Regulamin Programu DARMOWE INWESTOWANIE

przyjęty uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 9/9/2022 r. z dnia 8 września 2022 r. zmieniającą Program Darmowe Inwestowanie

I Postanowienia ogólne

 1. Podmiot organizujący Program

 

 • 1) Regulamin określa przedmiot, warunki i zasady udziału w Programie pod nazwą DARMOWE INWESTOWANIE.
 • 2) Podmiotem organizującym Program DARMOWE INWESTOWANIE jest spółka Fair Place Finance S.A., będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową „WealthSeed”, z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 8 200 000,00 PLN (dalej: „Organizator”, ”Dom Maklerski” lub „WealthSeed”).
 • 3) Organizator informuje, że Program nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 • 4) Program kierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, którzy spełnią kryteria szczegółowo określone w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu.
 • 5) Program stanowi sprzedaż premiową produktów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ze względu na wartość nagrody, nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

 

 1. Okres trwania Programu

 

 • 1) Program organizowany jest na terytorium, gdzie Organizator prowadzi swoją działalność tj. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 11 maja 2022 roku do momentu jego odwołania przez Organizatora.
 • 2) Organizator może odwołać Program w każdym czasie i bez podawania przyczyny, zamieszczając informację o odwołaniu Programu na stronie internetowej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie Programu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika.

II Definicje 

 1. Definicje użyte w Regulaminie

 

Definicjom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Ambasador – przedsiębiorca, który przystępując do Programu Ambasadorskiego organizowanego przez Dom Maklerski jest upoważniony do rozpowszechniania materiałów informacyjnych o Aplikacji Wealthseed i któremu Organizator udzielił zgody na zamieszczenie na stronie internetowej Ambasadora lub w inny uzgodniony z Organizatorem sposób informacji o Aplikacji Wealthseed kierowanej do szerokiej grupy potencjalnych klientów Organizatora albo do nieokreślonego adresata;

 

Aplikacja Wealthseed aplikacja mobilna, funkcjonująca pod nazwą handlową Wealthseed, dostępna w Google Play, App Store oraz przez stronę internetową pozwalająca na inwestowanie w różne produkty inwestycyjne, w tym globalne akcje, ETFy, czy też fundusze inwestycyjne. Właścicielem Aplikacji Wealthseed jest WealthSeed;

 

Klient – osoba fizyczna, która zawrze z Domem Maklerskim Umowę;

 

Link Promocyjny link zamieszczony na stronie internetowej Ambasadora uzgodniony z Organizatorem lub udostępniony w innym miejscu przez Organizatora dla szerokiej grupy potencjalnych klientów Organizatora albo dla nieokreślonego adresata, przekierowujący do wniosku rejestracyjnego w Aplikacji Wealthseed;

 

Organizator – podmiotem organizującym Program DARMOWY INSTRUMENT jest WealthSeed.

 

Uczestnik – Klient, który przystąpi do Programu w ramach rejestracji w Aplikacji Wealthseed i spełni kryteria określone w Rozdziale III. ust. 2. Regulaminu;

 

Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim określająca zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy Usługi. Umowa składa się z Umowy Świadczenia Usług, Formularza, Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji, Warunków Korzystania z Kanałów Cyfrowych, Przewodnika po Usługach WealthSeed, Umowy Ramowej o Świadczeniu Usług Płatniczych, Broszury MIFID oraz Polityki Wykonywania Zleceń, do której zawarcia dochodzi w procesie rejestracji Klienta w Aplikacji Wealthseed, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich dostępnym na stronie internetowej Organizatora: https://www.wealthseed.eu/wp-content/uploads/2021/12/WS_Regulamin-Swiadczenia-Uslug-Maklerskich_061221.pdf;

 

Papier Wartościowy – znajdujący się w ofercie Organizatora papier wartościowy w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) udostępniony do nabycia przez Uczestnika w ramach Programu na zasadach w nim określonych;

 

Program – Program DARMOWE INWESTOWANIE uregulowany w niniejszym Regulaminie;

 

Regulamin niniejszy regulamin Programu DARMOWE INWESTOWANIE określający przedmiot Programu i warunki uczestnictwa w Programie, udostępniony osobie zainteresowanej w trakcie procesu rejestracji w Aplikacji Wealthseed oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/darmowy-instrument regulamin;

 

WealthSeed – znak towarowy oraz nazwa handlowa Fair Place Finance S.A.; pod tym

pojęciem występuje również w Regulaminie sama spółka Fair Place Finance S.A.

