WealthSeed - Market Funduszy Inwestycyjnych
​Czym są fundusze inwestycyjne i jak w nie inwestować?​

Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego i ważny komponent strategii inwestycyjnej dla coraz większej liczby osób. Ich idea narodziła się w Holandii pod koniec XVIII wieku i bierze się z pomysłu wspólnego inwestowania osób, które nie mają wielkich oszczędności i specjalistycznej wiedzy.

Dziś inwestycje w fundusze inwestycyjne należą do najbardziej popularnych form oszczędzania w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie stanowią blisko 1/5 aktywów finansowych gospodarstw domowych, a ich wartość w 2020 roku wynosiła ponad 54 biliony USD, z czego w USA 40% i 36% w Europie. W Polsce fundusze inwestycyjne pojawiły się w dobie transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli blisko 30 lat temu. Na koniec 2020 roku ponad 150 mld PLN oszczędności Polaków było ulokowanych w 737 funduszach należących do 56 towarzystw zarejestrowanych w Polsce i 6,1 mld w czterech firmach oferujących fundusze zagraniczne (BlackRock, BNP Paribas IP, Franklin Templeton, Schroder IM), obecne w Polsce na bazie paszportu europejskiego.

Fundusz inwestycyjny jest tworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, każdy fundusz charakteryzuje się właściwym sobie potencjałem dochodowości i poziomem ryzyka. Jednostki uczestnictwa funduszy najpierw dostępne były w punktach obsługi towarzystw lub w domach maklerskich, a po jakimś czasie trafiły też do oferty banków, które same zaczęły tworzyć TFI, aby partycypować we wzroście atrakcyjnego rynku.

Nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych związane było z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty dystrybucyjnej w wysokości 1,5-5% od wartości transakcji. Niezależnie od tego, posiadacze funduszy inwestycyjnych co do zasady zobowiązani są do ponoszenia stałej opłaty za zarządzanie w ujęciu rocznym, a w niektórych przypadkach także opłaty zmiennej za zarządzanie, opłaty umorzeniowej i opłaty za zamianę lub konwersję.

Wysokie opłaty za sprzedaż, w połączeniu z tradycyjną siecią dystrybucji, były bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym atrakcyjność inwestycji w fundusze, aż do momentu upowszechnienia się Internetu i powstania Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, który jako pierwszy w 2003 roku zlikwidował wszelkie opłaty za sprzedaż funduszy i rozszerzył ofertę wprowadzając na swoją platformę internetową konkurencyjne fundusze wielu TFI. Likwidacja opłat dystrybucyjnych zwiększyła elastyczność zmiany struktury portfela aktywów (różne rodzaje funduszy) w trakcie cyklu koniunkturalnego, kiedy atrakcyjność funduszy różnych klas ryzyka zmienia się w czasie.

WealthSeed idzie o krok dalej. Klient platformy Marketu Funduszy nie ponosi kosztów zakupu funduszy inwestycyjnych, a dodatkowo otrzymuje zwrot do 30% opłaty za zarządzanie. W ten sposób zmniejsza poziom ponoszonych kosztów i zwiększa efektywny zwrot z inwestycji.  

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.