każda spółka, która wygenerowała zysk wypłaci nam dywidendę. Więcej informacji na temat tego wydarzenia korporacyjnego i od czego zależy ta wypłata, znajdziesz w poniższym artykule.

Większość inwestorów inwestuje w akcje głównie z myślą o sprzedaży po wzroście ich ceny, w ten sposób otrzymując zysk kapitałowy. Jednak dla wielu inwestorów, zwłaszcza tych budujących długoterminowe portfele, równie ważny jest zysk generowany z wypłat dywidend. Mogą one stanowić solidny zastrzyk dodatkowej gotówki, którą można przeznaczyć na dalsze inwestycje lub inne, prywatne potrzeby.

Spis treści

Co to jest dywidenda?

Jest to cześć zysku przedsiębiorstwa, która jego właścicielom może być wypłacona w różnej formie, choć najpopularniejszą formą jest wypłata w formie gotówkowej. Może się zdarzyć, iż jako akcjonariusze będziemy mieli możliwość wyboru otrzymania dywidendy na przykład w formie akcji.

Kto wypłaca dywidendę?

Dywidendę mogą wypłacać spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne.  Inwestując na giełdzie nabywamy akcje firm, które są spółami akcyjnymi, w związku z czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby otrzymać dywidendę musimy być właścicielami akcji na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Czy każda spółka wypłaca dywidendę?

Dywidenda, czyli wypłata udziału w zysku, jak sama nazwa wskazuje wynika z zysku wygenerowanego przed dany podmiot, więc pierwszym warunkiem wypłaty jest pojawienie się zysku w spółce. Co istotne, dywidenda nie musi być wypłacona jedynie z zysku za rok poprzedni, może ona również pochodzić z:

  • niepodzielnych zysków z lat poprzednich,
  • kapitału zapasowego, o ile powstał z zysku spółki,
  • kapitałów rezerwowych, o ile powstały z zysku spółki.

W związku z powyższym, nie każda spółka, która wypracowuje zysk, wypłaci dywidendę, a to czy zostanie ona wypłacona jest zależne od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Na WZA może zostać podjęta decyzja o przeznaczeniu zysku na wypłacenie udziału w nim akcjonariuszom lub np. na przekazanie go na kapitał zapasowy bądź rezerwowy. Wszystko zależy od celów firmy. Jeśli firma jest na etapie rozwoju i z wygenerowanego zysku przeznaczonego na inwestycje ma możliwość dać większe korzyści akcjonariuszom, to z pewnością akcjonariusze widząc możliwości rozwoju firmy wybiorą takie przeznaczenie wygenerowanego zysku, które w dłuższym terminie da im większą korzyść. Oczywiście nie zawsze interes spółki jest zgodny z interesem właścicieli firmy, dlatego też decyzja o przeznaczeniu zysku podlega pod głosowanie na walnym zgromadzeniu i musi być przyjęta zwykłą większością głosów.

Jak policzyć wartość dywidendy?

Wysokość dywidendy i warunki jej wypłaty zależą od zarobku spółki oraz ograniczeń prawnych. W przypadku spółki akcyjnej, kwota dywidendy dla akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, który może zostać powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. Kwota ta może ulec obniżeniu o niepokryte straty, a także akcje własne oraz kwoty, które decyzją zostaną przeniesione na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Jak wyżej opisano, decyzję w tej kwestii podejmują akcjonariusze na WZA. Tak więc wartość dywidendy może wynikać z kilku czynników i może być podjęta decyzja
o tylko częściowym przeznaczeniu zysku na wypłatę. Tak naprawdę sytuacja, w której spółka 100% osiągniętego zysku przeznacza na wypłatę dywidendy nie jest częstym scenariuszem, zwykle ma to miejsce w przypadku spółek, które są już na takim etapie, na którym nie widzą korzyści z przeznaczania zysku pod inwestycje i rozwój firmy.

Jak już poznamy decyzję WZA co do podziału zysku, możemy oszacować wartość wypłaconej kwoty ze spółki, a dzieląc ją przez ilość wyemitowanych akcji na dzień ustalenia prawa do dywidendy jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje.

Dla przykładu załóżmy, że WZA postanowiło przeznaczyć część wypracowanego zysku w kwocie 15.000.000 zł na wypłatę dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę ma wyemitowanych 10 000 000 sztuk akcji, w związku z czym wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,50 zł. W takim scenariuszu każdy kto posiadał akcje na dzień ustalenia prawa do dywidendy otrzyma wartość wypłaconej dywidendy adekwatną do ilości posiadanych przez niego akcji, jeśli wynika to z przepisów prawa, pomniejszoną o podatek pobierany u źródła.

Co to jest podatek u źródła?