III Przedmiot Programu i warunki uczestnictwa w Programie

 1. Przedmiot Programu

 

 • 1) Osoba zainteresowana zawarciem Umowy z Domem Maklerskim jest uprawniona do skorzystania z Programu, stając się jego Uczestnikiem, jeżeli spełni kryteria szczegółowo określone w ust. 2. niniejszego Rozdziału III.
 • 2) Uczestnictwo w Programie umożliwia każdemu Uczestnikowi jednorazowe nabycie 1 wybranego Papieru Wartościowego spośród puli Papierów Wartościowych o wartości rynkowej wraz z kosztami związanymi z transakcją nabycia takiego Papieru Wartościowego do różnej kwoty, maksymalnie do wysokości 500 PLN, w zależności od puli, do której Uczestnik zostanie przydzielony na podstawie dnia i godziny, w której złoży wniosek o rejestrację w Aplikacji Wealthseed. Nabycie Papieru wartościowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sfinansowane przez Organizatora jako premia pieniężna w terminie do 30 dni od dnia, w którym osoba zainteresowana spełniła ostatnie z kryteriów Regulamin Programu DARMOWE INWESTOWANIE wersja z dnia 8 września 2022 4 określonych w ust. 2. pkt 1) ppkt a) – e) niniejszego Rozdziału III. („Premia”). Premia może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów nabycia 1 Papieru Wartościowego wraz z kosztami związanymi z transakcją nabycia takiego Papieru Wartościowego mieszczącego się w ramach otrzymanej w ramach Programu puli Papierów Wartościowych.
 • 3) Pod adresem https://www.wealthseed.eu/darmowy-instrument-regulamin-pule będzie dostępna informacja o zasadach przydzielania Uczestników do poszczególnych puli Papierów Wartościowych, w tym o minimalnej i maksymalnej wartości Papierów Wartościowych wchodzących w skład danej puli Papierów Wartościowych.
 • 4) Przydział do puli Papierów Wartościowych następuje wyłącznie na podstawie zdefiniowanych i udostępnionych Uczestnikowi przez Organizatora zasad przydzielenia Uczestnika Programu do danej puli Papierów Wartościowych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Programie

 

 • 1) Osoba zainteresowana, staje się Uczestnikiem Programu po skutecznym zarejestrowaniu się w Aplikacji Wealthseed tj. łącznym spełnieniu następujących kryteriów:
 • a) zarejestrowanie się w Aplikacji Wealthseed za pośrednictwem Linku Promocyjnego udostępnionego przez Ambasadora lub przez Organizatora,
 • b) brak uprzedniego zarejestrowania w Aplikacji Wealthseed tj. przed dniem rejestracji dokonanej za pośrednictwem Linku Promocyjnego,
 • c) pozytywna weryfikacja tożsamości w procedurze onboardingu,
 • d) zawarcie Umowy z Domem Maklerskim w wyniku rejestracji,
 • e) aktywowanie Umowy rozumiane jako zasilenie rachunku pieniężnego związanego z Umową prowadzonego w PLN, EUR lub USD kwotą o wartości nie mniejszej niż 1 PLN (słownie: jeden złoty) lub równowartość w innej walucie.
 • 2) W Programie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, jak również inne osoby stale współpracujące z Organizatorem na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, z wyjątkiem Ambasadorów.
 • 3) Przystępując do Programu w ramach Aplikacji Wealthseed, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu, co oznacza, że zapoznał się z jego treścią udostępnioną mu podczas rejestracji w Aplikacji Wealthseed oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.wealthseed.eu/darmowy-instrument-regulamin oraz że zaakceptował jego warunki. Uczestnik nie może powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji warunków Regulaminu w szczególności informacji zawartych w zastrzeżeniu prawnym, o którym mowa poniżej: 

 

Każdy Uczestnik powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Niniejszy Program nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych ani jakiejkolwiek usługi maklerskiej. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Uczestnik powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Uczestnika mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. WealthSeed nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związanych z udostępnianymi instrumentami finansowymi.

 

