Regulamin Programu DARMOWA AKCJA

I Postanowienia ogólne

 1. Podmiot organizujący Program
  1. Regulamin określa przedmiot, warunki i zasady udziału w Programie pod nazwą DARMOWA AKCJA.
  2. Podmiotem organizującym Program DARMOWA AKCJA jest spółka Fair Place Finance S.A., będąca właścicielem znaku towarowego i działająca pod nazwą handlową „WealthSeed”, z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481261, NIP: 7252071598, REGON: 101691279, kapitał zakładowy w wysokości 8 200 000,00 PLN (dalej „Organizator”, ”Dom Maklerski” lub „WealthSeed”).
  3. Organizator informuje, że Program nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
  4. Program kierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, którzy spełnią kryteria szczegółowo określone w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu.
  5. Program stanowi sprzedaż premiową produktów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ze względu na wartość nagrody, nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991, Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
 1. Okres trwania Programu
  1. Program organizowany jest na terytorium, gdzie Organizator prowadzi swoją działalność tj. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 11 maja 2022 roku do momentu jego odwołania przez Organizatora.
  2. Organizator może odwołać Program w każdym czasie i bez podawania przyczyny, zamieszczając informację o odwołaniu Programu na stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie Programu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika.

II Definicje

 1. Definicje użyte w Regulaminie

 

Definicjom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Ambasador – przedsiębiorca, który przystępując do Programu Ambasadorskiego organizowanego przez Dom Maklerski jest upoważniony do rozpowszechniania materiałów informacyjnych o Aplikacji Wealthseed i któremu Organizator udzielił zgody na zamieszczenie na stronie internetowej Ambasadora lub w inny uzgodniony z Organizatorem sposób informacji o Aplikacji Wealthseed kierowanej do szerokiej grupy potencjalnych klientów Organizatora albo do nieokreślonego adresata;

Aplikacja Wealthseed aplikacja mobilna, funkcjonująca pod nazwą handlową Wealthseed, dostępna w Google Play, App Store oraz przez stronę internetową pozwalająca na inwestowanie w różne produkty inwestycyjne, w tym globalne akcje, ETFy, czy też fundusze inwestycyjne. Właścicielem Aplikacji Wealthseed jest WealthSeed;

 

Klient – osoba fizyczna, która zawrze z Domem Maklerskim Umowę;

 

Link Promocyjny link zamieszczony na stronie internetowej Ambasadora uzgodniony z Organizatorem lub udostępniony w innym miejscu przez Organizatora dla szerokiej grupy potencjalnych klientów Organizatora albo dla nieokreślonego adresata, przekierowujący do wniosku rejestracyjnego w Aplikacji Wealthseed;

 

Organizator – podmiotem organizującym Program „Darmowa Akcja” jest WealthSeed.

 

Uczestnik – Klient, który przystąpi do Programu w ramach rejestracji w Aplikacji Wealthseed i spełni kryteria określone w Rozdziale III. ust. 2. Regulaminu;

 

Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim określająca zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy Usługi. Umowa składa się z Umowy Świadczenia Usług, Formularza, Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji, Warunków Korzystania z Kanałów Cyfrowych, Przewodnika po Usługach WealthSeed, Umowy Ramowej o Świadczeniu Usług Płatniczych, Broszury MIFID oraz Polityki Wykonywania Zleceń, do której zawarcia dochodzi w procesie rejestracji Klienta w Aplikacji Wealthseed, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich dostępnym na stronie internetowej Organizatora: https://www.wealthseed.eu/wp-content/uploads/2021/12/WS_Regulamin-Swiadczenia-Uslug-Maklerskich_061221.pdf;

Program – Program DARMOWA AKCJA uregulowany w niniejszym Regulaminie;

 

Regulamin niniejszy regulamin Programu DARMOWA AKCJA określający przedmiot Programu i warunki uczestnictwa w Programie, udostępniony osobie zainteresowanej w trakcie procesu rejestracji w Aplikacji Wealthseed oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.wealthseed.eu/darmowa-akcja/regulamin.

WealthSeed – znak towarowy oraz nazwa handlowa Fair Place Finance S.A.; pod tym

pojęciem występuje również w Regulaminie sama spółka Fair Place Finance S.A.

