Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Co to jest skup akcji?

Podstawowym i najczęściej stosowanym sposobem podzielenia się zyskiem przez spółkę akcyjną, jest dywidenda, która jest wypłacana posiadaczom jej akcji. Podstawowym, to nie znaczy, że jedynym. Istnieją również inne formy, a jedną z nich jest skup akcji – zwany inaczej buyback’iem i jemu poświęcony będzie poniższy tekst.

Czym jest skup akcji, buyback

Spis treści

Podstawa prawna

Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej uregulowane są w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1526), a szczegółowe przepisy dotyczące nabywania akcji własnych przez spółkę zawiera artykuł 362. Można w nim przeczytać, że spółka nie może nabywać akcji wyemitowanych przez siebie, ale są wyjątki, które to umożliwiają m.in. nabycie akcji, które mają być zaoferowane pracownikom (np. w ramach programu motywacyjnego), nabycie w celu wypełnienia zobowiązań, wynikających z emisji obligacji zamiennych na akcje oraz kilka innych przypadków. Dla akcjonariuszy spółki giełdowej zdecydowanie najistotniejszy jest punkt pozwalający na zakup akcji, w celu ich umorzenia.

Kiedy skup akcji może być substytutem lub uzupełnieniem dywidendy?

Tylko w przypadku, gdy spółka skupuje własne akcje z zamiarem ich umorzenia, możemy mówić o alternatywnym, w stosunku do dywidendy, sposobie podziału zysku. Związane jest to przede wszystkim z tym, że przypadek ten oznacza zmniejszenie ilości akcji w spółce, a co za tym idzie – podniesienie wartości majątku przedsiębiorstwa przypadającego na jedna akcję. Gdy wskaźniki typu ROE (z ang. Return on Equity) czy C/Z (cena do zysku) poprawiają się, zmienia się również podejście analityków do spółki, zwłaszcza że zwykle swoje analizy odnoszą oni do całego sektora, w którym działa firma, porównując jej wskaźniki z innymi firmami o podobnym profilu.

Dlaczego spółki decydują się na skup akcji?

No właśnie, dlaczego? Przecież można zainwestować w nowocześniejszy park maszynowy, rozwój biznesu, pozyskanie z rynku wartościowej kadry pracowników lub docenienie obecnego zespołu, inwestycje w nowe branże czy przejęcia firm. Można również w końcu, wypłacić po prostu dywidendę z zysku dla akcjonariuszy i nie bawić się w skup akcji.

Wszystko w dużym stopniu zależy od tego, w jakim punkcie rozwoju jest spółka i w jakim momencie koniunktury znajduje się gospodarka. Dla spółek na tzw. dorobku, w trakcie rozwoju i budowania pozycji rynkowej, nie tylko skup, ale i dywidenda jest ostatnim elementem listy życzeń spółki, a większość środków jest reinwestowana w rozwój biznesu i poprawę pozycji rynkowej.

Inaczej wygląda sytuacja spółek, których poziom rozwoju osiągnął już na tyle wysoki pułap, że większość wysiłku skupia się na utrzymaniu pozycji i generowaniu stabilnych zysków. Jest to z pewnością właściwy moment, żeby wypracowywanym zyskiem dzielić się z akcjonariuszami. W końcu celem inwestycji jest zarobienie na niej.

Dywidenda czy skup – co lepsze?

To czy lepszy jest skup, czy dywidenda, zależy od inwestora, choć wydaje się, że to skup jest korzystniejszy dla inwestorów długoterminowych. Ale jest też sporo innych czynników, które przemawiają za transferem zysków w formie skupu akcji.

Z dywidendą sprawa jest prosta – ilość akcji pomnożona przez kwotę dywidendy na akcję, która została uchwalona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i w terminie wypłaty pomniejszona o należny podatek, gotówka wypłacona na konto i załatwione (więcej o dywidendzie przeczytasz tutaj).

Skup akcji to sprawa trochę bardziej skomplikowana, choć punktem wyjścia również jest uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy zawierająca m.in. cel skupu, kwotę przeznaczoną na przeprowadzenie operacji buyback’u oraz cenę skupu.

Na co powinien zwrócić uwagę inwestor?

