WealthSeed
misja, wizja, wartości

Wizja WealthSeed zrodziła się z oczywistej obserwacji, że oszczędności milionów Polaków topnieją w bankach w czasach, gdy efektywne budowanie własnego majątku jest coraz ważniejsze dla osiągnięcia celów finansowych i zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej.

Odkładanie części bieżących przychodów w celu wykorzystania ich w przyszłości jest zawsze wyrzeczeniem, bo odbywa się z ograniczeniem bieżącej konsumpcji. Utrzymanie siły nabywczej gromadzonych oszczędności a najlepiej ich pomnażanie ma zasadnicze znaczenie. Niestety, obecnie większość oszczędności Polaków jest przechowywana w gotówce w domu lub bankach na kontach i depozytach, gdzie realna stopa procentowa jest od dłuższego czasu ujemna, co w warunkach inflacji przekłada się na utratę ich wartości na poziomie kilku procent rocznie lub połowy realnej wartości w ciągu niecałych 15 lat. Z drugiej strony konsekwentne budowanie majątku jest coraz ważniejsze dla osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego w kontekście spodziewanych przychodów emerytalnych.

Należy sobie uświadomić bolesny fakt, że istniejący w Polsce system emerytalny nie zabezpiecza utrzymania dotychczasowego poziomu życia po przejściu na emeryturę, jeśli nie zgromadzi się dodatkowo znacznych zasobów finansowych w trakcie aktywności zawodowej. Wysokość średniej nowo przyznawanej obecnie emerytury stanowi znacznie mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i należy się spodziewać jej dalszego relatywnego spadku do poziomu poniżej 40% na koniec obecnej dekady.

Efektywne oszczędzanie pewnej części przychodów od najmłodszych lat staje się konieczne dla zapewnienia wolności finansowej, która pozwala na realizację podstawowych potrzeb i zapewnia oczekiwany standard życia.

Odpowiedź na pytanie jak najlepiej oszczędzać, aby w średnim i długim okresie umiejętnie pomnażać majątek jako rezultat systematycznego odkładania części dochodu, ma kluczowe znaczenie. Stereotyp oszczędzania w postaci gotówki i lokat bankowych jest w Polsce pochodną tradycji, przyzwyczajeń, a także dostępności produktów oszczędnościowych. Taki stan odbiega radykalnie od modelu oszczędzania w krajach rozwiniętych i trendów światowych. Pasywne bądź aktywne inwestowanie części odkładanych przychodów w instrumenty rynku kapitałowego o zróżnicowanym ryzyku staje się oczywistą alternatywą mając na uwadze coraz większą ich dostępność i atrakcyjne ceny.

Oferty tradycyjnych banków, którym większość osób powierza swoje środki, nie pozwalają na efektywne budowanie majątku osobom o niewielkich nadwyżkach finansowych. Większość z nich nadal promuje depozyty przynoszące realne straty na kapitale. Oferta inwestycyjna banków dla masowego klienta jest znikoma, często ograniczona do produktów stworzonych przez spółki z Grupy i nie daje dostępu do najlepszych możliwości inwestycyjnych na rynku. Największe instytucje finansowe są ukierunkowane na to, aby przynosić zyski samym sobie, a nie swoim klientom. Doradztwo inwestycyjne ma zaszyty konflikt interesów, bo w istocie pracownicy banku są sprzedawcami realizującymi cel maksymalizacji zysku firmy, w której są zatrudnieni. Usługi private banking i wealth management dają dostęp do szerszego zakresu produktów i wsparcia, ale są w praktyce dostępne tylko dla klientów z grubymi portfelami, którzy płacą horrendalne opłaty za wątpliwą wartość dodaną.

Misją WealthSeed jest ułatwienie inwestowania i zarządzania finansami osobistymi, aby pomóc każdemu w pomnażaniu majątku dla osiągnięcia wolności finansowej.