III Przedmiot Programu i warunki uczestnictwa w Programie

 1. Przedmiot Programu
  1. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy z Domem Maklerskim jest uprawniona do skorzystania z Programu, stając się jego Uczestnikiem, jeżeli spełni kryteria szczegółowo określone w ust. 2. niniejszego Rozdziału III.
  2. Uczestnictwo w Programie umożliwia każdemu Uczestnikowi jednorazowe nabycie 1 wybranej akcji spośród puli akcji o wartości rynkowej wraz z kosztami związanymi z transakcją nabycia takiej akcji do różnej kwoty, maksymalnie do wysokości 500 PLN, w zależności od puli, do której Uczestnik zostanie przydzielony na podstawie dnia i godziny, w której złoży wniosek o rejestrację w Aplikacji Wealthseed. Nabycie akcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sfinansowane przez Organizatora jako premia pieniężna („Premia”). Premia może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów nabycia 1 akcji wraz z kosztami związanymi z transakcją nabycia takiej akcji mieszczącej się w ramach otrzymanej w ramach Programu puli akcji.
  3. Pod adresemhttps://www.wealthseed.eu/darmowa-akcja-regulamin-pule/ będzie dostępna informacja o zasadach przydzielania Uczestników do poszczególnych puli akcji, w tym o minimalnej i maksymalnej wartości akcji wchodzących w skład danej puli akcji.
  4. Przydział do puli akcji następuje wyłącznie na podstawie decyzji osoby zainteresowanej przystąpieniem do Programu, która składa wniosek o rejestrację w Aplikacji Wealthseed w wybranym dniu i godzinie.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Programie
  1. Osoba zainteresowana, staje się Uczestnikiem Programu po skutecznym zarejestrowaniu się w Aplikacji Wealthseed tj. łącznym spełnieniu następujących kryteriów:
   1. zarejestrowanie się w Aplikacji Wealthseed za pośrednictwem Linku Promocyjnego udostępnionego przez Ambasadora, lub przez Organizatora
   2. brak uprzedniego zarejestrowania w Aplikacji Wealthseed tj. przed dniem rejestracji dokonanej za pośrednictwem Linku Promocyjnego,
   3. pozytywna weryfikacja tożsamości w procedurze onboardingu,
   4. zawarcie Umowy z Domem Maklerskim w wyniku rejestracji,
   5. aktywowanie Umowy rozumiane jako zasilenie rachunku pieniężnego związanego z Umową prowadzonego w PLN, EUR lub USD kwotą o wartości nie mniejszej niż 1 PLN (słownie: jeden złoty) lub równowartość w innej walucie.
  2. W Programie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, jak również inne osoby stale współpracujące z Organizatorem na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym z wyjątkiem Ambasadorów.
  3. Przystępując do Programu w ramach Aplikacji Wealthseed, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu, co oznacza, że zapoznał się z jego treścią udostępnioną mu podczas rejestracji w Aplikacji Wealthseed oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.wealthseed.eu/darmowa-akcja-regulamin oraz że zaakceptował jego warunki. Uczestnik nie może powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji warunków Regulaminu w szczególności informacji zawartych w zastrzeżeniu prawnym, o którym mowa poniżej:

Każdy Uczestnik powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Niniejszy Program nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych ani jakiejkolwiek usługi maklerskiej. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Uczestnik powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Uczestnika mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. WealthSeed nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związanych z udostępnianymi instrumentami finansowymi.

