Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym jestWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Pojęcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) obiło się o uszy nawet niezbyt doświadczonym uczestnikom rynku papierów wartościowych. Pojawia się często, zarówno w artykułach prasowych, jak i komunikatach spółek giełdowych. Spróbujmy rozszyfrować to pojęcie i wyjaśnić jego znaczenie, nie tylko dla samej spółki, ale i dla inwestorów. W końcu kupując akcje spółki stajemy się jej akcjonariuszem, a tym samym nabywamy prawo do decydowania o działalności spółki właśnie poprzez możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym zapadają strategiczne dla spółki decyzje. Tyle o teorii, a praktyka jest trochę bardziej skomplikowana i o tym poniżej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spis treści

Co to jest Walne Zgromadzenie?

Walne zgromadzenie to nazwa organu zarezerwowana nie tylko dla spółek akcyjnych, ale również dla spółki komandytowo-akcyjnej i spółdzielni.  Poniżej skupimy się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w spółce akcyjnej.

Ze względu na fakt, iż spółka akcyjna uznawana jest za najmocniej skomplikowaną, zarówno pod względem struktury jak i wymogów formalnych, spółką prawa handlowego, posiada ona również mocno rozbudowaną strukturę zarządzania. Poza kierującym bieżącymi sprawami spółki Zarządem i nadzorującą działania spółki Radą Nadzorczą, funkcjonuje również organ zwany Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Do jego kompetencji należy podejmowanie wielu kluczowych decyzji o znaczeniu strategicznym w spółce, czyniąc go tym samym najwyższym organem spółki akcyjnej, nadrzędnym w stosunku do innych organów spółki.

Jakie są kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?

Spośród wielu spraw zarezerwowanych do kompetencji WZA, do najważniejszych należą:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  • podejmowanie decyzji dotyczących emisji akcji, obligacji czy warrantów subskrypcyjnych,
  • rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego.

Poza tym, Statut spółki może przekazać do kompetencji WZA również inne czynności.

Rodzaje Walnych Zgromadzeń

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może być zgromadzeniem zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwoływane jest przez Zarząd spółki przynajmniej raz w roku, nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego (nie musi to być równoznaczne z rokiem kalendarzowym, o ile inny okres jest zapisany w Statucie spółki). Jego podstawowym zadaniem jest ostateczne zamknięcie poprzedniego roku obrotowego, czyli zatwierdzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za poprzedni rok, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków oraz podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy

Może być zwoływane w dowolnym terminie, kiedy pojawi się taka konieczność wynikająca np. z sytuacji w spółce (zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, jeśli jego powołanie wymaga uchwały WZA) lub w zależności od potrzeb spółki lub jej akcjonariuszy. Co do zasady, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej czy akcjonariuszy, o ile reprezentują oni ponad połowę kapitału zakładowego.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiada każdy akcjonariusz spółki (wystarczy posiadać jedną akcję), który wyraził chęć uczestnictwa i został wpisany na listę akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem WZA.  W Walnym zgromadzeniu biorą również udział (bez prawa głosu, chyba że posiadają akcje spółki i zostali wpisani na listę akcjonariuszy) członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident. Obecny jest również notariusz, który sporządza protokół zawierający uchwały Walnego zgromadzenia. W WZA można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika, możliwe jest również, o ile statut spółki nie stanowi inaczej, uczestnictwo w Walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (szczegółowe zasady uczestnictwa w tej formie, określone są w regulaminie sporządzonym przez Radę Nadzorczą spółki).

W praktyce, w WZA zwykle uczestniczą przedstawiciele największych akcjonariuszy mających największy wpływ na wyniki głosowania. Poza tym, na Walnych Zgromadzeniach często rejestrują akcje analitycy funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dziennikarze lub pracownicy/związkowcy, którzy są ciekawi co w trawie piszczy.

Jak przebiega Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Walne zgromadzenie zwoływane jest najczęściej przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem WZA (dla spółek publicznych jest to termin 26 dni). W ogłoszeniu oznaczona jest m.in. data, godzina i miejsce Walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a jeśli porządek obrad zawiera zmiany Statutu, w ogłoszeniu umieszcza się dotychczasowe jego brzmienie i proponowane zmiany.

Po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, zwykle przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę, spośród uprawnionych uczestników WZA wybierany jest Przewodniczący.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie listy obecności, czyli spis uczestników wraz liczbą posiadanych przez nich akcji i przysługujących z nich głosów. Lista podpisywana jest przez Przewodniczącego WZA.

Następny krok, to podjęcie uchwał przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podjęcie innych uchwał, nieprzewidzianych w porządku obrad, jest możliwe tylko w przypadku, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na WZA i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.

Jeśli w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie spółki nie zostało to określone inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (czyli 50% plus 1) reprezentowanych na WZA.

Protokół z Walnego Zgromadzenia, zawierający stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał, sporządzany jest przez notariusza i wymienia wszystkie podjęte na nim uchwały wraz z wynikami głosowania. Do protokołu załączana jest lista akcjonariuszy oraz dowody zwołania WZA1.
1Szczegółowe informacje nt. Walnego Zgromadzenia znajdziesz w – Ustawie z dn. 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 – Art. 393 i nast.)
Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.