Czas

Najbardziej istotną różnicą jest fakt, iż dywidenda to operacja jednorazowa, a jej wypłata oznacza natychmiastowy wypływ gotówki ze spółki.

Skup akcji to proces rozłożony w czasie i tak naprawdę nie ma pewności czy zostanie w całości przeprowadzony, czy nie pojawią się nieoczekiwane sytuacje, w których może on zostać przerwany lub zawieszony. Z jednej strony, może to być odebrane pozytywnie, jeśli przyczyną przerwania lub zawieszenia skupu jest okazja inwestycyjna, która pojawiła się podczas jego trwania i skorzystanie z gotówki przeznaczonej na skup, zamiast zaciąganie kredytów, będzie korzystniejsze dla spółki w dłuższym terminie. Z drugiej jest to czynnik ryzyka, oznaczający brak transferu gotówki dla zamierzających skorzystać z oferty skupu akcji, w przypadku jego przerwania.

Sposób przeprowadzania

W przypadku spółek giełdowych, może on być prowadzony zarówno poprzez zakup akcji na rynku, jak i poprzez ogłoszenie wezwania/zaproszenia do sprzedaży akcji. W tym drugim przypadku, akcje skupione zostaną tylko od tych, którzy na to wezwanie odpowiedzą i w przypadku większego zainteresowania zapisy mogą zostać zredukowane. 

Podatki

W przypadku wypłaty dywidendy, podatek potrącany jest od razu w dniu wypłaty. Wykup akcji, pod kątem podatkowym, traktowany jest tak samo jak każda inna sprzedaż akcji, co oznacza konieczność zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym i możliwość skorzystania zarówno z odliczenia kosztów uzyskania, jak i kompensacji strat kapitałowych.

Wskaźniki

Bez względu na formę wypłaty środków ze spółki, wypłata oznacza pomniejszenie kapitałów własnych, a co za tym idzie wpływa pozytywnie na wskaźnik ROE (czyli rentowność kapitału własnego albo inaczej stopa zwrotu z kapitału własnego) – podstawowy wskaźnik wykorzystywany w analizie fundamentalnej spółki. Poza tym, jeśli efektem końcowym skupu jest umorzenie akcji – zmniejszenie ilości akcji, to poprawia wskaźnik P/E (cena do zysku) czy też wskaźnik EPS (zysk na akcje).

Płynność

Dodatkowy popyt na akcje ze strony spółki, w przypadku prowadzenia skupu poprzez giełdę, wywołuje wzrost obrotów i poprawia płynność akcji, zwykle pozytywnie wpływając na kursy akcji zarówno w krótkim, jak i w dłuższym terminie.

Czytaj między wierszami

Kto wie więcej o spółce niż jej zarząd? Skoro zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu skup akcji po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa to jest to wyraźny sygnał, że uważa ją za niedowartościowaną, a jej perspektywy rozwoju wyglądają pozytywnie. Same warunki proponowanego skupu i skala zjawiska też mogą nam wiele powiedzieć o tym, jaka jest kondycja spółki.  Analitycy rynku kapitałowego również odbierają informację o skupie akcji pozytywnie, zwykle podnosząc prognozy i rekomendacje dla spółki.

Ta swego rodzaju asymetria w posiadaniu informacji może mieć też negatywny wpływ na inwestorów. Zarówno wypłata dywidendy, jak i skup akcji to wypływ środków ze spółki. Nie są reinwestowane, a to znaczy, że firma nie potrafi zagospodarować wypracowanych nadwyżek z korzyścią dla spółki, co w przyszłości może wpłynąć na spadek zysków.

Podsumowanie

Zarówno spółki wypłacające dywidendę, jak i te realizujące lub planujące skup akcji własnych, są zwykle lepiej postrzegane przez rynek więc powinny być warte naszej uwagi. Na pewno nie jest to jedyna podstawa do ślepej, bezrefleksyjnej decyzji o zainwestowaniu, ale zarówno spółki regularnie wypłacające dywidendę, jak i te skupujące własne akcje, powinniśmy brać pod uwagę, zwłaszcza przy długoterminowej strategii inwestycyjnej. Czy ta strategia gwarantuje sukces? Na giełdzie nie ma takiej gwarancji, ale rzetelna analiza, zdrowy rozsądek i świadomość ryzyka znacząco nas do niego przybliża.

Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.