IV Ochrona danych osobowych i reklamacje

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”) jest Organizator.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: ochronadanych@fairplacefinance.pl.
  3. Dane Uczestnika przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Programie DARMOWA AKCJA, w tym w szczególności: organizacji i prowadzenia Programu, komunikacji z Uczestnikami, realizacji Premii określonej w Regulaminie, obsługi reklamacji oraz dokonania niezbędnych rozliczeń związanych z przyznaną Premią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest niezbędność przetwarzania w związku z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a także realizacja obowiązków prawnych Administratora w związku z realizacją przyznanej Premii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane Uczestnika mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym dla Administratora usługi podwykonawcze z zakresu wsparcia IT oraz wsparcia innych procesów biznesowych, a także odbiorcom, którym dostęp do danych przysługuje z mocy prawa.
  5. Dane Uczestnika przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z realizacją Premii i dokonywaniem niezbędnych rozliczeń związanych z przyznaną Premią.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
     1. dostępu do danych i ich sprostowania;
     2. prawo do przenoszenia danych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO;
     4. prawo do usunięcia danych w warunkach określonych w art. 17 RODO.
     5. prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
  7. Uczestnik może zrealizować prawa wymienione w ust. 1 pkt 7 ppkt a-d, przesyłając informację na adres e-mail : ochronadanych@fairplacefinance.pl. Skargę do Organu Nadzorczego należy składać na adres korespondencyjny : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Programie i skorzystania z Premii przyznanej Uczestnikowi przez Organizatora.
  9. Administrator nie planuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Uczestnika, ani profilowania tych danych.
 
 1. Reklamacje
  1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej tylko i wyłącznie Programu na zasadach określonych w Regulaminie, a w zakresie związanym ze świadczeniem usług maklerskich lub usług płatniczych w sposób wskazany w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich Domu Maklerskiego oraz Umowie Ramowej o Świadczenie usług płatniczych, których treść dostępna jest na stronie Domu Maklerskiego pod adresem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/.
  2. Dom Maklerski przyjmuje reklamacje Uczestnika Programu w następujący sposób:
   1. w formie pisemnej, przysłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera,
   2. telefonicznie pod nr telefonu: 42 612 11 82,
   3. za pośrednictwem czatu dostępnego w Portalu Internetowym oraz Mobilnym,
   4. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@wealthseed.eu – o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Uczestnika w Umowie lub w odrębnej dyspozycji Uczestnika.
  3. Na żądanie Uczestnika Dom Maklerski przekaże Uczestnikowi potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Domowi Maklerskiemu do kontaktu lub za pośrednictwem Portalu Internetowego i Mobilnego.
  4. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu Dom Maklerski występuje do Uczestnika z żądaniem dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
  5. Reklamację niezawierającą danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  6. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  7. W przypadku niedotrzymania przez Dom Maklerski określonego w ust. 6) terminu 30 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.
  8. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w złożoną przez Uczestnika listownie w wersji papierowej. Na wyraźne życzenie Uczestnika, Dom Maklerski może przesłać Uczestnikowi odpowiedź w formie elektronicznej na Trwałym Nośniku Informacji poprzez Portal Internetowy i Mobilny.
  9. Na wniosek Uczestnika Dom Maklerski może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Umowie lub we wniosku.
  10. W odpowiedzi na reklamację Dom Maklerski w treści zawiera w szczególności:
   1. uzasadnienie faktyczne i prawne reklamacji, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Uczestnika;
   2. wyczerpującą informację na temat stanowiska w sprawie skierowanych zastrzeżeń, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
  11. W przypadku uznania reklamacji w całości lub części za zasadną, Dom Maklerski określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację, eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji, naprawia szkodę lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby nie doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  12. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Uczestnik może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Maklerskiego.
  13. Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy pkt 1) – 12).
  14. Uczestnik w odwołaniu, o którym mowa w pkt 12) powyżej może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
  15. Odpowiedź Domu Maklerskiego na odwołanie Uczestnika od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w Regulaminie.
  16. Uczestnicy (konsumenci) mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

V Postanowienia końcowe i informacja o możliwości polubownego rozwiązania sporu

 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednio zastosowanie mają:
   1. Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich Domu Maklerskiego,
   2. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w Domu Maklerskim,
   3. Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Płatniczych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje osoby zainteresowane udziałem w Programie poprzez zamieszczenie właściwego komunikatu na stronie internetowej Organizatora, co najmniej na 7 dni przed planowanymi zmianami. Zmiana Regulaminu nie będzie jednak mogła ograniczać praw nabytych przez Uczestnika.
  3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Programu jest sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296. z późn. zm.).
  4. Uczestnik może skorzystać z platformy ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z Programem, do którego zawarcia doszło za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (elektronicznej). Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Uczestnika (konsumenta) skargi uprawnionemu podmiotowi, który zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów.
  5. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony Uczestnika (konsumenta) jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2022 roku.