Propozycja wartości WealthSeed

Dostępne na rynku oferty są drogie i ograniczone co do zakresu produktów, a doradztwo ma wątpliwy charakter. Dlatego WealthSeed oferuje szeroki zakres produktów łatwo dostępnych dla każdego, niezależnie od wielkości inwestycji, w najlepszych cenach na rynku. Dodatkowo WealhtSeed zapewnia klientom wszystkie potrzebne informacje i narzędzia dla podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Wszystko zintegrowane w jednym cyfrowym ekosystemie w ramach mobilnej aplikacji.

Mając na celu bezpieczeństwo klientów, oferta WealthSeed koncentruje się na klasycznych produktach inwestycyjnych do długoterminowego inwestowania, a nie egzotycznych instrumentach do krótkoterminowej spekulacji jak kontrakty CFD czy krypto-waluty. WealthSeed jest w pełni licencjonowaną firmą inwestycyjną nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Usługi bankowe są świadczone we współpracy z renomowanymi partnerami: Aion Bank i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje klientów przechowywane przez WealthSeed są objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Oferta inwestycyjna WealthSeed składa się z trzech elementów, które klienci mogą łączyć w zależności od swoich potrzeb i celów inwestycyjnych:

  • Akcje i ETF-y. Łatwe inwestowanie w światowe akcje i fundusze. Na start dostępnych będzie ponad 3.000 papierów wartościowych z blisko 20 rynków, a co najważniejsze klienci będą mogli składać zlecenia efektywnie za darmo za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie. Wobec mało atrakcyjnej oferty inwestowania na rodzimej giełdzie inwestycje na giełdach zagranicznych wydają się oczywistą alternatywą.

  • Market Funduszy. Zakup wiodących funduszy inwestycyjnych, po najlepszych cenach na rynku. Oprócz braku prowizji za zakup i sprzedaż jednostek klienci WeathSeed co miesiąc otrzymają zwrot do 30% opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze i stanowiących najważniejszy koszt tego rodzaju inwestycji w długim okresie.

  • Portfele zarządzane stwarzają możliwość inwestowania klientom posiadającym ograniczoną, wiedzę, doświadczenie i czas, aby analizować i podejmować decyzje inwestycyjne indywidualnie. WealthSeed umożliwia łatwy zakup, dopasowanego do potrzeb i preferencji klienta, zarządzanego portfela zbudowanego z ETF-ów i funduszy indeksowych BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami. Portfele będą oparte o istniejące rozwiązanie BlackRock, które zostanie po raz pierwszy wprowadzone do Polski i udostępnione w PLN dla klientów WealthSeed.

W ramach aplikacji WealthSeed klienci będą mogli również zarządzać finansami osobistymi dzięki wielowalutowym kontom, wymianie walut po atrakcyjnych kursach, przelewom, a wkrótce również wielowalutowym kartom debetowym. W momencie, kiedy banki tradycyjne podnoszą istniejące i wprowadzają nowe opłaty za prowadzenie i korzystanie z kont, WealthSeed stworzył aplikację mobilną, która w wygodny sposób dostarcza pełen zakres usług płatniczych i inwestycyjnych po najlepszych cenach na rynku.

Pierwszy krok na drodze do wolności finansowej

Propozycja wartości WealthSeed sprawia, że nasza oferta jest atrakcyjna dla każdego – młodych, na progu kariery zawodowej, myślących o wolności finansowej w przyszłości, jak również średniozamożnych i zamożnych poszukujących efektywnego sposobu pomnażania majątku i kontroli swoich finansów w czasie rzeczywistym.

Oferta WealthSeed zmienia paradygmat biznesu w inwestowaniu, ale przyszłość majątku każdej osoby zależy od jej decyzji i działań. Dlatego zachęcam do zrobienia pierwszego kroku dziś: załóż bezpłatne konto WealthSeed i zacznij inwestować z nami.  Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz.

Filip Lachowski
Filip Lachowski
Współzałożyciel i CEO aplikacji inwestycyjnej WealthSeed. Absolwent i doktor wydziału ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Przez ponad 8 lat uczestniczył i był liderem projektów strategicznych dla instytucji finansowych w czołowej firmie doradztwa strategicznego Oliver Wyman, gdzie specjalizował się w projektach dla branży bankowej i FinTech.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.