W przypadku dywidend wypłacanych w formie pieniężnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatek zostanie pobrany w danym kraju emitenta. Za pobranie podatku zwykle odpowiada instytucja finansowa, która prowadzi dla nas rachunek inwestycyjny, jednakże w przypadku zagranicznych instrumentów finansowych, które mogą być przechowywane w innych instytucjach niż ta, w której mamy rachunek, pobór podatku zwykle zostanie dokonany w tych instytucjach trzecich. Wysokość pobranego podatku wynika z przepisów danego kraju, jednak pamiętajmy, że obowiązują nas stawki zgodne z krajem naszej rezydencji więc jeśli przykładowo otrzymamy dywidendę opodatkowaną niższą stawką, niż ta wynikająca z obowiązujących u nas przepisów prawa, powinniśmy sami z fiskusem rozliczyć brakującą wartość. Natomiast mamy również prawo ubiegać się o preferencyjną stawkę, jeśli takowa wynika z naszej rezydencji. Dla przykładu, mając status rezydenta w kraju, w którym wartość podatku od dywidend jest niższa niż w kraju emitenta wówczas możemy złożyć certyfikat rezydencji potwierdzający stosowanie niższej stawki. To czy dany certyfikat będzie obowiązywać dla wszystkich naszych inwestycji, czy też tylko dla części, zależy od działalności instytucji, w której prowadzimy rachunek. W polskich przepisach podatkowych polskie firmy inwestycyjne muszą stosować certyfikat rezydencji w przypadku, w którym to one, jako podmiot, są odpowiedzialne za pobór podatku u źródła, Tak więc w większości przypadków będzie to dotyczyło instrumentów notowanych na polskiej giełdzie papierów wartościowych.

Czym jest dzień ustalenia prawa?

Dzień ustalenia prawa do dywidendy, zgodnie z przepisem kodeksu spółek handlowych, jest dniem, w którym ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłaconej dywidendy. Dla spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, dzień ten określa uchwała WZA i zgodnie z przepisami musi on przypadać nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Kiedy trzeba kupić akcje,
aby otrzymać dywidendę?

Jeśli chcemy posiadać prawo do dywidendy, musimy być akcjonariuszem spółki nie później niż w dniu ustalenia praw do jej otrzymania. Warto pamiętać, że na większości rynków dzień rozliczenia akcji przypada na drugi dzień roboczy od dnia ich nabycia, w związku z czym, jeśli dzień prawa do dywidendy przypada na koniec dnia dzisiejszego, to aby ją otrzymać, powinniśmy nabyć akcje 2 sesje giełdowe wcześniej. Specyfika przydzielania praw jest uzależniona od zasad i przepisów w danym kraju emitenta.

Czym jest dzień wypłaty dywidendy?

Dzień, w którym powinniśmy otrzymać dywidendę na swój rachunek inwestycyjny, nazywamy dniem wypłaty dywidendy, jednakże w niektórych przypadkach np. wypłat dywidend od zagranicznych emitentów, środki na rachunku mogą zostać zaksięgowane później. Wynika to choćby z procesu przekazania środków w różnych walutach pomiędzy różnymi instytucjami.

Prawo wyboru

Zdarza się, że jako akcjonariusze mamy możliwość wyboru formy wypłaty dywidendy. W przypadku spółek publicznych, powinien być to wybór pomiędzy formą gotówkową, a formą akcyjną. Zanim jednak podejmiemy decyzje jako akcjonariusze, powinniśmy otrzymać informacje o możliwym wyborze oraz jego warunkach i zgodnie z naszą decyzją, w dniu wypłaty otrzymamy dywidendę w formie w jakiej wybraliśmy.

Czasami spółki również wypłacają dywidendę w formie podniesienia nominalnej wartości akcji, jednakże jest to rzadka praktyka rynkowa.

Dlaczego wartość dywidendy
jest odcinana od ceny akcji?

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy spółka decyduje się na wypłatę dywidendy, to jej wartość przypadająca na jedną akcje będzie odcięta od ceny akcji tej spółki. Wynika to z tego, że skoro spółka zdecydowała się podzielić zyskiem, to tych środków pieniężnych w spółce już nie ma, więc wartość akcji musi być pomniejszona o te aktywa spółki. Co istotne, cena akcji jest pomniejszana w dniu, w którym nabycie akcji na giełdzie już nie daje nam prawa do dywidendy. Najprościej będzie to wytłumaczyć na przykładzie:

Czasami spółki również wypłacają dywidendę w formie podniesienia nominalnej wartości akcji, jednakże jest to rzadka praktyka rynk

Spóła ABC ustaliła, iż wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 zł na akcje i dzień ustalenia prawa do dywidendy wypada na 20 maja 2022. Wiedząc, że akcje rozliczają się drugiego dnia rozliczeniowego po dniu ich nabycia, musimy nabyć akcje w dniu 18 maja, aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy. W związku z czym, w dniu 19 maja akcje spółki już są notowane na giełdzie po odcięciu od ich ceny wartość wypłacanej dywidendy na akcje, ponieważ nabywając je tego dnia ich właścicielami staniemy się dopiero w dniu 23 maja, czyli już po dniu uprawniającym nas do otrzymania udziału w zysku.

Podsumowanie

To czy dostaniemy dywidendę, czy też nie, nie zależy od nas. Natomiast jeśli zależy nam, aby dywidendy były jedną z dodatkowych form uzyskiwanych przez nas dochodów, to zdecydowanie powinniśmy zainteresować się czy podmiot, którego akcje chcemy kupić wypłacał takie dywidendy w przeszłości. Spółki, które cyklicznie dzielą się ze swoimi akcjonariuszami, zwykle nie zmieniają nagle swojej polityki w tym aspekcie, dlatego też taka analiza może okazać się niezwykle przydatna dla naszego portfela.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.