IV Ochrona danych osobowych i reklamacje

 1. Ochrona danych osobowych
 • 1) Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”) jest Organizator.
 • 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: ochronadanych@fairplacefinance.pl.
 • 3) Dane Uczestnika przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Programie DARMOWE INWESTOWANIE, w tym w szczególności: organizacji i prowadzenia Programu, komunikacji z Uczestnikami, realizacji Premii określonej w Regulaminie, obsługi reklamacji oraz dokonania niezbędnych rozliczeń związanych z przyznaną Premią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest niezbędność przetwarzania w związku z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a także realizacja obowiązków prawnych Administratora w związku z realizacją przyznanej Premii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • 4) Dane Uczestnika mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym dla Administratora usługi podwykonawcze z zakresu wsparcia IT oraz wsparcia innych procesów biznesowych, a także odbiorcom, którym dostęp do danych przysługuje z mocy prawa.
 • 5) Dane Uczestnika przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z realizacją Premii i dokonywaniem niezbędnych rozliczeń związanych z przyznaną Premią.
 • 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
 • a) dostępu do danych i ich sprostowania;
 • b) prawo do przenoszenia danych;
 • c) prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO;
 • d) prawo do usunięcia danych w warunkach określonych w art. 17 RODO.
 • e) prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
 • 7) Uczestnik może zrealizować prawa wymienione powyżej w ust. 1 pkt 6 ppkt a)-d), przesyłając informację na adres e-mail: ochronadanych@fairplacefinance.pl. Skargę do Organu Nadzorczego należy składać na adres korespondencyjny : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 8) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Programie i skorzystania z Premii przyznanej Uczestnikowi przez Organizatora.
 • 9) Administrator nie planuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Uczestnika, ani profilowania tych danych.
 1. Reklamacje
 • 1) Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej tylko i wyłącznie Programu na zasadach określonych w Regulaminie, a w zakresie związanym ze świadczeniem usług maklerskich lub usług płatniczych w sposób wskazany w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich Domu Maklerskiego oraz Umowie Ramowej o Świadczenie usług płatniczych, których treść dostępna jest na stronie Domu Maklerskiego pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/.
 • 2) Dom Maklerski przyjmuje reklamacje Uczestnika Programu w następujący sposób:
 • a) w formie pisemnej, przysłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera,
 • b) telefonicznie pod nr telefonu: 42 612 11 82,
 • c) za pośrednictwem czatu dostępnego w Portalu Internetowym oraz Mobilnym,
 • d) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@wealthseed.eu – o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Uczestnika w Umowie lub w odrębnej dyspozycji Uczestnika.
 • 3) Na żądanie Uczestnika Dom Maklerski przekaże Uczestnikowi potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Domowi Maklerskiemu do kontaktu lub za pośrednictwem Portalu Internetowego i Mobilnego.
 • 4) Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu Dom Maklerski występuje do Uczestnika z żądaniem dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 • 5) Reklamację niezawierającą danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • 6) Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 • 7) W przypadku niedotrzymania przez Dom Maklerski określonego w ust. 6) terminu 30 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.
 • 8) Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w złożoną przez Uczestnika listownie w wersji papierowej. Na wyraźne życzenie Uczestnika, Dom Maklerski może przesłać Uczestnikowi odpowiedź w formie elektronicznej na Trwałym Nośniku Informacji poprzez Portal Internetowy i Mobilny.
 • 9) Na wniosek Uczestnika Dom Maklerski może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Umowie lub we wniosku.
 • 10) W odpowiedzi na reklamację Dom Maklerski w treści zawiera w szczególności:
 • a) uzasadnienie faktyczne i prawne reklamacji, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Uczestnika;
 • b) wyczerpującą informację na temat stanowiska w sprawie skierowanych zastrzeżeń, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
 • 11) W przypadku uznania reklamacji w całości lub części za zasadną, Dom Maklerski określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację, eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji, naprawia szkodę lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby nie doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 • 12) W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Uczestnik może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Maklerskiego.
 • 13) Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy pkt 1) – 12).
 • 14) Uczestnik w odwołaniu, o którym mowa w pkt 12) powyżej może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
 • 15) Odpowiedź Domu Maklerskiego na odwołanie Uczestnika od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w Regulaminie.
 • 16) Uczestnicy (konsumenci) mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

V Postanowienia końcowe i informacja o możliwości polubownego rozwiązania sporu

 1. Postanowienia końcowe
 • 1) Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednio zastosowanie mają:
 • a) Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich Domu Maklerskiego,
 • b) Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w Domu Maklerskim,
 • c) Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Płatniczych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • 2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje osoby zainteresowane udziałem w Programie poprzez zamieszczenie właściwego komunikatu na stronie internetowej Organizatora, co najmniej na 3 dni przed planowanymi zmianami. Zmiana Regulaminu nie będzie jednak mogła ograniczać praw nabytych przez Uczestnika.
 • 3) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Programu jest sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296. z późn. zm.).
 • 4) Uczestnik może skorzystać z platformy ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z Programem, do którego zawarcia doszło za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (elektronicznej). Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Uczestnika skargi uprawnionemu podmiotowi, który zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów.
 • 5) Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony Uczestnika jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
 • 6) Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2022 roku, z zastrzeżeniem zdania następnego. W stosunku do Uczestników Programu, zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia zamieszczenia komunikatu o zmianach Programu na stronie internetowej Organizatora tj. od dnia 12 września 2022 r.